Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost
23. 9. 2022
Skupščina SDH
Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d (v nadaljevanju: družba), je na včerajšnji seji sprejela sklep o seznanitvi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2021
Sporočila za javnost
31. 8. 2022
SDH prejemnik certifikata Green Star
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je med prvimi petimi družbami v Sloveniji prejel certifikat Green Star, ki je prvi certifikat za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji. Pokaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja.
Danes, 23. avgusta 2022, se je na izredni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in soglasno imenoval mag. Žigo Debeljaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 1. septembra 2022, s tem dnem pa preneha mandat dr. Janezu Žlaku, ki je konec junija z NS SDH sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata.
Uprava SDH in predstavniki družbe META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. so sklenili izvensodno poravnavo v gospodarskem sporu, izhajajočem iz postopka prodaje manjšinskega deleža RS v družbi tveganega kapitala META Ingenium, d. o. o., ki je bila dne 25. julija 2022 realizirana.
Informacije s sej NS SDH
28. 6. 2022
Informacije s seje NS SDH z dne 28. junija 2022
Danes se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je zaradi odpoklicev dveh članov NS SDH s strani Državnega zbora RS, sestal v tri članski zasedbi. NS SDH je zato obravnaval spremembe v sestavi komisij nadzornega sveta in sprejel sledeče odločitve:
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavlja spremembe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks upravljanja), h kateremu je NS SDH pred dnevi podal soglasje in ki se začnejo uporabljati s 1. julijem 2022. Prav tako objavlja tudi spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH, ki imajo naravno bolj operativnih priporočil in jih sprejme uprava SDH.
Informacije s sej NS SDH
6. 6. 2022
Spremembe pri vodenju nadzornega sveta SDH
Danes, dne 6. junija 2022, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na pobudo dosedanjega predsednika NS odločal o zamenjavi predsednika nadzornega sveta. NS je z mesta predsednika nadzornega sveta SDH razrešil mag. Ivana Simiča in za predsednico z današnjim dnem imenoval Karmen Dietner. Mag. Ivan Simič ostaja član nadzornega sveta.
Sporočila za javnost
28. 4. 2022
Regres 2022
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 20. aprila 2022 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.900 EUR.
Informacije s sej NS SDH
20. 4. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 20. 4. 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022.
Informacije s sej ESSO
14. 4. 2022
Informacija s seje ESSO z dne 14. april 2022
Na redni seji so se dne 14. aprila 2022 sestali člani Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO). ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev.
Informacije s sej NS SDH
22. 3. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 22. marca 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z ustno informacijo predsednice revizijske komisije o poteku redne seje revizijske komisije ter se seznanil s Priporočili SDH za sprejem politik prejemkov organov vodenja, ki jih je SDH javno objavil dne 16. marca 2022.
Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 21. 2. 2022, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d., v katerem je bilo navedeno, da se bo povečanje osnovnega kapitala družbe izvedlo s strani Republike Slovenije v obliki denarnega vložka, in sicer z vplačilom nominalnega zneska 41.599.065,26 EUR.
Ljubljana, 16. marec 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 4. odstavka 32. člena ZSDH-1 ter na podlagi obsežnih analiz izbranih držav (Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska), analiz dejanskih ureditev in izplačil družb portfelja ter odgovorov na vprašalnike oblikoval in sprejel priporočilo št. 9 z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«.
Ljubljana, 25. februar 2022 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) je podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Sava, d. d. od družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg). SDH in KAD bosta predkupno pravico uveljavila skupaj. Skupna kupnina znaša 38.000.000 EUR, od tega bo SDH plačal za lastniški delež York v Savi 32.010.989,99 EUR, kupnina, ki jo bo KAD plačal za terjatve York do Save, pa znaša 5.989.010,01 EUR. SDH bo imel po zaključku transakcije 61,914 % lastniški delež v Savi.
Informacije s sej NS SDH
9. 2. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 9. februarja 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021.
Ljubljana, 2. februar 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes objavil priročnik za nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države z naslovom Upravljanje korporativne kulture. SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države s ključnimi usmeritvami, vprašanji in orodji za njihovo delovanje z vidika upravljanja korporativnih kultur (angl. governing corporate culture). Posreden namen priročnika je tudi zagotavljati uspešnost in učinkovitost poslovanja družb s tem, da kultura dobi ustrezno mesto v okviru praks korporativnega upravljanja.
Ljubljana, 13. januar 2022 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 13. januarja 2022 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2022 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2022.
Informacije s sej NS SDH
22. 12. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 22. decembra 2021
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval ustno informacijo o poteku seje revizijske komisije nadzornega sveta
SDH obvešča zainteresirano javnost, da je bilo dne 29. 11. 2021 v časopisu Delo objavljeno Vabilo k dajanju nezavezujočih ponudb za nakup dveh poslovnih deležev v družbi HOSTEL ČOPOVA, hostel in gostinstvo, d. o. o., Čopova ulica 38, Ljubljana, matična številka 601304000, ki skupaj predstavljata 77,1534 % vseh poslovnih deležev družbe. Več informacij s tem v zvezi najdete tu.
Obvestila pooblaščenca
1. 12. 2021
Poročanje zavezancev po ZSDH-1
Skladno z določili veljavne zakonodaje, internimi akti SDH in Načrtom integritete  so pristojne osebe, opredeljene v ZSDH-1, zavezanci za poročanje na področjih...
V skladu s 6.poglavjem ZSDH-1 je pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto SDH na področju krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanju tveganj korupcije, nasprotja interesov  ter drugih neetičnih ali protipravnih ravnanj, vsem poslovodnim in nadzornim organom ter notranje  revizijskim službam ali revizorjem družb,  v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, na voljo za svetovanje.  Kontaktni podatki pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto SDH so dostopni na spletnih straneh SDH.
Obvestila pooblaščenca
1. 12. 2021
Omejitve pri sprejemanju daril
V skladu z določili 61.člena ZSDH-1 člani uprave SDH, nadzornega sveta SDH, zaposleni v SDH, člani kadrovske komisije in člani posvetovalnih teles SDH...
Informacije s sej NS SDH
24. 11. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 24. novembra 2021
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), ki je obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2021 in sprejel Poslovno – finančni načrt SDH za leto 2022.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na izjavo Andreja Ribiča, ki jo je danes podal v medijih o domnevnih pritiskih s strani SDH glede realizacije opcijskih upravičenj GEN energija na 25% deležu Elektro Ljubljana v družbi GEN-EL ter v povezavi s predčasno razrešitvijo.
Informacije s sej NS SDH
20. 10. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 20. oktobra 2021
Dne 20. oktobra 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021.
Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. sta na podlagi kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa, d. d., ki sta jo dne 27. 9. 2021 sklenila z družbo Pošta Slovenije, d. o. o., prejela kupnino
Poslovni izid Skupine SDH znaša v prvem polletju 2021 47,8 mio EUR. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 mio EUR.
Sporočila za javnost
30. 8. 2021
Sklepi skupščine SDH
Vlada RS je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) dne 18. avgusta 2021 sprejela naslednje sklepe:
Sporočila za javnost
23. 6. 2021
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah
Ljubljana, 23. junij 2021 - Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je danes, na svetovni dan žvižgačev, že tretje leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram.
Informacije s sej NS SDH
22. 6. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 22. junija 2021
Dne 22. junija 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z informacijo predsednika komisije za tveganja NS o poteku redne in korespondenčne seje komisije.
25. člen ZSDH-1 določa, da morajo pravne osebe, ki s SDH delujejo usklajeno z zakonom, ki ureja prevzeme, upravo SDH obvestiti najmanj sedem delovnih dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe, glede katere bi v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, nastala obveznost prevzemne ponudbe. Enako dolžnost obveščanja ima SDH do teh družb.
Slovenski državni holding, d. d. je v načelu 6.10 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države s pripadajočimi priporočili od 6.10.1 do 6.10.12 Kodeksa ter v Prilogi 1 in Prilogi 2 Kodeksa postavil okvir za določanje prejemkov članov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države, kakor tudi okvir za določanje politik prejemkov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države.
Prevzemna ponudba, ki jo je prevzemnica Republika Slovenija, ki jo pri upravljanju kapitalskih naložb zastopa Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavila dne 9. aprila 2021, ter pri tem na podlagi sporazuma nastopala tudi v imenu ostalih oseb, ki z njo delujejo usklajeno (SDH, KAD, DUTB in Slovenske železnice d. o. o.), je bila uspešna.
Sporočila za javnost
30. 4. 2021
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 23. aprila 2021 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.200 EUR.
Informacije s sej NS SDH
21. 4. 2021
Janez Tomšič imenovan za člana uprave SDH
Danes, dne 21. aprila 2021 je NS SDH soglasno imenoval Janeza Tomšiča za novega člana uprave SDH. Mandat bo nastopil 23. aprila 2021, z dnem 22. aprila 2021 pa preneha mandat Vanessi Grmek, ki je bila 1. februarja 2021 imenovana na podlagi sklepa sodišča.
Informacije s sej NS SDH
21. 4. 2021
Informacije s seje NS SDH z dne 21. aprila 2021
Dne 21. aprila 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je seznanil s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za prvi kvartal 2021 in o ustni informaciji predsednika revizijske komisije o poteku dveh rednih sej.
Informacije s sej NS SDH
18. 3. 2021
Informacija s korespondenčne seje NS SDH
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je na korespondenčni seji podal soglasje k spremembam Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, prav tako pa je potrdil tudi Poslovno-finančni načrt SDH za leto 2021.
SDH je dne 17. marca 2021 v čistopisu sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Tako kot doslej, je tudi noveliran Kodeks naslovljen na družbe s kapitalsko naložbo države, ki naj ga uporabljajo tudi odvisne družbe teh družb. Kodeks je akt upravljanja, ki vsebuje načela in priporočila dobre prakse za korporativno upravljanje družb s kapitalsko naložbo države.
Danes je SDH prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 1. februarja 2021 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek. S tem je zagotovljena stabilnost poslovanja in nadaljnje nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave SDH.
Informacije s sej NS SDH
27. 1. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 27. 1. 2021
Danes, dne 27. januarja 2021, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z več dokumenti s področja notranje revizije, in sicer z Letnim poročilom 2020 o delu notranje revizije (NR), Pravilnikom o delovanju NR ter Protokolom o izvajanju pravice do pregledov poslovanja v posameznih družbah v upravljanju SDH.
Ljubljana, 5. januar 2021 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je sestal na izredni seji in se seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje manjšinske kapitalske naložbe RS v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., ter preučil dejanske in pravne okoliščine prodaje.
Sporočila za javnost
28. 12. 2020
Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 24. decembra 2020 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 720,00 EUR bruto na zaposlenega.
Ljubljana, 23. december 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. decembra 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2021 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v 2021.
Ljubljana, 30. november 2020 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je v vlogi ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. v skladu z določili drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ podala soglasje k predlogu strateškega partnerstva v tovornem prometu in logistiki SŽ. Soglasje ustanovitelja je pogoj za podpis pogodbe. Strateško partnerstvo bo pripomoglo k doseganju strateškega cilja, postati eden od ključnih regijskih prevoznikov tovora.
Informacije s sej NS SDH
25. 11. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 25. 11. 2020
Dne 25. novembra 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2020.
Od 16. do 20. novembra 2020 bo potekal Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah (angl. International Fraud Awerness Week) pod krovno organizacijo družbe Deloitte Slovenija in partnerjev ter častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije.
Informacije s sej NS SDH
4. 11. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 3. 11. 2020
Dne 3. novembra 2020 se je na izredni videokonferenčni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d (NS SDH) in obravnaval podrobno poročilo uprave in prodajne skupine o izvedenem postopku prodaje manjšinskega deleža RS v Meti Ingenium, ki skladno s statutom SDH ni potreboval predhodnega soglasja NS SDH. 
Ljubljana, 23. oktober 2020 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Poročilo za lani izkazuje najvišjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja SDH do sedaj.
Informacije s sej NS SDH
22. 10. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 22. 10. 2020
Dne 22. oktobra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za tretji kvartal leta 2020
Danes, dne 30. septembra 2020, se je na izredni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je soglasno imenoval dr. Janeza Žlaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 7. oktobra 2020, s tem dnem pa preneha mandat Igorju Kržanu, ki se vrača med člane nadzornega sveta SDH.
Informacije s sej NS SDH
23. 9. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 9. 2020
Dne 23. septembra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Polletno poročilo SDH, d. d. in Skupine SDH za leto 2020, ki bo v prihodnjih dneh tudi javno objavljeno.
Sporočila za javnost
4. 9. 2020
Sklepi skupščine SDH
Vlada RS je v vlogi skupščine SDH dne 27.8.2020 sprejela naslednje sklepe:
Informacije s sej NS SDH
26. 8. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 26. 8. 2020
Dne 26. avgusta 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za drugi kvartal leta 2020.
V zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS: Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti z dne 21.4.2020, ki je javno objavljeno na spletni strani Računskega sodišča RS, je SDH za potrebe priprave odzivnega poročila, z namenom dokončne razjasnitve pravne problematike, povezane s posameznimi določbami ZPPOGD, ter opredelitve SDH do upravičenosti prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, katerih prejemki se presojajo po ZPPOGD, pridobil neodvisno zunanje strokovno mnenje priznanega strokovnjaka.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je sprejel dopolnjena Priporočila in pričakovanja SDH s priporočili za trajnostno poslovanje družb. SDH želi s priporočili spodbuditi družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in trajnostne uspešnosti na dolgi rok.
Informacije s sej NS SDH
1. 7. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 1. 7. 2020
Dne 1. julija 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na predlog uprave obravnaval gradivo za sklic redne letne skupščine družbe SDH, d. d., ki ga bo posredoval Vladi Republike Slovenije, ki skladno z ZSDH-1 opravlja naloge skupščine SDH.
Sporočila za javnost
24. 6. 2020
SDH uspešno odplačal obveznico SOS3
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes, dne 24. junija 2020 odplačal vse obveznosti iz izdane 5- letne obveznice SOS3, ki je bila od avgusta 2015 uvrščena na trg obveznic Ljubljanske borze.
Sporočila za javnost
12. 6. 2020
Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020
Ljubljana, 11. junij 2020. - Na Računskem sodišču RS se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja za skupen boj proti korupciji, prevaram in finančnemu kriminalu. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi 'Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020'. Letos se bodo zato v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.
Sporočila za javnost
10. 6. 2020
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020
Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 5. junija 2020 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2020 v višini 1.200 EUR.
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
Informacije s sej NS SDH
22. 4. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 22. 4. 2020
Dne 22. aprila 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in se, med drugim, seznanil z vsebino seje revizijske komisije in seje komisije za tveganja ter s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
Ljubljana, 6. februar 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila). Načrt konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb je sestavni del posebnega dela LNU in ga je SDH pripravil skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (Strategija turizma).
Sporočila za javnost
5. 2. 2020
Prodaja Abanke uspešno zaključena
Slovenski državni holding d. d. je 20. junija 2019 v imenu in za račun Republike Slovenije sklenil pogodbo o prodaji in prenosu 100 % deleža Republike Slovenije v Abanki d. d.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je 9. januarja 2020 na upravo družbe DARS d. d. (DARS) naslovil zahtevo za sklic izredne skupščine družbe DARS s točko o imenovanju posebnega revizorja...
Informacije s sej NS SDH
17. 1. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 15. 1. 2020
Dne 15. januarja 2020 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval devetmesečno poročilo o poslovanju SDH in devetmesečno poročilo o upravljanju in rezultatih portfelja v upravljanju SDH
Sporočila za javnost
24. 12. 2019
Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 23. decembra 2019 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 800,00 EUR bruto na zaposlenega.
Slovenski državni holding, d. d. je že tretje leto zapored organiziral letno konferenco, ki je potekala 2. decembra 2019 v GH Union in katere osrednji del je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2018 ter predstavitvi ciljev in pričakovanj SDH do državnih družb v letu 2019/20.
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 27. novembra 2019 podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2020. Spremembe in dopolnitve pomenijo nadgradnjo priporočil glede dobrih praks korporativnega upravljanja, ki jih SDH naslavlja na družbe s kapitalsko naložbo države.
Informacije s sej NS SDH
28. 11. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 27. 11. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 27. 11. 2019 sestal na redni seji, na kateri je podal naslednja soglasja:
SDH je kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d. Informacijo o prenehanju mandata uprave družbe Petrol d. d. sta uprava in nadzorni svet družbe, ob upoštevanju določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na enakopravno obravnavo delničarjev
Slovenski državni holding d. d. se je dne 30. 10. 2019 seznanil preko portala SEOnet z dodatnimi pojasnili nadzornega sveta družbe Petrol d. d. o prenehanju mandata članom uprave Petrol d. d. 
SDH kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. je dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d., saj je bil sporazumen razhod z upravo družbe nenaden.
Ljubljana, 25. oktober 2019 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2018. Poročilo izkazuje, da so se dobri rezultati upravljanja ob ugodnem gospodarskem okolju nadaljevali tudi v letu 2018.
Informacije s sej NS SDH
23. 10. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 10. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 23. 10. 2019 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s kvartalnim poročilom ...
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH) je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 18. septembra 2019, obravnaval Polletno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
Sporočila za javnost
18. 9. 2019
Imenovanje člana uprave SDH
Po podani odstopni izjavi Andreja Božiča z mesta člana uprave SDH z dnem 1. 12. 2019 je nominacijska komisija na poziv nadzornega sveta SDH nadaljevala postopek popolnitve uprave SDH.
Sporočila za javnost
29. 8. 2019
Odziv na kadrovski postopek Uradnega lista
Eden od temeljnih ciljev delovanja SDH je, da v nadzorne svete državnih družb na skupščinah družb imenuje strokovnjake, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje v nadzorne svete,
Informacije s sej NS SDH
21. 8. 2019
Imenovanje predsednika uprave SDH
Nominacijska komisija nadzornega sveta SDH je za potrebe imenovanja predsednika uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov ...
Sporočila za javnost
15. 7. 2019
Obvestilo uprave SDH
Lidiji Glavina je dne 15. 7. 2019 prenehalo delovno razmerje na Slovenskem državnem holdingu.
Sporočila za javnost
17. 6. 2019
Seja NS SDH prestavljena
Nadzorni svet SDH (NS SDH) je z namenom temeljite proučitve delovnega gradiva, ki je bilo članom NS SDH in zunanjim vabljenim na seje NS SDH poslano ob sklicu izredne seje NS SDH v petek ...
Sporočila za javnost
11. 6. 2019
Odziv SDH glede zahtev po ZDIJZ
V zadnjih dneh je bilo v medijih več objav na temo (ne)razkritij informacij skladno z ZDIJZ, pri čemer mediji niso celovito predstavili odgovorov, ki jih je posredoval SDH. Informacijska pooblaščenka opozarja, da je treba v vsakem primeru posebej oceniti ali so podani pogoji za razkritje ali ne.
Ljubljana, 31. maj 2019 - Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes v okviru Slovenskega foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije
Sporočila za javnost
16. 5. 2019
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019
Na podlagi določb ZDR-1 mora delodajalec izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija, kasnejši rok je dopuščen le družbam v težavah. Na tej podlagi je Slovenski državni holding d. d. dne 16. maja 2019
SDH je poslovno leto 2018 končal uspešno, saj je ustvarjeni poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 44,9 mio EUR, po uskladitvi za odložene davke pa je dosežen čisti poslovni izid obračunskega obdobja 43,1 mio EUR.
Sporočila za javnost
13. 3. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 13. 3. 2019
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 13. 3. 2019 sestal na redni seji, na kateri je med drugim potrdil spremembe Politike
Sporočila za javnost
23. 1. 2019
Informacija s seje NS SDH z dne 23. 1. 2019
Damjan Belič je na redni seji NS SDH dne 23. 1. 2019 podal odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta SDH, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana NS SDH.
Sporočila za javnost
18. 12. 2018
Letna konferenca Slovenskega državnega holdinga
Osrednji del konference je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2017 ter predstavitvi ciljev in pričak ...
Nadzorni svet SDH je 13. septembra 2018 z namenom popolnitve uprave objavil mednarodni razpis za 2 člana uprave SDH. Kandidati so bili pozvani, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh ...
Sporočila za javnost
9. 11. 2018
Objava končne ponudbene cene
Po objavi obvestila Družbe z dne 26. oktobra 2018 o razponu cene in objavi prospekta v zvezi s ponudbo Delnic Družbe in GDR (»Ponudba«), NLB in Republika Slovenija (»Delničar Prodajalec«),
Sporočila za javnost
9. 11. 2018
OBVESTILO O CENI
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA (»NLB«) in REPUBLIKA SLOVENIJA (»Delničar Prodajalec«), ki jo zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D.,
Sporočila za javnost
26. 10. 2018
Obvestilo o razponu cene in objavi prospekta
Republika Slovenija (“delničar prodajalec”), ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d. (“SDH”), in Nova Ljubljanska banka, d. d. (“NLB ") danes objavljata obvestilo
Sporočila za javnost
21. 9. 2018
Vanessa Grmek, nova članica uprave SDH
Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 21. septembra 2018 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek.
Informacije s sej NS SDH
12. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 12. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 12. 9. 2018 sestal na redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Polletno poročilo družbe
Informacije s sej NS SDH
5. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 5. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 5. 9. 2018 sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil z morebitnim odhodom
Sporočila za javnost
4. 5. 2018
Regres 2018
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih ...
Informacije s sej NS SDH
1. 2. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 31. 1. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 31. 1. 2018 sestal na redni seji in izglasoval zaupnico predsedniku nadzornega sveta.
Javna naročila
22. 11. 2017
Zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega holdinga, d.d.
Informacije s sej NS SDH
11. 10. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 10. 10. 2017
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 10. 10. 2017 sestal na redni seji, kjer se je, med drugim, seznanil tudi z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih ...
V članku z naslovom »Nova taktika za odganjanje novinarjev« avtorice Urške Rus, ki je bil objavljen 29. septembra 2017, na strani 3, je zapisanih nekaj zavajajočih navedb, ki jih v nadaljevanju zanik...
Informacije s sej NS SDH
15. 9. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 14. 9. 2017
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 14. 9. 2017 sestal na redni seji, kjer je, med drugim, obravnaval tudi Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnos...
Informacije s sej NS SDH
13. 7. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 12. 7. 2017
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je 12. julija 2017 sestal na redni seji, kjer je imenoval nove člane komisije...
Sporočila za javnost
22. 6. 2017
Nova sestava nadzornega sveta SDH
Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 40. člena ZSDH-1 in 112. člena Poslovnika državnega zbora... ...
Sporočila za javnost
5. 5. 2017
Regres 2017
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih in skladno s 4. poglavjem Priporočil in pričakovanj SDH ...
Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: Slovenski državni holding, d. d. je dne 24. 4. 2017 s ...
Informacije s sej NS SDH
30. 3. 2017
Informacija s seje NS SDH z dne 29. 3. 2017
Dne 29. marca 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je obravnaval osnutek Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto končano 31. 12. 20...
Javna naročila
21. 3. 2017
Prevajanje in lektoriranje
Na Portalu javnih naročil je bilo dne 17. 3. 2017 objavljeno obvestilo o javnem naročilu "Prevajanje in lektoriranje" ...
Sporočila za javnost
6. 3. 2017
Uvedba Portala Kadrovske komisije SDH
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: uprava SDH) v sodelovanju s Kadrovsko komisijo SDH pripravila digitalizirano, uporabniku prijazno in preko spleta dosegljivo poslovno re...
DUTB je kot koordinator prodajnega postopka družbe Cimos d. d. danes ob 13.15 uri prejela uradno sporočilo investitorja o nameravani objavi glede odstopa iz prodajnega postopka,...
Sporočila za javnost
29. 12. 2016
Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe
Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 23. 12. 2016, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d. ...
Informacije s sej NS SDH
15. 12. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 14. 12. 2016
Dne 14. decembra 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim obravnaval poročilo o poslovanju SDH v obdobju januar – oktober 2016, informacijo o a...
Sporočila za javnost
24. 11. 2016
Razveljavitev delnic izdajatelja Sava, d. d.
Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo: Dne 21. 11. 2016 je bilo na AJPES objavljeno, ....
Informacije s sej NS SDH
10. 10. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 10. 10. 2016
Dne 10. 10. 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je nadaljeval prekinjeno 18. sejo in med drugim obravnaval informacijo o dejavnostih SDH v zvezi z razpo...
Sporočila za javnost
3. 10. 2016
Začasna zamrznitev prodajnega postopka MLM
Člana prodajnega konzorcija DUTB, d. d., in SDH, d. d., sta sprejela odločitev, da se prodajni postopek družbe Mariborska livarna Maribor, d. d., začasno zamrzne. ...
Informacije s sej NS SDH
29. 9. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 29. 9. 2016
Dne 29. 9. 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim podal soglasje k pridobivanju lastniškega deleža Save, d. d., s konverzijo dela terjatev do...
Informacije s sej NS SDH
15. 9. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 15. 9. 2016
Na redni seji se je dne 15. 9. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim obravnaval polletno poročilo SDH in Skupine, se seznanil s poročilom revizijs...
Sporočila za javnost
13. 9. 2016
Uprava SDH deluje enotno in odgovorno
Pojavila so se nekatera ugibanja in navedbe o razhajanjih in nesoglasjih znotraj uprave SDH. Uprava SDH ob tem poudarja, da se vse odločitve sprejemajo nemoteno, strokovno in odgovorno ter v interesu...
Javna naročila
31. 8. 2016
Prevajanje in lektoriranje
Na Portalu javnih naročil je bilo dne 31. 8. 2016 objavljeno obvestilo o javnem naročilu »Prevajanje in lektoriranje«...
Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je na 27. skupščini delničarjev Nove Ljubljanske banke, d. d., (NLB) ki je potekala 4. 8. 2016, skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ...
Slovenski državni holding, d. d., je podprl predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 18,2 mio EUR, po ceni 4,01 evra na delnico, s strani Eco-Ivest, a.s., Republika Slovaška. Po pridobitvi delnic družbe Paloma, d. d., v postopku dokapitalizacije bo izbrani investitor v skladu z Zakonom o prevzemih zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo...
Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) kot odstopnica, ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD) in Slovenski državni holding, d.d. (SDH), kot prevzemnika, so dne 15.7.2016 sklenili pogodbo ...
Sporočila za javnost
13. 7. 2016
Spodbudne vesti o Cimosu
Ljubljana, 13. julij 2016 - Po nekajmesečnih intenzivnih pogajanjih je prodajni postopek Cimosa vstopil v odločilno fazo. Danes je konzorcij največjih delničarjev Cimosa sprejel zavezujočo ponudbo dr...
Informacije s sej NS SDH
13. 7. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 13. 7. 2016
Na redni seji se je dne 13. 7. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je med drugim seznanil z informacijo o stanju in pomembnejših dejavnosti pri upravljanju...
Informacije s sej NS SDH
1. 7. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 30. 6. 2016
Na redni seji se je dne 30. 6. 2016 sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) in podal soglasje k Pogodbi o izdelavi ocene vrednosti lastniškega kapitala družbe Paloma, d. d...
Javna naročila
24. 6. 2016
Nakup programske in strojne opreme
Na Portalu javnih naročil je bilo dne 23. 6. 2016 objavljeno obvestilo o javnem naročilu Nakup programske in strojne opreme z oznako JN003005/2016-W01. Celotna dokumentacija je dostopna na Portalu ja...
Sporočila za javnost
21. 6. 2016
Odziv SDH na navedbe uprave Luke Koper
Najpomembnejši cilj delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseganje boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje nju...
Sporočila za javnost
17. 6. 2016
Prikaz nasprotnih dejstev na članek v Dnevniku
SDH je skladno z Zakonom o medijih odgovornemu uredniku Dnevnika posredoval zahtevek za prikaz nasprotnih dejstev na članek "SDH za menjavo nadzornikov Luke Koper sproti spreminja razloge"...
Sporočila za javnost
16. 6. 2016
Odziv SDH na SEOnet objavo Luke Koper, d. d.
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je bil preko SEOnet objave Luke Koper, d. d. obveščen, da je pri analizi družbe Luke Koper, ki je bila objavljena na spletni strani Luke Koper prišlo do uporabe...
Informacije s sej NS SDH
26. 5. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 25. 5. 2016
Dne 25. 5. 2016 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in se med drugim seznanil z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d. d., na dan 30. 4. 2016....
Sporočila za javnost
12. 5. 2016
SDH uspešno posloval v letu 2015
Ljubljana, 12. maj 2016 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je konec aprila 2016 objavil nekonsolidirano in konsolidirano Letno poročilo SDH in skupine za leto 2015. Poslovno leto je bilo uspešn...
Sporočila za javnost
12. 4. 2016
Regres 2016
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih in skladno s 4. poglavjem Priporočil in pričakovanj SDH dne 12. 4. 2016 sprejela sklep ...
Sporočila za javnost
6. 4. 2016
Imenovanje nove članice kadrovske komisije SDH
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je z dnem 5. 4. 2016 za novo članico kadrovske komisije SDH imenovala univerzitetno diplomirano in certificirano EuroPsy psihologinjo Brigito Vončin...
Informacije s sej NS SDH
31. 3. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 30. 3. 2016
Dne 30. marca 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval ...
Sporočila za javnost
4. 3. 2016
Odstop članice Kadrovske komisije
Maja Fesel Kemenik je podala odstopno izjavo z dne 1. 3. 2016 s funkcije članice kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH). ...
Informacije s sej NS SDH
3. 3. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 2. 3. 2016
Dne 2. marca 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval ...
Informacije s sej NS SDH
21. 1. 2016
Informacija s seje NS SDH z dne 20. 1. 2016
Dne 20. januarja 2016 se je sestal nadzorni svet SDH (NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval poročilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto o dejavnostih za 3. trimesečje ...
Dne 18. januarja 2016 se je sestal nadzorni svet SDH in podal soglasje k Predlogu za prodajo kapitalske naložbe Republike Slovenije in SDH v družbi Adria Airways, d.d., ob dokapitalizaciji družbe Adr...
Sporočila za javnost
12. 1. 2016
Informacije s seje NS SDH z dne 11. 1. 2016
Dne 11. januarja 2016 se je sestal nadzorni svet SDH (NS SDH), ki je obravnaval in sprejel Letni načrt upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Adria Airways, d. d., ...
Sporočila za javnost
27. 10. 2015
NS SDH odpoklical upravo SDH in imenoval novo
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH) je na 2. Izredni seji dne 26. 10. 2015 odpoklical upravo SDH v sestavi Matej Pirc in Matej Runjak ter imenoval novo upravo v sestavi Marko J...
Informacije s sej ESSO
14. 10. 2015
Informacija s 4. seje ESSO
Člani Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO) so se danes sešli na svoji četrti seji in obravnavali problematiko delavskih direktorjev ...
Sporočila za javnost
10. 9. 2015
Mednarodni razpis za člana uprave m/ž
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v 100% državni lasti in njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, ...
Slovenski državni holding, d. d. (SDH) kot zastopnik edinega delničarja družbe, tj. RS, je danes, dne 9. septembra 2015, na družbo DARS, d. d. naslovil zahtevo za sklic skupščine s predlogom dnevnega...
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) je Državni zbor na seji dne 17. julija 2015, sprejel sklep o imenovanju članovih nadzornega svet...
Obvestila za družbe
9. 7. 2015
Pojasnilo o štetju rokov za sklic skupščine
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in nasl.) v prvem odstavku 297. člena določa, da je treba sklic skupščine delniške družbe objaviti vsaj 30 dni ...
Sporočila za javnost
3. 7. 2015
Dokapitalizacija Slovenskih železnic
Dne 30. 6. 2015 je Ministrstvo za finance na podlagi sklepa SDH vplačalo sredstva dokapitalizacije na račun SŽ, d. o. o.....
Sporočila za javnost
13. 4. 2015
Regres 2015
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na podlagi 131. člena Zakona o delovnih razmerjih in četrte alineje 4.2.2 točke Priporočil ...
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 28. 2. 2015 in s pregledom skupščin na dan 6.3.2015 ter ...
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 1. 2015 ...
Sporočila za javnost
20. 1. 2015
NKBM: SDH prejel zavezujoče ponudbe
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), ki v imenu Republike Slovenije vodi postopek prodaje 100% poslovnega deleža v NKBM, je ... ...
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., je dne 24. 12. 2014 sprejela sklep, na podlagi katerega se skladno s 65. členom Pravilnika o delovnih razmerjih vsem zaposlenim v Slovenskem državnem holdingu, d .d.,...
Sporočila za javnost
8. 9. 2014
Stečaj družbe Nafta Petrochem, d. o. o.
S ciljem, da se konča agonija stavkajočih delavcev in da se jim zagotovi osnovna socialna varnost, je poslovodstvo Nafte Petrochem, d. o. o., dne 5. 9. 2014 sprejelo odločitev, da se vloži predlog za...
Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH) je po uspešno zaključenih pogajanjih med SDH in družbo Fraport AG iz Nemčije (Fraport) v svojem imenu in imenu in za račun Republike Slovenije skupaj s preostalimi člani konzorcija ...
Slovenski državni holding, d. d., (SDH) si prizadeva svoje naloge opravljati strokovno in v skladu z načeli korporativnega upravljanja. Pri upravljanju naložb SDH ravna gospodarno, samostojno in neodvisno. ...
Sporočila za javnost
29. 8. 2014
Polletno poročilo 2014
Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2014
Informacije s sej NS SDH
14. 7. 2014
Informacija s seje nadzornega sveta SDH
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d.d. je na današnji seji opravil celovito razpravo o sprejetem sklepu Vlade RS kot skupščine SDH ter se seznanil s pravnimi mnenji, ki jih je pridobila up...
Dne 4.7.2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republik...
Predmet prodaje je navedeno število delnic oziroma poslovnih deležev v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: SDH), Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD) ter Prvega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: PPS) in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: KS PPS), ki ju v skladu z zakonom v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Modra zavarovalnica, d. d. pri posamezni delniški družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo ...
Ljubljana, 11. 6. 2014 - Dne 9. 6. 2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenske odškodninske družbe, d. d.. Na skupščini je Vlada RS sprejela besedilo Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH). ...
Informacije s sej NS SDH
28. 5. 2014
Informacija s seje nadzornega sveta SOD
Dne 28. maj 2014 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. (NS SOD) v razširjeni sestavi v skladu z določili ZSDH-1. NS SOD se je seznanil z Informacijo o poslovanju družbe, z Informacijo...
Sporočila za javnost
29. 4. 2014
Prodaja kapitalskih naložb poteka nemoteno
Slovenska odškodninska družba, d. d., obvešča zainteresirane javnosti, da vsi prodajni postopki kapitalskih naložb potekajo nemoteno, v skladu s predvidenim terminskim načrtom ...
Informacije s sej NS SDH
25. 4. 2014
Informacija s seje nadzornega sveta SOD
Dne 24. april 2014 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. (NS SOD), ki se je seznanil z Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb na dan 31. 3. 2014, ...
Javna naročila
25. 4. 2014
Nakup osebnega vozila
Razpisna dokumentacija v zvezi z javnim naročilom za nakup osebnega vozila, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25.4.2014 pod oznako NMV875/2014: ...
Sporočila za javnost
2. 4. 2014
Prodaja družbe Telekom Slovenije, d. d.
Ljubljana, 2. 4. 2014 - Slovenska odškodninska družba, d. d., je dne 2. 4. 2014 v imenu Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Pozavarovalnice Sava, d. d., Zavarovalnice Triglav in v svojem imenu(»prodajalci«) v tujem in slovenskem mediju objavila ...
Sporočila za javnost
20. 3. 2014
Regres 2014
Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., je dne 20. 3. 2014 sprejela sklep, na podlagi katerega...
Dne 26. 11. 2013 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenske odškodninske družbe, d. d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Repu...
Obvestila za družbe
1. 10. 2013
Dolžno izogibanje nasprotij interesov
Slovenska odškodninska družba, d. d. je na vse družbe s kapitalsko naložbo RS in SOD posredovala dokument, s katerim SOD ...
Dne 30.08.2013 so stopile v veljavo spremembe Statuta Slovenske odškodninske družbe, d.d., sprejete na 21. redni seji Vlade RS dne 29.08.2013, v vlogi skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d....
Sporočila za javnost
30. 8. 2013
Sporazum o skupnem nastopu
Obvestilo o podpisu Sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Telekom Slovenije, d. d.
Sporočila za javnost
30. 8. 2013
Nerevidirano polletno poročilo 2013
Slovenska odškodninska družba, d.d., objavlja nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano polletno poročilo za obdobje januar - junij 2013....
Sporočila za javnost
23. 8. 2013
Pismo nadzornemu svetu Luke Koper
Slovenska odškodninska družba zaradi zaskrbljenosti pri problematiki imenovanja predsednika uprave Luke Koper naslovila nadzornemu svetu pismo...
Sporočila za javnost
20. 8. 2013
Strategija za upravljanje kapitalskih naložb
Slovenska odškodninska družba, d. d., bo do konca septembra pripravila osnutek dokumenta strategije za upravljanje kapitalskih naložb RepublikeSlovenije ...
Javna naročila
7. 8. 2013
Računalniška oprema
Razpisna dokumentacija po postopku oddaje naročila male vrednosti.
Javna naročila
2. 7. 2013
Nakup osebnega vozila
Razpisna dokumentacija po postopku oddaje naročila male vrednosti.
Popravek objave obvestila o javnem naročilu male vrednosti št. NMV836/2013, »Računalniška oprema«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 15.4.2013 in podaljšanje roka za oddajo ponudbe....
Javna naročila
12. 4. 2013
Računalniška oprema
Razpisna dokumentacija po postopku oddaje naročila male vrednosti
Sporočila za javnost
28. 1. 2013
Javni poziv Slovenske odškodninske družbe, d.d.
Javni poziv Slovenske odškodninske družbe, d.d., zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora v družbah v ...
Javno zbiranje ponudb
21. 1. 2013
Javno zbiranje ponudb
Podaljšanje roka za oddajo izkaza interesa za nakup 100 % lastniškega deleža delnic družbe PEKO, tovarna obutve, d.d., Tržič...
Javno zbiranje ponudb
31. 8. 2012
Javno zbiranje ponudb
Vabilo za javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe ABANKA VIPA, D.D.
Javno zbiranje ponudb
8. 8. 2012
Javno zbiranje ponudb
Vabilo za javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe ABANKA VIPA, D.D.
Javno zbiranje ponudb
27. 3. 2012
Javno zbiranje ponudb
VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE CASINO PORTOROŽ, D.D.
Javno zbiranje ponudb
6. 1. 2012
Javno zbiranje ponudb
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za nakup poslovnih deležev družbe SPLOŠNA PLOVBA, d.o.o., Obala 55, Portorož
Javno zbiranje ponudb
25. 10. 2011
Javno zbiranje ponudb
Javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe CASINO Bled, d.d.
Javno zbiranje ponudb
25. 10. 2011
Javno zbiranje ponudb
Javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe ter za vložitev sredstev za poslovno in finančno sanacijo družbe CASINO Portorož, d.d....
Javno zbiranje ponudb
15. 7. 2011
Javno zbiranje ponudb
JAVNO VABILO zainteresiranim investitorjem za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe CASINO PORTOROŽ, d.d....
Javno zbiranje ponudb
25. 11. 2010
Javno zbiranje ponudb
Vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic Intertrade ITA in Salusa
  Sporočila za javnost
  23. 9. 2022
  Skupščina SDH
  Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d (v nadaljevanju: družba), je na včerajšnji seji sprejela sklep o seznanitvi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2021
  Sporočila za javnost
  31. 8. 2022
  SDH prejemnik certifikata Green Star
  Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je med prvimi petimi družbami v Sloveniji prejel certifikat Green Star, ki je prvi certifikat za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji. Pokaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja.
  Uprava SDH in predstavniki družbe META Ventures, S.r.l. ter META Ingenium, d. o. o. so sklenili izvensodno poravnavo v gospodarskem sporu, izhajajočem iz postopka prodaje manjšinskega deleža RS v družbi tveganega kapitala META Ingenium, d. o. o., ki je bila dne 25. julija 2022 realizirana.
  Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavlja spremembe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks upravljanja), h kateremu je NS SDH pred dnevi podal soglasje in ki se začnejo uporabljati s 1. julijem 2022. Prav tako objavlja tudi spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH, ki imajo naravno bolj operativnih priporočil in jih sprejme uprava SDH.
  Sporočila za javnost
  28. 4. 2022
  Regres 2022
  Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 20. aprila 2022 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.900 EUR.
  Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 21. 2. 2022, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d., v katerem je bilo navedeno, da se bo povečanje osnovnega kapitala družbe izvedlo s strani Republike Slovenije v obliki denarnega vložka, in sicer z vplačilom nominalnega zneska 41.599.065,26 EUR.
  Ljubljana, 16. marec 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 4. odstavka 32. člena ZSDH-1 ter na podlagi obsežnih analiz izbranih držav (Avstrija, Nemčija, Francija, Švedska), analiz dejanskih ureditev in izplačil družb portfelja ter odgovorov na vprašalnike oblikoval in sprejel priporočilo št. 9 z naslovom »Politika prejemkov organov vodenja«.
  Ljubljana, 25. februar 2022 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH) je podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Sava, d. d. od družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg). SDH in KAD bosta predkupno pravico uveljavila skupaj. Skupna kupnina znaša 38.000.000 EUR, od tega bo SDH plačal za lastniški delež York v Savi 32.010.989,99 EUR, kupnina, ki jo bo KAD plačal za terjatve York do Save, pa znaša 5.989.010,01 EUR. SDH bo imel po zaključku transakcije 61,914 % lastniški delež v Savi.
  Ljubljana, 2. februar 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes objavil priročnik za nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države z naslovom Upravljanje korporativne kulture. SDH želi s Priročnikom opremiti nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države s ključnimi usmeritvami, vprašanji in orodji za njihovo delovanje z vidika upravljanja korporativnih kultur (angl. governing corporate culture). Posreden namen priročnika je tudi zagotavljati uspešnost in učinkovitost poslovanja družb s tem, da kultura dobi ustrezno mesto v okviru praks korporativnega upravljanja.
  Ljubljana, 13. januar 2022 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 13. januarja 2022 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2022 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2022.
  SDH obvešča zainteresirano javnost, da je bilo dne 29. 11. 2021 v časopisu Delo objavljeno Vabilo k dajanju nezavezujočih ponudb za nakup dveh poslovnih deležev v družbi HOSTEL ČOPOVA, hostel in gostinstvo, d. o. o., Čopova ulica 38, Ljubljana, matična številka 601304000, ki skupaj predstavljata 77,1534 % vseh poslovnih deležev družbe. Več informacij s tem v zvezi najdete tu.
  Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na izjavo Andreja Ribiča, ki jo je danes podal v medijih o domnevnih pritiskih s strani SDH glede realizacije opcijskih upravičenj GEN energija na 25% deležu Elektro Ljubljana v družbi GEN-EL ter v povezavi s predčasno razrešitvijo.
  Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. sta na podlagi kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa, d. d., ki sta jo dne 27. 9. 2021 sklenila z družbo Pošta Slovenije, d. o. o., prejela kupnino
  Poslovni izid Skupine SDH znaša v prvem polletju 2021 47,8 mio EUR. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 mio EUR.
  Sporočila za javnost
  30. 8. 2021
  Sklepi skupščine SDH
  Vlada RS je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) dne 18. avgusta 2021 sprejela naslednje sklepe:
  Sporočila za javnost
  23. 6. 2021
  Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah
  Ljubljana, 23. junij 2021 - Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je danes, na svetovni dan žvižgačev, že tretje leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram.
  Prevzemna ponudba, ki jo je prevzemnica Republika Slovenija, ki jo pri upravljanju kapitalskih naložb zastopa Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavila dne 9. aprila 2021, ter pri tem na podlagi sporazuma nastopala tudi v imenu ostalih oseb, ki z njo delujejo usklajeno (SDH, KAD, DUTB in Slovenske železnice d. o. o.), je bila uspešna.
  Sporočila za javnost
  30. 4. 2021
  Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2021
  Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 23. aprila 2021 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2021 v višini 1.200 EUR.
  Danes je SDH prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 1. februarja 2021 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek. S tem je zagotovljena stabilnost poslovanja in nadaljnje nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave SDH.
  Sporočila za javnost
  28. 12. 2020
  Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
  Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 24. decembra 2020 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 720,00 EUR bruto na zaposlenega.
  Ljubljana, 23. december 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 23. decembra 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2021 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2021 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v 2021.
  Ljubljana, 30. november 2020 – Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je v vlogi ustanovitelja družbe Slovenske železnice, d. o. o. v skladu z določili drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi družbe SŽ podala soglasje k predlogu strateškega partnerstva v tovornem prometu in logistiki SŽ. Soglasje ustanovitelja je pogoj za podpis pogodbe. Strateško partnerstvo bo pripomoglo k doseganju strateškega cilja, postati eden od ključnih regijskih prevoznikov tovora.
  Ljubljana, 23. oktober 2020 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Poročilo za lani izkazuje najvišjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja SDH do sedaj.
  Sporočila za javnost
  4. 9. 2020
  Sklepi skupščine SDH
  Vlada RS je v vlogi skupščine SDH dne 27.8.2020 sprejela naslednje sklepe:
  Sporočila za javnost
  24. 6. 2020
  SDH uspešno odplačal obveznico SOS3
  Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je danes, dne 24. junija 2020 odplačal vse obveznosti iz izdane 5- letne obveznice SOS3, ki je bila od avgusta 2015 uvrščena na trg obveznic Ljubljanske borze.
  Sporočila za javnost
  12. 6. 2020
  Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020
  Ljubljana, 11. junij 2020. - Na Računskem sodišču RS se je danes že drugo leto zapored odvila podpisna slovesnost v okviru sodelovanja za skupen boj proti korupciji, prevaram in finančnemu kriminalu. V letošnjem letu je kar 18 partnerjev s podpisom sporazuma o sodelovanju javno izrazilo podporo iniciativi 'Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2020'. Letos se bodo zato v tednu med 16. in 20. novembrom odvili številni dogodki, konference in okrogle mize, vse z namenom ozaveščanja širše javnosti o problematiki, ki se dotika vseh nas.
  Sporočila za javnost
  10. 6. 2020
  Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020
  Slovenski državni holding d. d. je na podlagi določb ZDR-1 dne 5. junija 2020 vsem zaposlenim izplačal regres za letni dopust za leto 2020 v višini 1.200 EUR.
  Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
  Ljubljana, 6. februar 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila). Načrt konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb je sestavni del posebnega dela LNU in ga je SDH pripravil skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (Strategija turizma).
  Sporočila za javnost
  5. 2. 2020
  Prodaja Abanke uspešno zaključena
  Slovenski državni holding d. d. je 20. junija 2019 v imenu in za račun Republike Slovenije sklenil pogodbo o prodaji in prenosu 100 % deleža Republike Slovenije v Abanki d. d.
  Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je 9. januarja 2020 na upravo družbe DARS d. d. (DARS) naslovil zahtevo za sklic izredne skupščine družbe DARS s točko o imenovanju posebnega revizorja...
  Sporočila za javnost
  24. 12. 2019
  Obvestilo o izplačilu božičnice zaposlenim
  Uprava SDH, d. d. je sprejela sklep, da se 23. decembra 2019 vsem zaposlenih, razen upravi, izplača božičnica v višini 800,00 EUR bruto na zaposlenega.
  Slovenski državni holding, d. d. je že tretje leto zapored organiziral letno konferenco, ki je potekala 2. decembra 2019 v GH Union in katere osrednji del je bil namenjen predstavitvi rezultatov upravljanja portfeljev kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH v letu 2018 ter predstavitvi ciljev in pričakovanj SDH do državnih družb v letu 2019/20.
  Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je dne 27. novembra 2019 podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks), ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2020. Spremembe in dopolnitve pomenijo nadgradnjo priporočil glede dobrih praks korporativnega upravljanja, ki jih SDH naslavlja na družbe s kapitalsko naložbo države.
  SDH je kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d. Informacijo o prenehanju mandata uprave družbe Petrol d. d. sta uprava in nadzorni svet družbe, ob upoštevanju določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na enakopravno obravnavo delničarjev
  Slovenski državni holding d. d. se je dne 30. 10. 2019 seznanil preko portala SEOnet z dodatnimi pojasnili nadzornega sveta družbe Petrol d. d. o prenehanju mandata članom uprave Petrol d. d. 
  SDH kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. je dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d., saj je bil sporazumen razhod z upravo družbe nenaden.