Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 20. 12. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 20. 12. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 20. 12. 2017 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s Pogodbo o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti RS za leti 2018 in 2019 in obravnaval rebalans poslovno finančnega načrta SDH za leto 2017.  

NS SDH se je na seji seznanil s prenosom kapitalskih naložb v lasti SDH na RS. Po Zakonu o dopolnitvi Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu mora SDH najkasneje do 31. 12. 2017 v last RS neodplačno prenesti sveženj strateških in pomembnih kapitalskih naložb, s katerimi se trguje na organiziranem trgu in jih ima v lasti na presečni dan 20. decembra 2017 in katerih skupna vrednost na ta dan znaša najmanj 200 mio EUR, torej v enakem znesku kot je znašala dokapitalizacija SDH s strani RS. Za veljavnost prenosa je potreben sklep vlade RS, ki bo predvidoma sprejet dne 21. 12. 2017.

V nadaljevanju seje je NS SDH dal soglasje k dodatku k mandatni pogodbi sklenjeni z Deutsche Bank v zvezi s finančnim svetovanjem pri prodaji delnic NLB.

SDH je v imenu in za račun Republike Slovenije (RS) dne 1. 4. 2016, po izvedenem konkurenčnem postopku izbora finančnega svetovalca in pridobitvi potrebnih soglasij, z družbo Deutsche Bank AG sklenil mandatno pogodbo v zvezi s finančnim svetovanjem pri prodaji 75 % delnic NLB minus 1 delnica (Mandatna pogodba).

Glede na to, da so v teku pogajanja z Evropsko komisijo glede prodaje delnic NLB, je smiselno, da se veljavnost Mandatne pogodbe podaljša.

Nadalje je NS SDH obravnaval poročilo uprave SDH v zvezi z družbo DARS, in sicer na temo odprave pomanjkljivosti protihrupnih ograj na relaciji Dramlje – Celje – Arja vas, ker so bile s strani izvajalca vgrajeni nekvalitetni lesocementni protihrupni paneli. SDH je v zvezi z navedeno problematiko družbo DARS zaprosil za poročilo o izvedenih aktivnostih oz. ukrepih za odpravo teh pomanjkljivosti. Iz poročila družbe DARS izhaja, da je DARS poleg standardnih zahtev glede protihrupnih panelov in gradnje, skladno s tehnično regulativo, zagotovil tudi ključne dodatne kontrole za zagotovitev ustreznosti protihrupnih ograj.

NS SDH se je seznanil s primerjavo poslovanja družb v upravljanju SDH s primerljivimi družbami (Benchmarking) za leto 2016, ki jo je izdelal SDH sam na podlagi javno dostopnih podatkov. Prav tako se je NS SDH seznanil tudi z informacijo o izvedenih aktivnostih v postopku nakupa družbe KOTO, d. o. o., in skladno z ZSDH-1 obravnaval redno trimesečno poročilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto od 1. 9. 2017 do 30.11. 2017

 

Nazaj na novice