ODŠKODNINE

Sodelujemo v postopkih in poravnavamo obveznosti.

Odškodnine

V skladu s Zakonom od Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je Slovenski državni holding (SDH) prevzel vse pristojnosti in obveznosti Slovenske odškodninske družbe, ki je bila ustanovljena (sprva pod imenom Slovenski odškodninski sklad) kot finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja. Za izpolnjevanje teh nalog SDH izdaja obveznice ter upravlja in razpolaga z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v skladu z zakonom.


Na SDH so bile prenesene tudi določene naloge za poravnavo obveznosti po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki jih SDH izvršuje v imenu in za račun Republike Slovenije ter opravlja vse druge naloge, potrebne za poravnavanje vseh obveznosti po zgoraj omenjenih zakonih.

Oddelek za denacionalizacijo

 

 

Informacije v zvezi z izplačilom odškodnin iz naslova denacionalizacije, zaplembe premoženja ter žrtev vojnega in povojnega nasilja

Uradne ure: 

Ponedeljek 10.00 - 12.00
Torek 10.00 - 12.00

Denacionalizacija 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije ter skrbimo za ustrezno in zakonito izplačevanje odškodnin. S tem popravljamo krivice, ki jih je država v preteklosti storila lastnikom zasebnega premoženja s sistematičnim in arbitrarnim prenosom njihovega imetja v državno ali družbeno last. Spoznajte ključno vlogo, ki jo imamo v postopkih denacionalizacije in način izplačila odškodnin.

Več

Odškodnine za zaplenjeno premoženje

Odgovorno in pregledno izvajamo postopke izplačil odškodnin za zaplenjeno premoženje, do katerih so oškodovanci upravičeni zaradi pravnomočno razveljavljene zaplembe njihovega premoženja.

Več

Odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Vodimo postopke pravičnega izplačila odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki so doživele telesno in duševno trpljenje ali izgubo življenja bližnjega. Skladno z izvajanjem javnega pooblastila izdajamo odločbe o višini odškodnine in skrbimo za njihovo tekoče izvrševanje.

Več