Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 6. 2015

Razpis za direktorja družbe Lipica Turizem d. o. o.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še najmanj naslednje pogoje:

  • ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
  • aktivno zna slovenski jezik,
  • aktivno zna vsaj en svetovni jezik,
  • ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na primerljivih vodilnih ali vodstvenih mestih.


Poleg navedenih pogojev se od kandidata pričakujejo tudi izkušnje pri prestrukturiranju oz. saniranju družb na področju turizma in hotelirstva.

 

K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti tudi naslednja dokazila:

  • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • dokazilo o delovnih izkušnjah na vodilnih ali vodstvenih položajih,
  • izjavo, da kandidat v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
  • izjavo, da kandidatu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
  • izjavo, da kandidat ni bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
  • fotokopijo dokazila o aktivnem znanju tujega jezika.

 

Aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija.

 

K prijavi na razpis mora kandidat priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja družbe LIPICA TURIZEM d.o.o. Kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje lahko prijavijo tudi družbe, ki se ukvarjajo s prestrukturiranjem in sanacijo gospodarskih družb na področju turizma in hotelirstva.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh navedenih pogojev, življenjepisom in programom dela oziroma vizijo razvoja družbe Lipica Turizem, d. o. o., v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: 

 

Slovenski državni holding, d.d. 
(ne odpiraj – razpis za direktorja družbe LIPICA TURIZEM d.o.o.)
p.p. 139
1001 Ljubljana

 

Direktorja družbe Lipica Turizem, d. o. o., bo izbrala uprava SDH, d. d.. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odločitvi uprave SDH, d.d. 

V tem razpisu zapisani izrazi v moški slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 

Nazaj na novice