Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost
26. 4. 2024
Regres 2024
Slovenski državni holding, d. d., je na podlagi določb ZDR-1 dne 26. aprila 2024 izplačal regres za letni dopust za leto 2024 v višini 2.000 EUR bruto.
Donos kapitalskih naložb, s katerimi upravlja SDH, je v letu 2023 po trenutnih podatkih dosegel 10,2 odstotka, kar je najvišji donos od ustanovitve SDH v letu 2014 dalje. V letu 2023 sta RS in SDH prejela tudi 175,5 milijona EUR dividend, kar je prav tako nad letnim načrtom. Vrednost vseh kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2023 znašala 12,2 milijarde EUR.
Informacije s sej NS SDH
9. 4. 2024
Informacija s seje NS SDH 9.aprila 2024
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je sestal na letošnji drugi redni seji. Med pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poročilo o upravljanju naložb za leto 2023 in predstavitev sistema ocenjevanja premoženja SDH.
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes državi vrnil dodatnih 75 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala, kar pomeni, da je do sedaj vrnil skupno 417 milijonov evrov od prejetih 492 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala. Vračilo preostalih 75 milijonov evrov je predvideno do najkasneje konca leta 2024.
Slovenski državni holding, d. d. je edini lastnik družbe Mariborska livarna Maribor d. d. in hkrati njen največji upnik. Na dan 31. 12. 2023 znaša vrednost terjatev SDH do družbe MLM 13,7 mio EUR, terjatve SDH pa so zavarovane s hipoteko na nepremičninah MLM ter zastavo na pretežnem delu opreme, zalog in terjatev do kupcev MLM.
Neuspešno se je zaključil tudi zadnji poskus prodaje 100 odstotnega deleža SDH v družbi Mariborska livarna Maribor d. d. Edini zainteresirani ponudnik je po opravljenem skrbnem pregledu družbe oddal zavezujočo ponudbo, ki za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala take pogoje transakcije, katerih sprejetje bi pomenilo večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč. Žal je tudi zadnji postopek prodaje pokazal, da na trgu ni investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti družbo na način, da ne bi bila pri tem kršena pravila državnih pomoči.
Sporočila za javnost
12. 3. 2024
Skupščina SDH
Dne 7. marca 2024 je bila izvedena redna letna skupščina SDH. Na njej je Vlada Republike Slovenije v vlogi lastnika SDH sprejela spremembe in dopolnitve Statuta SDH.
Informacije s sej ESSO
7. 3. 2024
Informacija z redne seje ESSO
Danes so se na redni seji sestali uprava SDH in člani ESSO. Med drugimi pomembnimi temami so obravnavali Letni načrt upravljanja naložb za leto 2024 in aktualne problematike v posameznih družbah v portfelju SDH. Uprava je članom ESSO predstavila ključne spremembe prenovljenih aktov SDH.
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil dodatnih 100 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, prejetega na podlagi sklepa SDH iz decembra 2022. Skupaj je tako družba državi vrnila že 342 od prejetih 492 milijonov evrov naknadnih vplačil. Vračilo preostalih 150 milijonov evrov je predvideno v letu 2024, pri čemer bo lastnik pri določitvi dinamike vračila tega zneska upošteval razmere na trgu in druge relevantne poslovne okoliščine, s ciljem da sta zagotovljena stabilnost poslovanja skupine HSE in gospodarno upravljanje s sredstvi.
Ljubljana, 21. december 2023 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 21. decembra 2023 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2024 (LNU), ki je za SDH kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključni dokument. Predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, odraža pričakovanja lastnika in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2024.
Sporočila za javnost
14. 12. 2023
SDH izstopil iz lastništva družbe Salomon
S podpisom kupoprodajne pogodbe o prodaji 30,6 odstotnega lastniškega deleža družbe Salomon, d.o.o., bo SDH po izpolnitvi vseh dogovorjenih pogojev dokončno izstopil iz lastništva družbe Salomon. SDH je svoj poslovni delež prodal edinemu zainteresiranemu kupcu in enemu obstoječih lastnikov, družbi B-Solventa, d. o. o., za ceno 3,6 mio EUR, tako da je bil s to naložbo ustvarjen dobiček v višini 1,4 mio EUR.
Informacije s sej NS SDH
14. 12. 2023
Informacije s seje NS SDH z dne 14. december 2023
Na zadnji redni seji v letu 2023 se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki je obravnaval Poročilo o poslovanju SDH za obdobje januar – september 2023, Poslovno-finančni načrt 2024 in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH.
Slovenski državni holding (SDH) je vložil zahtevo za sklic skupščine družbe DARS, d. d., (DARS) s točko dnevnega reda Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 s pripadajočimi priporočili. SDH je namreč v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri poslovanju družbe DARS že konec oktobra napovedal izvedbo omenjene revizije za obdobje zadnjih 5 let v skladu z ZGD-1, za kar je potreben skupščinski sklep. Dodatno SDH od revizorja pričakuje, da glede na izsledke pregledov poslov poda tudi priporočila za izboljšanje procesov. 
SDH kot odgovoren upravljalec poziva nadzorni svet družbe Petrol k dodatnim pojasnilom delničarjem o razlogih in postopkih glede nedavnih sprememb v upravi družbe, ob zagotovitvi enakomerne obveščenosti vseh delničarjev.
Javno zbiranje ponudb
27. 11. 2023
Javno zbiranje ponudb za nakup kapitalskih naložb
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (Kapitalska družba),obveščata javnost, da sta dne 27. 11. 2023 objavila oglas o začetku postopka javnega zbiranja ponudb za nakup več manjšinskih kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije, SDH in Kapitalske družbe.
Informacije s sej NS SDH
16. 11. 2023
Informacija s seje NS SDH z dne 16. november 2023
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval osnutek Letnega načrta upravljanja naložb (LNU) za leto 2024. Končen dokument bo skladno z ZSDH-1 sprejet do konca meseca novembra in zatem posredovan Vladi RS v soglasje.
Kljub intenzivnim aktivnostim finančnega prestrukturiranja ter načrtnim prizadevanjem za ohranitev podjetja, MLM ni uspel v celoti izvesti poslovnega prestrukturiranja, saj od leta 2016 dalje posluje z izgubo. Družba je v izjemno zahtevni poslovni situaciji, SDH pa kot lastnik zaradi EU pravil nima več razpoložljivih ukrepov za nadaljnjo finančno podporo družbi. Dodatni ukrepi SDH za zagotavljanje potrebne likvidnosti družbi bi namreč šteli za državno pomoč, le-te pa družbi MLM po pravilih EU ni več mogoče dodeliti, saj jih je v roku zadnjih 10 let že prejela.
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v četrtek, 7. septembra 2023, lastniku, Republiki Sloveniji, vrnil novih 142 milijonov evrov iz naslova 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, prejetega decembra 2022. Skupaj je tako vrnil že 242 milijonov evrov – prvo vračilo v višini 100 milijonov evrov je bilo izvedeno 6. junija letos.
Sporočila za javnost
4. 9. 2023
Skupščina SDH
Dne 31. avgusta 2023 je bila izvedena redna letna skupščina SDH. Na njej se je Vlada Republike Slovenije v vlogi lastnika SDH seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2022, s pozitivnim  mnenjem  in  poročilom o reviziji ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov neodvisnega revizorja BDO Revizija ter s poročilom nadzornega sveta SDH o preveritvi letnega poročila SDH, d. d., in skupine SDH za poslovno leto 2022. Odločila je o uporabi bilančnega dobička in podelila  razrešnice upravi in nadzornemu svetu SDH za leto 2022.
Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatve Prodajalca do družbe METEORIT proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve, d. o. o. - v stečaju, Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, matična številka: 5930707000, davčna številka: SI 59763787 (v nadaljevanju: »Družba«).
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je 24. avgusta 2023 sestal na svoji redni seji. Obravnaval je Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2023 in ustno informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje te komisije.
Ljubljana, 17. avgust 2023 – SDH je na družbe s kapitalsko naložbo naslovil priporočilo glede pomoči prizadetim v nedavnih poplavah, da morebitna nerazporejena letna sponzorska in donatorska sredstva v čim večji meri namenijo v humanitarne namene oziroma po svoji presoji in zmožnostih zagotovijo dodatna sredstva za ta namen. SDH je zato dopolnil tudi akt Priporočila in pričakovanja SDH.
Poslovanje SDH v letu 2022 je bilo uspešno. Ustvarjeni čisti poslovni izid SDH znaša 66 mio EUR, pri čemer so bili med prihodki najpomembnejši dividendni prihodki, ki so znašali 60 mio EUR. SDH še vedno aktivno deluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, in tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova. Lani je bilo izplačanih 889 tisoč EUR odškodnin iz denacionalizacije, konec leta je bilo odprtih še 182 denacionalizacijskih zahtevkov.
Informacije s sej ESSO
6. 7. 2023
Informacija z redne seje ESSO s 6. julija 2023
Uprava SDH in člani ESSO so med drugimi pomembnimi temami obravnavali Poročilo o upravljanju naložb SDH v letu 2022 in aktualne problematike v posameznih družbah v portfelju SDH.
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 22. junija 2023 sestal na svoji redni seji. Med številnimi ključnimi temami je obravnaval Letno poročilo SDH in Skupine SDH za leto 2022 ter Poročilo o upravljanju naložb v prvem kvartalu letošnjega leta.
Skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) so cilji upravljanja naložb povečevanje vrednosti naložb, zagotavljanje čim višjega donosa za lastnike in uresničevanje drugih morebitnih strateških ciljev v naložbah, ki so opredeljene kot strateške. Te cilje je SDH uporabljal tudi pri oblikovanju odločitev v zvezi z izplačilom dividend v letu 2023 v družbah, ki so koristile pomoč države zaradi visokih cen energentov.
Ljubljana, 18. maj 2023 – Uprava SDH je v vlogi ustanovitelja podrobno preučila investicijski projekt v zvezi z nabavo novih voznih sredstev družbe Slovenske železnice in na svoji redni seji 16. maja 2023 podala soglasje k poslu odvisne družbe SŽ - Potniški promet, d. o. o., za nakup 20 novih potniških garnitur. Pogodba v vrednosti 148,3 milijona EUR brez DDV bo sklenjena s poljskim proizvajalcem Stadler.
Ljubljana, 4. maj 2023 – SDH je prenovil tri pomembne akte upravljanja: Politiko upravljanja SDH, Priporočila in pričakovanja SDH ter Pravilnik o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države. Do konca leta 2023 namerava SDH prenoviti še Kodeks upravljanja kapitalskih naložb države.
Informacije s sej NS SDH
4. 5. 2023
Informacije s seje NS SDH 4. maja 2023
Ljubljana, 4. maj 2023 - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je prvi teden maja 2023 sestal na svoji drugi letošnji seji. Poleg drugih tem, povezanih z upravljanjem kapitalskih naložb v lasti družbe in države, je obravnaval Poročilo o upravljanju naložb za leto 2022 in se seznanil s prenovljenimi dokumenti upravljanja: Politiko upravljanja SDH, Priporočili in pričakovanji SDH ter novim Pravilnikom o presoji potencialnih kandidatov za člane organov nadzora in vodenja družb s kapitalsko naložbo države.
Sporočila za javnost
28. 4. 2023
Regres 2023
Slovenski državni holding, d. d., je na podlagi določb ZDR-1 dne 26. aprila 2023 izplačal regres za letni dopust za leto 2023 v višini 2.000 EUR bruto.
Ljubljana, 23. marec 2023 - Včeraj je potekalo drugo srečanje pooblaščencev za skladnost poslovanja in integriteto (SPI) družb s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ki ga je organiziral Janez Saje, pooblaščenec na SDH, gostila pa Barbara Bračko, direktorica skladnosti na SID banki, d. d.
Informacije s sej NS SDH
15. 3. 2023
Informacija s seje NS SDH 14. marca 2023
Ljubljana, 14. marec 2023 - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 14. marca 2023 sestal na letošnji prvi redni seji. Med drugimi pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poslovno finančni načrt SDH za leto 2023 in dopolnitev Kodeksa etike nadzornega sveta SDH.
Ljubljana, 17. februar 2023 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. februarja 2023 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2023 (LNU), ki je za SDH kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključni dokument. Predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, odraža pričakovanja lastnika in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2023. LNU 2023 se nanaša tudi na premoženje nedavno pripojene DUTB in na nove naložbe, ki jih je SDH v upravljanje prevzel na podlagi ZSDH-1A.
Sporočila za javnost
6. 2. 2023
Spremembe v sestavi Nadzornega sveta Luke Koper
Koper, 6. februar 2023 – SDH se je na današnji skupščini družbe Luka Koper, d. d., seznanil z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in v izvolitev predlagal pet novih članov nadzornega sveta. Ocenil je namreč, da je sestavo nadzornega sveta Luke Koper smiselno prilagoditi zahtevam spremenjenih gospodarskih okoliščin in prihodnjim izzivom, povezanim zlasti z ambicioznimi investicijskimi projekti, katerih pravočasna izvedba je nujna za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti družbe.
Sporočila za javnost
3. 1. 2023
Poslanstvo DUTB uspešno izpolnjeno
Ljubljana, 3. januar 2023 - Konec decembra 2022 se je zaključilo poslanstvo DUTB. V kolikšni meri je bilo uspešno – ne glede na nenehno spremenljivo okolje, v katerem je DUTB delovala – kažejo doseženi kriteriji uspešnosti in drugi zgovorni podatki. Na njihovi podlagi lahko zaključimo, da je DUTB svojo nalogo izpolnila učinkovito in nesporno uspešno.
Sporočila za javnost
22. 12. 2022
Skupščina SDH
Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d. (v nadaljevanju: družba), je dne 8. decembra 2022, sprejela sledeče sklepe:
Ljubljana, 8. november 2022 -  DUTB želi že od same protipravne zasedbe nepremičnine v njeni lasti urediti odnose s skupnostjo PLAC v okviru pravnih možnosti, saj je kot družba v lasti države zaradi zakonskih obvez dolžna zaščititi ekonomske interese premoženja v njeni lasti. Presenečena je ob sprenevedanju predstavnikov PLAC in civilne družbe, ki so na včerajšnji novinarski konferenci izpustili pomembno informacijo, da se je skupnost Plac izogibala prvi in vsem nadaljnjim pobudam DUTB na dialog z izgovorom, da se bodo o problematiki pogovarjali z Vlado RS
Danes, dne 5. decembra 2022, je Republika Slovenija vplačala prvo od dveh tranš potrebnih finančnih sredstev za premostitev likvidnostnega primanjkljaja Skupine HSE v obliki naknadnih vplačil kapitala, in sicer v višini 300 mio EUR, druga v višini 192 mio EUR, pa bo predvidoma vplačana do 15. decembra 2022, po odobritvi dopolnitve Letnega načrta upravljanja s strani Vlade RS.
Informacije s sej NS SDH
29. 11. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 29. november 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, podal soglasji k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2023 in k Merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ju bo v nadaljevanju obravnavala tudi Vlada RS.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
16. 11. 2022
Namen pisma DUTB je vzpostaviti podlago za sodelovanje s PLAC-om
Ljubljana, 16. november 2022 -  DUTB je pretekli teden na predstavnike PLAC-a naslovila pismo, v katerem jih je spomnila, da DUTB v ničemer ne nasprotuje principom njihovega delovanja, kot trdijo, saj v njenih prostorih delujejo že nekaj mesecev nemoteno. Hkrati je skupnost opozorila, da v objektu biva nezakonito in brez soglasja DUTB za uporabo, pojasnila stroške, ki so DUTB nastali ob uporabi objekta, potrebo po identifikaciji zastopnikov in članov PLAC-a in  izvedbi tehničnega pregleda objekta, izrazila je tudi pripravljenost na pogovore skupaj s predstavniki kabineta predsednika vlade.
Na redni seji so se z upravo SDH sestali člani ESSO, ki so obravnavali Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021, ki je bilo konec oktobra posredovano Državnemu zboru RS. Uprava je člane seznanila tudi s pripravo Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2023 in z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb v prvem polletju 2022.
Informacije s sej NS SDH
26. 10. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 26. oktober 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 in se seznanil z ustno informacijo predsednika komisije za tveganja o poteku redne seje.
Ljubljana, 11. oktober 2022 – V okviru priprav na Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah se je danes že četrto leto zapored odvila podpisna slovesnost kot potrditev sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram. Tako kot v preteklih letih, bo tudi letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Med podpisniki je tudi SDH.
Slovenski državni holding, d. d., išče kandidata/kandidatko za študentsko delo na področju informacijske tehnologije (m/ž),v organizacijski enoti Informacijska tehnologija in korporativna varnost
Informacije s sej NS SDH
28. 9. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 28. septembra 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, Polletno poročilo o poslovanju družbe SDH in Skupine SDH za leto 2022 in Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v prvem polletju 2022.
Sporočila za javnost
23. 9. 2022
Skupščina SDH
Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d (v nadaljevanju: družba), je na včerajšnji seji sprejela sklep o seznanitvi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2021
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
5. 9. 2022
Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju
Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli predstavniki Participativne Ljubljanske Avtonomne Cone - PLAC, je namenjena za prodajo ali nadaljnji razvoj. Objekti na zemljišču so nefunkcionalni in zaradi izjemno slabega stanja namenjeni rušenju, zato bi bilo vlaganje sredstev vanje s strani DUTB neracionalno.
Sporočila za javnost
31. 8. 2022
SDH prejemnik certifikata Green Star
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je med prvimi petimi družbami v Sloveniji prejel certifikat Green Star, ki je prvi certifikat za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji. Pokaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja.
Danes, 23. avgusta 2022, se je na izredni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in soglasno imenoval mag. Žigo Debeljaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 1. septembra 2022, s tem dnem pa preneha mandat dr. Janezu Žlaku, ki je konec junija z NS SDH sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata.
Uprava SDH in predstavniki družbe META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. so sklenili izvensodno poravnavo v gospodarskem sporu, izhajajočem iz postopka prodaje manjšinskega deleža RS v družbi tveganega kapitala META Ingenium, d. o. o., ki je bila dne 25. julija 2022 realizirana.
Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d., prodajni postopek prekine in zaključi brez izbora ponudnika.
Informacije s sej NS SDH
28. 6. 2022
Informacije s seje NS SDH z dne 28. junija 2022
Danes se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je zaradi odpoklicev dveh članov NS SDH s strani Državnega zbora RS, sestal v tri članski zasedbi. NS SDH je zato obravnaval spremembe v sestavi komisij nadzornega sveta in sprejel sledeče odločitve:
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
27. 6. 2022
Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB
Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj in za vršilca dolžnosti izvršnih direktorjev imenovali Mitjo Križaja in Žigo Pfeiferja.
Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni postopek vodila s ciljem pridobitve strateškega, finančno trdnega lastnika, ki bo zmožen ohraniti dejavnosti MLM ter ohraniti število zaposlenih na sedanji lokaciji in bo hkrati ponudil ustrezno višino kupnine. Vendar prejeta ponudba s strani strateškega investitorja ni ustrezala pričakovanjem DUTB.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavlja spremembe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks upravljanja), h kateremu je NS SDH pred dnevi podal soglasje in ki se začnejo uporabljati s 1. julijem 2022. Prav tako objavlja tudi spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH, ki imajo naravno bolj operativnih priporočil in jih sprejme uprava SDH.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
8. 6. 2022
Prva seja upravnega odbora DUTB v novi sestavi
Ljubljana, 8. junij 2022 – Upravni odbor DUTB v novi sestavi se je včeraj sestal na svoji prvi redni seji.  Novi neizvršni direktorji so se seznanili s ključnimi internimi akti in obravnavali aktualne zadeve na področju poslovanja DUTB.
Informacije s sej NS SDH
6. 6. 2022
Spremembe pri vodenju nadzornega sveta SDH
Danes, dne 6. junija 2022, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na pobudo dosedanjega predsednika NS odločal o zamenjavi predsednika nadzornega sveta. NS je z mesta predsednika nadzornega sveta SDH razrešil mag. Ivana Simiča in za predsednico z današnjim dnem imenoval Karmen Dietner. Mag. Ivan Simič ostaja član nadzornega sveta.
Obveščamo vas, da je Franci Matoz, dosedanji neizvršni direktor in predsednik upravnega odbora, danes podal odstopno izjavo z njegove funkcije v Družbi za upravljanje terjatev bank. Ob tem je povedal: »Vodenje DUTB mi je bilo v izziv in zadovoljstvo. Verjamem, da smo v zadnjem letu naredili veliko dobrega za državo Slovenijo. Svojemu nasledniku želim kakovostno delo in uspešen zaključek življenjske dobe družbe«.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
17. 5. 2022
Jutri podpis kupoprodajne pogodbe o prodaji skupine Alpina
Ljubljana, 17. maj 2022 – S podpisom kupoprodajne pogodbe o prodaji družbe Alpina se končuje skoraj leto dni trajajoč postopek prodaje družbe Alpina. Nova lastnica bo postala družba K&H, a. s. (del mednarodne skupine Franco), ki je poleg najvišje kupnine ponudila tudi odlične pogoje za nadaljnji razvoj skupine Alpina. Novi lastnik je motive za nakup Alpine ter prihodnje načrte z Alpino že predstavil vodstvu in predstavnikom sveta delavcev ter sindikata družbe.
V oddaji 24 ur na POP TV in na portalu 24ur.com je bil 11. maja 2022 objavljen prispevek Špele Bezjak z naslovom Ali namerava Janša prodati šest hotelov. Ker članek navaja napačne in tudi zavajajoče informacije v zvezi z delovanjem DUTB
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
13. 5. 2022
DUTB ne prodaja lastniških naložb v turizmu
Ljubljana, 13. maj 2022 – Osnovna naloga DUTB v skladu z zakonom in smernicami je upravljati premoženje na način, da ga lahko odproda po najvišji možni ceni. Enako velja za področje turističnih naložb, pri čemer DUTB upošteva veljavno strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma.
Sporočila za javnost
28. 4. 2022
Regres 2022
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 20. aprila 2022 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.900 EUR.
Na portalu Necenzurirano.si je bil 14. aprila 2022 objavljen članek Primoža Cirmana, Tomaža Modica in Vesne Vuković z naslovom Šefica NPU skušala prikriti moževe posle na slabi banki. Isti članek je bil hkrati objavljen na portalu Vestnik.si in v časopisu Svet24. Ker članek navaja napačne in tudi zavajajoče informacije v zvezi z delovanjem DUTB, ki jih avtorji v DUTB niso preverili, podajamo spodnje pojasnilo.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
21. 4. 2022
Kljub zahtevnemu letu DUTB presegla zastavljene cilje 2021
Ljubljana, 21. april – DUTB je leto 2021 sklenila s 178,4 milijoni EUR ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja, 63,2 milijona EUR poslovnega izida pred obdavčitvijo in s kar 25 % doseženo ciljno vrednostjo povprečne letne donosnosti na vloženi kapital (EROE), pri čemer zakonsko določena vrednost predvideva 8 % donosnost.
Informacije s sej NS SDH
20. 4. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 20. 4. 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
Informacije s sej ESSO
14. 4. 2022
Informacija s seje ESSO z dne 14. april 2022
Na redni seji so se dne 14. aprila 2022 sestali člani Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO). ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev.
Informacije s sej NS SDH
22. 3. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 22. marca 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z ustno informacijo predsednice revizijske komisije o poteku redne seje revizijske komisije ter se seznanil s Priporočili SDH za sprejem politik prejemkov organov vodenja, ki jih je SDH javno objavil dne 16. marca 2022.
Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 21. 2. 2022, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d., v katerem je bilo navedeno, da se bo povečanje osnovnega kapitala družbe izvedlo s strani Republike Slovenije v obliki denarnega vložka, in sicer z vplačilom nominalnega zneska 41.599.065,26 EUR.
Ljubljana, 16. marec 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 4. odstavka 32. člena ZSDH-1 ter na podlagi obsežnih analiz izbranih držav (Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska), analiz dejanskih ureditev in izplačil družb portfelja ter odgovorov na vprašalnike oblikoval in sprejel priporočilo št. 9 z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
16. 3. 2022
DUTB ponudila pomoč v obliki namestitvenih objektov za begunce
jubljana, 16. marec 2022 – Zaradi pričakovanega večjega pritoka beguncev iz Ukrajine v Slovenijo je v okviru svojih možnosti Vladi Republike Slovenije ponudila pomoč tudi DUTB. DUTB je pregledala vse objekte v njeni lasti, ki so potencialno primerni za začasno namestitev ljudi, in vladi v uporabo ponudila tri objekte. Predstavniki vlade so si objekte ogledali in potrdili primernost dveh objektov. To sta poslovni stavbe Era v Velenju in Aero v Celju.
Ljubljana, 25. februar 2022 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) je podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Sava, d. d. od družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg). SDH in KAD bosta predkupno pravico uveljavila skupaj. Skupna kupnina znaša 38.000.000 EUR, od tega bo SDH plačal za lastniški delež York v Savi 32.010.989,99 EUR, kupnina, ki jo bo KAD plačal za terjatve York do Save, pa znaša 5.989.010,01 EUR. SDH bo imel po zaključku transakcije 61,914 % lastniški delež v Savi.
Informacije s sej NS SDH
9. 2. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 9. februarja 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.
Ljubljana, 2. februar 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes objavil priročnik za nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države z naslovom Upravljanje korporativne kulture. SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države s ključnimi usmeritvami, vprašanji in orodji za njihovo delovanje z vidika upravljanja korporativnih kultur (angl. governing corporate culture). Posreden namen priročnika je tudi zagotavljati uspešnost in učinkovitost poslovanja družb s tem, da kultura dobi ustrezno mesto v okviru praks korporativnega upravljanja.
Ljubljana, 28. januar 2022 – DUTB je v teh dneh prejela končno poročilo Računskega sodišča RS. Slednje obravnava učinkovitosti ravnanj Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za finance in Družbe za upravljanje terjatev bank v zvezi s prenehanjem obstoja DUTB. Računsko sodišče pri delovanju DUTB ni ugotovilo nepravilnosti, zato dodatnih aktivnosti DUTB na področju prenehanja njenega delovanja ne predvideva.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
19. 1. 2022
Nova izvršna direktorica DUTB je Kristina Šteblaj
Ljubljana, 19. januar 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na seji 18. 1. 2022 za izvršno direktorico imenovali mag. Kristino Šteblaj, univerzitetno diplomirano ekonomistko. V tričlanskem izvršnem vodstvu sta še Matej Pirc in mag. Andrej Lazar. Nova izvršna direktorica bo svojo funkcijo nastopila 1. februarja 2022, njen mandat bo trajal do 31. 12. 2022. 
Ljubljana, 13. januar 2022 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 13. januarja 2022 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2022 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2022.
Informacije s sej NS SDH
22. 12. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 22. decembra 2021
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval ustno informacijo o poteku seje revizijske komisije nadzornega sveta
SDH obvešča zainteresirano javnost, da je bilo dne 29. 11. 2021 v časopisu Delo objavljeno Vabilo k dajanju nezavezujočih ponudb za nakup dveh poslovnih deležev v družbi HOSTEL ČOPOVA, hostel in gostinstvo, d. o. o., Čopova ulica 38, Ljubljana, matična številka 601304000, ki skupaj predstavljata 77,1534 % vseh poslovnih deležev družbe. Več informacij s tem v zvezi najdete tu.
Obvestila pooblaščenca
1. 12. 2021
Poročanje zavezancev po ZSDH-1
Skladno z določili veljavne zakonodaje, internimi akti SDH in Načrtom integritete  so pristojne osebe, opredeljene v ZSDH-1, zavezanci za poročanje na področjih...
V skladu s 6.poglavjem ZSDH-1 je pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto SDH na področju krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanju tveganj korupcije, nasprotja interesov  ter drugih neetičnih ali protipravnih ravnanj, vsem poslovodnim in nadzornim organom ter notranje  revizijskim službam ali revizorjem družb,  v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, na voljo za svetovanje.  Kontaktni podatki pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto SDH so dostopni na spletnih straneh SDH.
Obvestila pooblaščenca
1. 12. 2021
Omejitve pri sprejemanju daril
V skladu z določili 61.člena ZSDH-1 člani uprave SDH, nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles SDH...
Informacije s sej NS SDH
24. 11. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 24. novembra 2021
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), ki je obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2021 in sprejel Poslovno – finančni načrt SDH za leto 2022.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
16. 11. 2021
Pojasnila v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku
Ljubljana, 16. november 2021 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je junija letos  sprejela odločitev o prodaji terjatev in deleža hčerinske družbe DUP1, d.o.o., ki je lastnica bioplinarne v Dobrovniku. Prodaja je bila uspešno zaključena konec poletja, DUTB pa je ustvarila znaten dobiček, saj je bila prodajna vrednost precej višja od ocenjene, ki je bila v skladu z internimi pravili oblikovana na podlagi strokovnih cenitev.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na izjavo Andreja Ribiča, ki jo je danes podal v medijih o domnevnih pritiskih s strani SDH glede realizacije opcijskih upravičenj GEN energija na 25% deležu Elektro Ljubljana v družbi GEN-EL ter v povezavi s predčasno razrešitvijo.
Informacije s sej NS SDH
20. 10. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 20. oktobra 2021
Dne 20. oktobra 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
18. 10. 2021
Informacije glede izvršnega vodstva DUTB
Ljubljana, 15. oktober 2021 - Neizvršni direktorji DUTB so se na današnji seji odločili, da se na podlagi razpisa za glavnega izvršnega direktorja, objavljenega konec junija 2021, ne izbere noben kandidat.
Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. sta na podlagi kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa, d. d., ki sta jo dne 27. 9. 2021 sklenila z družbo Pošta Slovenije, d. o. o., prejela kupnino
Poslovni izid Skupine SDH znaša v prvem polletju 2021 47,8 mio EUR. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 mio EUR.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
3. 9. 2021
DUTB bo nepremičnine prodajala po metodi e-dražbe
Ljubljana, 3. september 2021 – DUTB želi potencialnim kupcem nepremičnin omogočiti hitrejši in transparenten način nakupa, zato se bo pri prodaji nepremičnin v večini primerov posluževala postopka javne elektronske dražbe.
Sporočila za javnost
30. 8. 2021
Sklepi skupščine SDH
Vlada RS je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) dne 18. avgusta 2021 sprejela naslednje sklepe:
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 7. 2021
Franci Matoz nov predsednik upravnega odbora DUTB
Ljubljana, 23. julij 2021 – Upravni odbor DUTB je na današnji korespondenčni seji za predsednika upravnega odbora imenoval neizvršnega direktorja Francija Matoza.
Sporočila za javnost
23. 6. 2021
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah
Ljubljana, 23. junij 2021 - Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je danes, na svetovni dan žvižgačev, že tretje leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram.
Informacije s sej NS SDH
22. 6. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 22. junija 2021
Dne 22. junija 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z informacijo predsednika komisije za tveganja NS o poteku redne in korespondenčne seje komisije.
25. člen ZSDH-1 določa, da morajo pravne osebe, ki s SDH delujejo usklajeno z zakonom, ki ureja prevzeme, upravo SDH obvestiti najmanj sedem delovnih dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe, glede katere bi v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, nastala obveznost prevzemne ponudbe. Enako dolžnost obveščanja ima SDH do teh družb.
Slovenski državni holding, d. d. je v načelu 6.10 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države s pripadajočimi priporočili od 6.10.1 do 6.10.12 Kodeksa ter v Prilogi 1 in Prilogi 2 Kodeksa postavil okvir za določanje prejemkov članov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države, kakor tudi okvir za določanje politik prejemkov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države.
Prevzemna ponudba, ki jo je prevzemnica Republika Slovenija, ki jo pri upravljanju kapitalskih naložb zastopa Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavila dne 9. aprila 2021, ter pri tem na podlagi sporazuma nastopala tudi v imenu ostalih oseb, ki z njo delujejo usklajeno (SDH, KAD, DUTB in Slovenske železnice d. o. o.), je bila uspešna.
DUTB vodi izbor zainteresiranih kandidatov za člane organov poslovodenja ali nadzora hčerinskih družb, prokuriste in pooblaščence tudi s pomočjo baze potencialnih kandidatov. Če vas sodelovanje zanima, vas vabimo k vpisu v  bazo, ki omogoča urejanje podatkov o vaših delovnih izkušnjah, izobrazbi in ključnih kompetenčnih področjih.
Sporočila za javnost
30. 4. 2021
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 23. aprila 2021 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.200 EUR.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 4. 2021
Kapital DUTB konec leta 2020 presegel vsa vložena sredstva
Ljubljana, 23. april – DUTB je leto 2020 sklenila s 162 milijoni evrov ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja, 35 milijoni evrov čistega poslovnega izida in s 25,6 % kar trikrat presegla zakonsko določeno ciljno vrednost povprečne letne donosnosti na vloženi kapital s popravki (EROE).  Od ustanovitve do konca lanskega leta je DUTB skupno ustvarila že več kot 1,9 milijarde EUR prilivov, kar predstavlja skoraj 92 % kumulativne prenosne vrednosti sredstev. DUTB nadaljuje dobičkonosno poslovanje tudi v prihodnje.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
22. 4. 2021
Odpoklic izvršnega direktorja
V sredo, 21. aprila 2021, je bil z mesta izvršnega direktorja DUTB odpoklican mag. Dimitrij Piciga. Njegove pristojnosti in odgovornosti bosta prevzela izvršna direktorja dr. Robert Rožič in Matej Pirc.
Informacije s sej NS SDH
21. 4. 2021
Janez Tomšič imenovan za člana uprave SDH
Danes, dne 21. aprila 2021 je NS SDH soglasno imenoval Janeza Tomšiča za novega člana uprave SDH. Mandat bo nastopil 23. aprila 2021, z dnem 22. aprila 2021 pa preneha mandat Vanessi Grmek, ki je bila 1. februarja 2021 imenovana na podlagi sklepa sodišča.
Informacije s sej NS SDH
21. 4. 2021
Informacije s seje NS SDH z dne 21. aprila 2021
Dne 21. aprila 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je seznanil s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za prvi kvartal 2021 in o ustni informaciji predsednika revizijske komisije o poteku dveh rednih sej.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
16. 4. 2021
Spremembe v vodstvu DUTB
Ljubljana, 16. april 2021 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja za obdobje šestih mesecev imenovali dr. Roberta Rožiča, univerzitetnega diplomiranega pravnika. Tričlansko izvršno vodstvo bosta poleg Rožiča sestavljala še Matej Pirc in Dimitrij Piciga. Določena so bila tudi področja vodenja vsakega od izvršnih direktorjev.
Informacije s sej NS SDH
18. 3. 2021
Informacija s korespondenčne seje NS SDH
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je na korespondenčni seji podal soglasje k spremembam Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, prav tako pa je potrdil tudi Poslovno-finančni načrt SDH za leto 2021.
SDH je dne 17. marca 2021 v čistopisu sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Tako kot doslej, je tudi noveliran Kodeks naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države, ki naj ga uporabljajo tudi odvisne družbe teh družb. Kodeks je akt upravljanja, ki vsebuje načela in priporočila dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države.
Ljubljana, 8. marec – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v dobrobit družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., (MEJA), ter v okviru poslanstva DUTB, nadaljuje s postopkom upniške prisilne poravnave nad družbo MEJA, čemur je 3. marca 2021 s sklepom o potrditvi sklepa o začetku prisilne poravnave pritrdilo Višje sodišče v Ljubljani. Na tej osnovi je Okrožno sodišče v Celju izdalo sklep o prenosu vodenja poslov na DUTB d.d.
jubljana, 16. februar 2021 – DUTB napoveduje prvo prodajo nepremičnine po metodi e-dražbe z zniževanjem izklicne cene (ti. nizozemski tip dražbe), ki bo potekala 22. marca letos. Po tej metodi bo prodajala večstanovanjski objekt v Vojniku pri Celju. Najava e-dražbe je že objavljena na spletnem mestu DUTB.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
15. 2. 2021
DUTB ponovno začenja s trženjem stanovanjskih nepremičnin
Ljubljana, 15. februar 2021 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) po odpravljenem ukrepu o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije s 15. februarjem nadaljuje s postopki prodaje stanovanjskih nepremičnin v večstanovanjskih objektih.
Danes je SDH prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 1. februarja 2021 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek. S tem je zagotovljena stabilnost poslovanja in nadaljnje nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave SDH.
Informacije s sej NS SDH
27. 1. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 27. 1. 2021
Danes, dne 27. januarja 2021, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z več dokumenti s področja notranje revizije, in sicer z Letnim poročilom 2020 o delu notranje revizije (NR), Pravilnikom o delovanju NR ter Protokolom o izvajanju pravice do pregledov poslovanja v posameznih družbah v upravljanju SDH.
Ljubljana, 5. januar 2021 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je sestal na izredni seji in se seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje manjšinske kapitalske naložbe RS v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., ter preučil dejanske in pravne okoliščine prodaje.
Sporočila za javnost
28. 12. 2020
Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 24. decembra 2020 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 720,00 EUR bruto na zaposlenega.
Ljubljana, 23. december 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. decembra 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2021 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v 2021.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
18. 12. 2020
Izvršno vodstvo DUTB od danes spet v polni sestavi
Ljubljana, 18. december 2020 – Izvršno vodstvo DUTB bo odslej delovalo v polni sestavi. Glavnemu izvršnemu direktorju Mateju Pircu in izvršnemu direktorju Andražu Grumu se pridružuje ekonomist Dimitrij Piciga, ki je bil imenovan na današnji dan. Dimitrij Piciga nastopi mandat s 23. decembrom 2020, področja vodenja vsakega od izvršnih direktorjev pa bodo znana v prvih dneh novega leta.
Ljubljana, Maribor, 17. december 2020 - DUTB in MO Maribor sta dosegli dogovor o plačilu nadomestila za izločeno premoženje Športnega centra Pohorje (ŠCP). S tem sta odpravili dolgoletno oviro v reševanju položaja teh premičnin in nepremičnin, potem ko je Mestni svet MO Maribor novembra 2014 sprejel odločitev o izločitvi omenjenega premoženja iz stečajne mase ŠCP. Hkrati je bil dosežen dogovor o odkupu premoženja na Areškem Pohorju s strani javnega podjetja Marprom.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
15. 12. 2020
DUTB predčasno poplačala del finančnih obveznosti
Ljubljana, 15. december 2020 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je, kljub zaostrenim razmeram za poslovanje v letu 2020, zagotovila sredstva in danes predčasno poplačala del finančnih obveznosti v višini 24 milijonov EUR. Predčasno poplačane finančne obveznosti bi v skladu z amortizacijskim načrtom zapadle tekom leta 2021. DUTB je hkrati poplačala redne obroke glavnic, v skladu z amortizacijskim načrtom, in sicer v višini 38 milijonov EUR; skupno poplačilo dolga v letu 2020 tako znaša 153 milijonov EUR.
Ljubljana, 30. november 2020 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je v vlogi ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. v skladu z določili drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ podala soglasje k predlogu strateškega partnerstva v tovornem prometu in logistiki SŽ. Soglasje ustanovitelja je pogoj za podpis pogodbe. Strateško partnerstvo bo pripomoglo k doseganju strateškega cilja, postati eden od ključnih regijskih prevoznikov tovora.
Informacije s sej NS SDH
25. 11. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 25. 11. 2020
Dne 25. novembra 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2020.
Od 16. do 20. novembra 2020 bo potekal Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah (angl. International Fraud Awerness Week) pod krovno organizacijo družbe Deloitte Slovenija in partnerjev ter častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
5. 11. 2020
Skupščina DUTB sprejela letno poročilo in imenovala revizorja
Ljubljana, 29. oktober 2020 – Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka je na dopisni seji konec oktobra v vlogi skupščine DUTB sprejela revidirano letno poročilo DUTB za poslovno leto 2019. Hkrati je imenovala družbo Deloitte Revizija za revizorja računovodskih izkazov.  
Informacije s sej NS SDH
4. 11. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 3. 11. 2020
Dne 3. novembra 2020 se je na izredni videokonferenčni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d (NS SDH) in obravnaval podrobno poročilo uprave in prodajne skupine o izvedenem postopku prodaje manjšinskega deleža RS v Meti Ingenium, ki skladno s statutom SDH ni potreboval predhodnega soglasja NS SDH. 
Ljubljana, 23. oktober 2020 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Poročilo za lani izkazuje najvišjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja SDH do sedaj.
Informacije s sej NS SDH
22. 10. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 22. 10. 2020
Dne 22. oktobra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za tretji kvartal leta 2020
Danes, dne 30. septembra 2020, se je na izredni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je soglasno imenoval dr. Janeza Žlaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 7. oktobra 2020, s tem dnem pa preneha mandat Igorju Kržanu, ki se vrača med člane nadzornega sveta SDH.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
30. 9. 2020
Objava nerevidiranega polletnega poročila 2020
Družba za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2020. Poslovanje DUTB v prvem polletju 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo covid-19.
Informacije s sej NS SDH
23. 9. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 9. 2020
Dne 23. septembra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Polletno poročilo SDH, d. d. in Skupine SDH za leto 2020, ki bo v prihodnjih dneh tudi javno objavljeno.
Sporočila za javnost
4. 9. 2020
Sklepi skupščine SDH
Vlada RS je v vlogi skupščine SDH dne 27.8.2020 sprejela naslednje sklepe:
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
1. 9. 2020
Bojan Gantar sporazumno odhaja iz DUTB
Ljubljana, 31. avgust 2020 – Upravni odbor DUTB se je seznanil z odstopom Bojana Gantarja z mesta izvršnega direktorja DUTB. Upravni odbor DUTB še ni sprejel odločitve v zvezi z nadaljnjim vodenjem področja upravljanja terjatev in naložb. Z mandatom izvršni direktor zaključi 30. septembra, pred tem bo potekala tudi predaja poslov.
Informacije s sej NS SDH
26. 8. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 26. 8. 2020
Dne 26. avgusta 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za drugi kvartal leta 2020.
V zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS: Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti z dne 21.4.2020, ki je javno objavljeno na spletni strani Računskega sodišča RS, je SDH za potrebe priprave odzivnega poročila, z namenom dokončne razjasnitve pravne problematike, povezane s posameznimi določbami ZPPOGD, ter opredelitve SDH do upravičenosti prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, katerih prejemki se presojajo po ZPPOGD, pridobil neodvisno zunanje strokovno mnenje priznanega strokovnjaka.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
11. 8. 2020
Objava revidiranega letnega poročila za leto 2019
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2019.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je sprejel dopolnjena Priporočila in pričakovanja SDH s priporočili za trajnostno poslovanje družb. SDH želi s priporočili spodbuditi družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in trajnostne uspešnosti na dolgi rok.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
8. 7. 2020
DUTB v Nokturnu prodaja novih šest stanovanj
Koper, 9. julij 2020 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo od 11. julija 2020 dalje prodajala novih šest stanovanj v naselju Nokturno v Kopru. Prodaja bo potekala z zbiranjem zavezujočih ponudb do 31. avgusta 2020.  
Informacije s sej NS SDH
1. 7. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 1. 7. 2020
Dne 1. julija 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na predlog uprave obravnaval gradivo za sklic redne letne skupščine družbe SDH, d. d., ki ga bo posredoval Vladi Republike Slovenije, ki skladno z ZSDH-1 opravlja naloge skupščine SDH.
Sporočila za javnost
24. 6. 2020
SDH uspešno odplačal obveznico SOS3
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes, dne 24. junija 2020 odplačal vse obveznosti iz izdane 5- letne obveznice SOS3, ki je bila od avgusta 2015 uvrščena na trg obveznic Ljubljanske borze.
Sporočila za javnost
12. 6. 2020
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020
Ljubljana, 11. junij 2020. - Na Računskem sodišču RS se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja za skupen boj proti korupciji, prevaram in finančnemu kriminalu. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi 'Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020'. Letos se bodo zato v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.
Sporočila za javnost
10. 6. 2020
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 5. junija 2020 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2020 v višini 1.200 EUR.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
9. 6. 2020
Spremembe v Upravnem odboru DUTB
Ljubljana, 10. 6. 2020 – Na včerajšnji seji Upravnega odbora DUTB je bil za predsednika Upravnega odbora DUTB imenovan Boris Novak, za njegova namestnika pa Marko Tišma in Aleksander Lozej.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
28. 5. 2020
Nerevidirani poslovni rezultati 2019
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., objavlja nerevidirane poslovne rezultate 2019. DUTB v 2019 poslovala uspešno in nad zastavljenimi cilji
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
Informacije s sej NS SDH
22. 4. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 22. 4. 2020
Dne 22. aprila 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in se, med drugim, seznanil z vsebino seje revizijske komisije in seje komisije za tveganja ter s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
Ljubljana, 6. februar 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila). Načrt konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb je sestavni del posebnega dela LNU in ga je SDH pripravil skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (Strategija turizma).
Sporočila za javnost
5. 2. 2020
Prodaja Abanke uspešno zaključena
Slovenski državni holding d. d. je 20. junija 2019 v imenu in za račun Republike Slovenije sklenil pogodbo o prodaji in prenosu 100 % deleža Republike Slovenije v Abanki d. d.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je 9. januarja 2020 na upravo družbe DARS d. d. (DARS) naslovil zahtevo za sklic izredne skupščine družbe DARS s točko o imenovanju posebnega revizorja...
Informacije s sej NS SDH
17. 1. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 15. 1. 2020
Dne 15. januarja 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval devetmesečno poročilo o poslovanju SDH in devetmesečno poročilo o upravljanju in rezultatih portfelja v upravljanju SDH
Sporočila za javnost
24. 12. 2019
Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 23. decembra 2019 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 800,00 EUR bruto na zaposlenega.
Slovenski državni holding, d. d. je že tretje leto zapored organiziral letno konferenco, ki je potekala 2. decembra 2019 v GH Union in katere osrednji del je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2018 ter predstavitvi ciljev in pričakovanj SDH do državnih družb v letu 2019/20.
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 27. novembra 2019 podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2020. Spremembe in dopolnitve pomenijo nadgradnjo priporočil glede dobrih praks korporativnega upravljanja, ki jih SDH naslavlja na družbe s kapitalsko naložbo države.
Informacije s sej NS SDH
28. 11. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 27. 11. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 27. 11. 2019 sestal na redni seji, na kateri je podal naslednja soglasja:
5. november 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank po uspešni prvi in drugi fazi prodaje stanovanj v Koprskih vratih (z zbiranjem zavezujočih ponudb in preko e-dražb) 2. decembra nadaljuje s prodajo 30 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemnih garažah in shrambami ter s 13 dodatnimi parkirnimi mesti.
SDH je kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d. Informacijo o prenehanju mandata uprave družbe Petrol d. d. sta uprava in nadzorni svet družbe, ob upoštevanju določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na enakopravno obravnavo delničarjev
Slovenski državni holding d. d. se je dne 30. 10. 2019 seznanil preko portala SEOnet z dodatnimi pojasnili nadzornega sveta družbe Petrol d. d. o prenehanju mandata članom uprave Petrol d. d. 
SDH kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. je dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d., saj je bil sporazumen razhod z upravo družbe nenaden.
Ljubljana, 25. oktober 2019 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Poročilo izkazuje, da so se dobri rezultati upravljanja ob ugodnem gospodarskem okolju nadaljevali tudi v letu 2018.
Informacije s sej NS SDH
23. 10. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 10. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 23. 10. 2019 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s kvartalnim poročilom ...
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 10. 2019
Imenovano novo vodstvo Alpine
Žiri, 24.10.2019 - V žirovskem podjetju je potekala seja nadzornega sveta, na kateri so člani imenovali novo vodstvo Alpine. Glavni direktor je postal Jernej Osterman, dosedanji direktor Austria Trend Hotela v Ljubljani. Funkcijo drugega direktorja je prevzel Harij Bogataj.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 10. 2019
DUTB in SSRS sta podpisala prodajne pogodbe za tri zemljišča
Ljubljana, 24. oktober 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) sta podpisala prodajne pogodbe za tri zemljišča, ki so primerna za gradnjo javnih najemnih stanovanj, iz DUTB na SSRS.
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH) je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 18. septembra 2019, obravnaval Polletno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
Sporočila za javnost
18. 9. 2019
Imenovanje člana uprave SDH
Po podani odstopni izjavi Andreja Božiča z mesta člana uprave SDH z dnem 1. 12. 2019 je nominacijska komisija na poziv nadzornega sveta SDH nadaljevala postopek popolnitve uprave SDH.
Družba za upravljanje terjatev bank po uspešni prvi fazi prodaje stanovanj v Koprskih vratih (z zbiranjem zavezujočih ponudb v aprilu in maju letos) v septembru nadaljuje s prodajo približno 80 stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemnih garažah in shrambami. Ogledi stanovanj so ponovno mogoči od 2. septembra 2019 dalje, nakup stanovanj pa bo možen preko elektronskih dražb, ki se bodo pričele 30. septembra 2019.
Sporočila za javnost
29. 8. 2019
Odziv na kadrovski postopek Uradnega lista
Eden od temeljnih ciljev delovanja SDH je, da v nadzorne svete državnih družb na skupščinah družb imenuje strokovnjake, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje v nadzorne svete,
Informacije s sej NS SDH
21. 8. 2019
Imenovanje predsednika uprave SDH
Nominacijska komisija nadzornega sveta SDH je za potrebe imenovanja predsednika uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov ...
Sporočila za javnost
15. 7. 2019
Obvestilo uprave SDH
Lidiji Glavina je dne 15. 7. 2019 prenehalo delovno razmerje na Slovenskem državnem holdingu.
Koper, 28. junij 2019 – DUTB je zaključila aktualni postopek zbiranja zavezujočih ponudb za nakup stanovanj v poslovno-stanovanjskem kompleksu Koprska vrata. V času od 22. aprila do 26. maja je namreč organizirala dneve odprtih vrat za prodajo 162 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami v tem kompleksu. Do 31. maja so prejeli preko 200 veljavnih ponudb s plačanimi varščinami. Več kot polovica ponujenih stanovanj bo kmalu dobila novega lastnika.
Sporočila za javnost
17. 6. 2019
Seja NS SDH prestavljena
Nadzorni svet SDH (NS SDH) je z namenom temeljite proučitve delovnega gradiva, ki je bilo članom NS SDH in zunanjim vabljenim na seje NS SDH poslano ob sklicu izredne seje NS SDH v petek ...
Sporočila za javnost
11. 6. 2019
Odziv SDH glede zahtev po ZDIJZ
V zadnjih dneh je bilo v medijih več objav na temo (ne)razkritij informacij skladno z ZDIJZ, pri čemer mediji niso celovito predstavili odgovorov, ki jih je posredoval SDH. Informacijska pooblaščenka opozarja, da je treba v vsakem primeru posebej oceniti ali so podani pogoji za razkritje ali ne.
Ljubljana, 31. maj 2019 - Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes v okviru Slovenskega foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije
Ljubljana, 28. maj 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank je v času od 22. aprila do 26. maja organizirala dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami ter več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem kompleksu Koprska vrata. Prodaja stanovanj poteka z zbiranjem zavezujočih ponudb, prodaja poslovnih enot pa z zbiranjem nezavezujočih ponudb.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 5. 2019
Izvršno vodstvo DUTB od ponedeljka v polni sestavi
Ljubljana, 24. maj 2019 – Izvršno vodstvo DUTB bo odslej delovalo v polni sestavi. V ponedeljek, 27. maja 2019, se bosta Mateju Pircu, glavnemu izvršnemu direktorju, pridružila še izvršna direktorja Andraž Grum in Bojan Gantar, ki sta bila s strani neizvršnih direktorjev imenovana 8. maja 2019.
Sporočila za javnost
16. 5. 2019
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019
Na podlagi določb ZDR-1 mora delodajalec izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija, kasnejši rok je dopuščen le družbam v težavah. Na tej podlagi je Slovenski državni holding d. d. dne 16. maja 2019
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
7. 5. 2019
Izvršno vodstvo DUTB kmalu v polni sestavi
Ljubljana, 8. maj 2019 – Neizvršni direktorji DUTB so v skladu z določili ZUKSB in statuta DUTB imenovali še dva izvršna direktorja. To sta dr. Andraž Grum in Bojan Gantar, ki bosta skupaj z glavnim izvršnim direktorjem Matejem Pircem vodila DUTB v prihodnje.
SDH je poslovno leto 2018 končal uspešno, saj je ustvarjeni poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 44,9 mio EUR, po uskladitvi za odložene davke pa je dosežen čisti poslovni izid obračunskega obdobja 43,1 mio EUR.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
24. 4. 2019
Novi glavni izvršni direktor DUTB je postal Matej Pirc
Ljubljana, 25. april 2019 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji v skladu z določili ZUKSB in statuta DUTB imenovali glavnega izvršnega direktorja DUTB. To je postal Matej Pirc, dosedanji v.d. glavnega izvršnega direktorja.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 4. 2019
Koprska vrata odpirajo vrata zainteresiranim kupcem
Koper, 24. april 2019 – Družba za upravljanje terjatev bank v času od 26. aprila do 26. maja organizira dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti ter shrambami v podzemnih garažah in več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
16. 4. 2019
Jože Jaklin zaključil z delom v DUTB
Ljubljana, 17. april 2019 – Neizvršni direktorji DUTB so na včerajšnji seji sprejeli sklep o odpoklicu Jožeta Jaklina s funkcije izvršnega direktorja DUTB z dnem 16. 4. 2019. Njegove naloge bo začasno prevzel Matej Pirc, vršilec dolžnosti glavnega izvršnega direktorja DUTB.
Sporočila za javnost
13. 3. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 13. 3. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 13. 3. 2019 sestal na redni seji, na kateri je med drugim potrdil spremembe Politike
Sporočila za javnost
23. 1. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 1. 2019
Damjan Belič je na redni seji NS SDH dne 23. 1. 2019 podal odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta SDH, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana NS SDH.
Sporočila za javnost
18. 12. 2018
Letna konferenca Slovenskega državnega holdinga
Osrednji del konference je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2017 ter predstavitvi ciljev in pričak ...
Nadzorni svet SDH je 13. septembra 2018 z namenom popolnitve uprave objavil mednarodni razpis za 2 člana uprave SDH. Kandidati so bili pozvani, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh ...
Sporočila za javnost
9. 11. 2018
Objava končne ponudbene cene
Po objavi obvestila Družbe z dne 26. oktobra 2018 o razponu cene in objavi prospekta v zvezi s ponudbo Delnic Družbe in GDR (»Ponudba«), NLB in Republika Slovenija (»Delničar Prodajalec«),
Sporočila za javnost
9. 11. 2018
OBVESTILO O CENI
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA (»NLB«) in REPUBLIKA SLOVENIJA (»Delničar Prodajalec«), ki jo zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.,
Sporočila za javnost
26. 10. 2018
Obvestilo o razponu cene in objavi prospekta
Republika Slovenija (“delničar prodajalec”), ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d. (“SDH”), in Nova Ljubljanska banka, d. d. (“NLB ") danes objavljata obvestilo
Sporočila za javnost
21. 9. 2018
Vanessa Grmek, nova članica uprave SDH
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. septembra 2018 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek.
Informacije s sej NS SDH
12. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 12. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 12. 9. 2018 sestal na redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Polletno poročilo družbe
Informacije s sej NS SDH
5. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 5. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 5. 9. 2018 sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil z morebitnim odhodom
Sporočila za javnost
4. 5. 2018
Regres 2018
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih ...
Informacije s sej NS SDH
1. 2. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 31. 1. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 31. 1. 2018 sestal na redni seji in izglasoval zaupnico predsedniku nadzornega sveta.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
13. 12. 2017
Vlada sprejela odločitev glede izbrisnih pobotnic
Ljubljana, 14. december 2017 - Vlada se je na včerajšnji seji opredelila do sklepov komisije DZ za nadzor javnih financ glede izbrisnih pobotnic. Komisija je 18. maja letos obravnavala problematiko uveljavljanja hipotek proti neplačanim podizvajalcem družbe Vegrad AM s strani DUTB.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
11. 12. 2017
Uspešno leto DUTB pri upravljanju nepremičnin
Ljubljana, 12. december 2017 – DUTB je v letu 2017 zabeležila odlične rezultate na področju upravljanja nepremičnin. Leto 2017 uspešno zaključuje z 95 prodanimi poslovnimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR in 63 prodanimi stanovanjskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR.    
Javna naročila
22. 11. 2017
Zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega holdinga, d.d.
Ljubljana, 16. november 2017 - Potrdilo o skladnosti programa na področju preprečevanja korupcije (Anti-corruption Compliance Program Certificate) je Družba za upravljanje terjatev bank od mednarodno uveljavljene agencije ETHIC Intelligence pridobila v letu 2015. V letošnjem letu pa je DUTB po izvedbi intenzivnega večmesečnega programa s strani iste agencije pridobila tovrstni certifikat najvišje stopnje in v novembru 2017 postala nosilka Anti-corruption Compliance System Certificate.
Na spletni straniwww.siol.net je bil 24. oktobra 2017 objavljen članek z naslovom Koga je strah brskanja po okostnjakih slabe banke? avtorjev Vesne Vukovič in Primoža Cirmana. V članku avtorja ponovno namigujeta, da je bil Janez Škrubej povezan s prodajo terjatev do podjetja MPM Engineering, kar smo avtorjema že pred časom zanikali, saj je bil s primerom MPM Engineering povezan le kot član sicer veččlanskega kreditnega odbora. Avtorja navajata, da naj bi notranja revizija DUTB ugotovila, da je DUTB terjatve do MPM Engineeringa prodala prejšnjemu lastniku.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
23. 10. 2017
Nova izvršna direktorja DUTB sta Jože Jaklin in Andrej Prebil
Ljubljana, 24. oktober 2017 -  Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji upravnega odbora med prijavami, prispelimi na mednarodni kadrovski razpis, izbrali izvršna direktorja DUTB v novem mandatu. To sta Jože Jaklin in Andrej Prebil, ki se bosta skupaj z dr. Imretom Baloghom soočila z novimi izzivi DUTB v naslednjih letih.
Informacije s sej NS SDH
11. 10. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 10. 10. 2017
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 10. 10. 2017 sestal na redni seji, kjer se je, med drugim, seznanil tudi z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih ...
V članku z naslovom »Nova taktika za odganjanje novinarjev« avtorice Urške Rus, ki je bil objavljen 29. septembra 2017, na strani 3, je zapisanih nekaj zavajajočih navedb, ki jih v nadaljevanju zanik...
Na spletni straniwww.siol.net je bil 2. oktobra 2017 objavljen članek z naslovom Kako smo davkoplačevalci pokrili dolgove bohinjskega mogočneža avtorjev Vesne Vukovič, Primoža Cirmana in Tomaža Modica. V članku so avtorji zapisali več napačnih trditev, začenši s podatkom, da je iz informacij, ki so jih prejeli iz Siol.net, razvidno, da bi lahko šlo pri prodaji terjatev do MPM za posel, pri katerem bi šel DUTB zelo na roke novemu kupcu ter da je DUTB s kupcem terjatev DUTB pogodbo podpisala tik pred koncem leta 2015.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
27. 9. 2017
Polletni rezultati DUTB 2017 nad načrtovanimi
Ljubljana, 28. september 2017 - DUTB je v prvem polletju 2017 presegla vse zastavljene strateške cilje. Ustvarila je 246,4 milijona EUR prilivov iz upravljanja s sredstvi, kar predstavlja 12,2 % vrednosti prevzetih in pripojenih sredstev, in tako že v prvih šestih mesecih presega letno zahtevo, ki jo določa zakon.
Informacije s sej NS SDH
15. 9. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 14. 9. 2017
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 14. 9. 2017 sestal na redni seji, kjer je, med drugim, obravnaval tudi Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnos...
Informacije s sej NS SDH
13. 7. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 12. 7. 2017
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je 12. julija 2017 sestal na redni seji, kjer je imenoval nove člane komisije...
Sporočila za javnost
22. 6. 2017
Nova sestava nadzornega sveta SDH
Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 40. člena ZSDH-1 in 112. člena Poslovnika državnega zbora... ...
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
15. 6. 2017
DUTB predčasno unovčila 1 milijardo evrov sredstev
Ljubljana, 16. junij 2017 – DUTB je nedavno dosegla pomemben mejnik v svojem poslovanju. Krepko pred načrti je namreč unovčila že dobro polovico vrednosti premoženja, ki je bilo kot tvegano preneseno nanjo iz slovenskih sistemskih bank. DUTB je v slabih treh in pol letih od prvih prenosov ustvarila več kot milijardo evrov denarnih prilivov, in sicer v skupnem seštevku 1,086 milijarde evrov do konca maja 2017. Čeprav je bila naloga DUTB ustvariti 1 milijardo evrov prilivov šele v letu 2019, je ta mejnik dosegla že v maju 2017.
Ljubljana, 1. junij 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je z včerajšnjim dnem, 31. majem, končala zbiranje zavezujočih ponudb za stanovanja in poslovne prostore v Celovških dvorih. V tretji fazi je DUTB kupcem ponudila 117 stanovanj ter 23 poslovnih prostorov.
Sporočila za javnost - Arhiv DUTB
17. 5. 2017
DUTB podpisala prodajno pogodbo za kompleks TVM v Mariboru
Ljubljana, 18. maj 2017 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), d.d., je z družbo TAM-Europe, d.o.o., podpisala prodajno pogodbo za kompleks nekdanje Tovarne vozil Maribor (TVM). Družba Tam-Europe, ki je bila do sedaj najemnik tega kompleksa, je bila kot najboljši ponudnik izbrana v postopku javnega zbiranja ponudb za nakup kompleksa.
Sporočila za javnost
5. 5. 2017
Regres 2017
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih in skladno s 4. poglavjem Priporočil in pričakovanj SDH ...
Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: Slovenski državni holding, d. d. je dne 24. 4. 2017 s ...
Informacije s sej NS SDH
30. 3. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 29. 3. 2017
Dne 29. marca 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je obravnaval osnutek Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto končano 31. 12. 20...
Javna naročila
21. 3. 2017
Prevajanje in lektoriranje
Na Portalu javnih naročil je bilo dne 17. 3. 2017 objavljeno obvestilo o javnem naročilu "Prevajanje in lektoriranje" ...
Sporočila za javnost
6. 3. 2017
Uvedba Portala Kadrovske komisije SDH
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: uprava SDH) v sodelovanju s Kadrovsko komisijo SDH pripravila digitalizirano, uporabniku prijazno in preko spleta dosegljivo poslovno re...
DUTB je kot koordinator prodajnega postopka družbe Cimos d. d. danes ob 13.15 uri prejela uradno sporočilo investitorja o nameravani objavi glede odstopa iz prodajnega postopka,...
Sporočila za javnost
29. 12. 2016
Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe
Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 23. 12. 2016, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d. ...
Informacije s sej NS SDH
15. 12. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 14. 12. 2016
Dne 14. decembra 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim obravnaval poročilo o poslovanju SDH v obdobju januar – oktober 2016, informacijo o a...