Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 12. 2023

SDH izstopil iz lastništva družbe Salomon

Ljubljana, 14. december 2023 – S podpisom kupoprodajne pogodbe o prodaji 30,6 odstotnega lastniškega deleža družbe Salomon, d.o.o., bo SDH po izpolnitvi vseh dogovorjenih pogojev dokončno izstopil iz lastništva družbe Salomon. SDH je svoj poslovni delež prodal edinemu zainteresiranemu kupcu in enemu obstoječih lastnikov, družbi  B-Solventa, d. o. o., za ceno 3,6 mio EUR, tako da je bil s to naložbo ustvarjen dobiček v višini 1,4 mio EUR.

Manjšinski lastniški delež v družbi Salomon je leta 2019 pridobil pravni prednik SDH (takratna DUTB) v okviru stečajnega postopka nad družbo Krater, d.o.o., za ceno 2,2 mio EUR, pri čemer je plačilo izvedel s terjatvami. S tem se je izkoristila edina možnost za pridobitev premoženjske koristi od terjatve, saj drugih možnosti in virov za njeno plačilo v stečajnem postopku ni bilo. DUTB je z namenom ohranitve vrednosti svoje naložbe in izboljšanja možnosti za njeno nadaljnjo prodajo začela več sodnih postopkov napram družbi ter z njo povezanimi osebami, na drugi strani pa so ostali lastniki družbe ves čas lastništva SDH v družbi Salomon izvajali številna korporativna dejanja, ki so spreminjala ekonomski in pravni položaj SDH kot lastnika družbe. SDH (in prej DUTB) namreč vse od pridobitve te naložbe dalje v njej ni imel praktično nobenega upravljavskega vpliva, so pa  v zvezi z upravljanjem naložbe nastajali znatni pravni stroški.

SDH je zato sredi leta 2023 v skladu z veljavnim Letnim načrtom upravljanja ter Politiko upravljanja objavil začetek prodajnega postopka v obliki javnega zbiranja zavezujočih ponudb. V prodajem postopku je edino ponudbo podala družba B-Solventa, d. o. o., sicer že 14,8% lastnik družbe Salomon. V pogajanjih in usklajevanjih je SDH dosegel dogovor o prodajni ceni v višini 3,6 mio EUR, pri čemer je sočasno dogovorjen tudi umik vseh tožb, povezanih s tem primerom, in prenos vseh tveganj v zvezi s potencialnimi globami AVK na kupca, dogovorjeni pa so tudi ustrezni drugi mehanizmi za varovanje pravnih interesov SDH v okviru transakcije.

SDH ocenjuje, da je izvedba transakcije s poslovno-ekonomskega in pravnega vidika utemeljena, saj so tako finančno-ekonomski kot tudi pravni interesi SDH v okviru transakcije ustrezno izpolnjeni. Poleg tržne verifikacije v okviru javnega prodajnega postopka je SDH presojo ustreznosti dosežene prodajne cene nadalje temeljil na cenitvi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, poleg tega pa je z namenom zagotavljanja najvišjega standarda skrbnosti pridobil še mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti transakcijske cene (t.i. fairness opinion). Naložba je bila pridobljena leta 2019 za 2,2 mio EUR, tako da bo z njo po prodaji za 3,6 mio EUR v celoti ustvarjen dobiček v višini ca. 1,4 mio EUR. Nadalje se s prodajo zaključijo vsi pravni spori v zvezi s to naložbo, s tem pa se SDH izogne bodočim pravnim in drugim povezanim stroškom ter pravnim tveganjem in tveganjem dodatnih omejitev upravljavskih pravic. Poleg tega v skladu s pogodbenimi določili SDH odpravi vsa tveganja v zvezi z morebitno globo AVK v povezavi z domnevnimi kršitvami konkurenčno-pravne zakonodaje na področju dejavnosti ravnanja z odpadki, saj jih v celoti prevzema kupec. S prodajo svojega manjšinskega deleža v družbi Salomon SDH obenem realizira denarne tokove in prepreči situacijo, da bi dolgoročno ostal »zaklenjen« manjšinski družbenik brez dejanskih upravljavskih upravičenj ter kakršnihkoli donosov iz naložbe.

Prenos lastništva družbe Salomon na kupca se bo izvedel po izpolnitvi vseh transakcijskih pogojev, med katerimi so plačilo celotne kupnine ter umik vseh s to naložbo povezanih tožb, in sicer najkasneje v treh mesecih od sklenitve prodajne pogodbe.

Nazaj na novice