Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 31. 3. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 30. 3. 2016

Dne 30. marca 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval predstavitev novosti, ki jih prinaša nova Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa, ki bo začela neposredno veljati 17. 6. 2016 in bo vplivala tudi na delo nadzornega sveta.

 

V nadaljevanju se je seznanil z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 29. 2. 2016 in izvedenih skupščinah družb in sklicanih skupščinah na dan 29. 2. 2016.  

 

NS SDH je podal soglasje k sklenitvi naslednjih pogodb:

  • k pogodbi o svetovalnih storitvah in k pogodbi za izdelavo ocene vrednosti družbe Gorenjska banka, d. d., ki se skleneta med Deloitte, KAD in SDH, v zvezi s prenosom terjatev in obveznic Save, d. d., z DUTB na SDH in KAD ter
  • k mandatni pogodbi s finančnim svetovalcem Deutsche Bank (DB) v postopku prodaje družbe NLB, d. d.

SDH bo podrobnejše informacije v zvezi s slednjo pogodbo podal javnosti po podpisu v prihodnjih dneh.

Nazaj na novice