Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 25. 1. 2023

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI UPRAVLJAVEC TERJATEV (m/ž) znotraj področja Upravljanje terjatev

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb, nepremičnin in terjatev Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, nepremičninami in terjatvami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »samostojni upravljavec terjatev« (2 delovni mesti), s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • 7. stopnjo izobrazbe naravoslovne ali družboslovne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na področju dela, ki ga pokriva organizacijska enota oziroma 6. stopnjo izobrazbe naravoslovne ali družboslovne smeri in najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na področju dela, ki ga pokriva organizacijska enota,
 • napredni nivo znanj MS Office programov,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • angleški jezik – višji nivo,
 • izpit B-kategorije.

 

Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • s področja upravljanja s tveganji in regulative,
 • s področja slabitev kreditnih terjatev,
 • s področja ocenjevanja in nadzora kreditnega tveganja,
 • analiz portfelja in projekcije,
 • postopkov prestrukturiranj,
 • principov poslovanja družb,
 • finančnega analiziranja in načinov vrednotenja terjatev in naložb,
 • osnovna pravna znanja s področja korporacijskega in gospodarskega prava,
 • poznavanje IT aplikacij za področje dela,
 • poznavanje bančništva in poslovanja.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • spoštovanje zakonov in splošnih aktov družbe ter navodil direktorja in/ali uprave družbe,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 

 • pripravo natančnih strokovnih analiz dolžnikovega poslovanja v postopkih prestrukturiranj, stečajnih postopkih večjih dolžnikov, višine izpostavljenosti do upnika, pregleda ostalih upnikov, ocena dolžnikovega poslovanja in poslovnega modela v prihodnje,
 • pripravo načrta aktivnosti v postopkih zelo zahtevnih in zahtevnejših finančnih prestrukturiranj, vključno z analiziranjem podatkov, finančnih modelov in načrtom aktivnosti za poplačilo terjatev,
 • dogovarjanje in pogajanje z dolžnikom in drugimi upniki v konzorcijih ter priprava predloga načina prestrukturiranja s predlogom optimalne oblike prestrukturiranja s ciljem zagotoviti največjo možno poplačljivost terjatve upnika,
 • vodenje posameznih postopkov prestrukturiranj vključno s sodelovanjem v upniških odborih-konzorciji, proučevanje, predlaganje in dogovarjanje različnih oblik dogovor o poplačilu terjatev, npr.: bilateralnih ali multilateralnih dogovorih, dogovarjanje terminskih dogovorov o poplačilu, predlaganje pooblaščencev ter prevzemanje naloge pooblaščenca za izvrševanje prestrukturiranja dolžnika),
 • nadzor nad obvladovanjem tveganj v zvezi z upravljanjem terjatev in naložb,
 • sodelovanje v postopkih odločanja o predlogih prestrukturiranj skladno z internimi procesi in navodili,
 • opravljanje vrednotenj terjatev v skladu s sprejetimi metodologijami,
 • pregled in/ali sodelovanje pri pripravi dokumentacije v postopkih prestrukturiranj (npr. priprava, vsebinski pregled pogodb, dodatkov idr.),
 • spremljanje izvajanja sklenjenih dogovorov ter ukrepanje in predlaganje nadaljnjih ukrepov in postopkov v primeru nespoštovanja ali odmikov od dogovorjenega načrta,
 • dogovarjanje možnih izvensodnih ali sodnih poravnav s ciljem čim boljšega poplačila terjatev v krajšem času ter spremljanje izvajanja sklenjenih dogovorov,
 • unovčevanje zaseženega in izterjanega premoženja (vrednostni papirji, poslovni deleži, terjatve dolžnika) ter sodelovanje z drugimi OE pri unovčevanju premoženja dolžnika (npr. premičnine, nepremičnine),
 • zagotavljanje vseh potrebnih informacij za potrebe odgovorov zunanjim javnostim (npr. mediji),
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • verodostojno listino o doseženi izobrazbi (scan diplome),
 • dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah in dokazilo o delovnih izkušnjah s področja upravljanja terjatev (scan),
 • dokazilo o aktivnem znanju angleškega jezika (aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija - scan),
 • verodostojno listino o vozniškem izpitu B-kategorije (scan vozniškega dovoljenja),
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Druga znanja, za katera niso zahtevana dokazila, se bo pri kandidatih preverjalo v okviru selekcijskega postopka.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do četrtka, 2. februarja 2023, do 12. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »samostojni upravljavec terjatev«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

 

 

 

Nazaj na novice