Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 21. 1. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 20. 1. 2016

Dne 20. januarja 2016 se je sestal nadzorni svet SDH (NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval poročilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto o dejavnostih za 3. trimesečje 2015. NS se je seznanil tudi s poročilom o finančnem položaju SDH na dan 31. 12. 2015 ter predlogi financiranja v srednjeročnem obdobju 2016 – 2020 in dolgoročno. Prav tako se je NS seznanil z oceno poslovanja SDH v letu 2015. Obravnaval je še Informacijo o stanju in pomembnejših dejavnostih pri upravljanju kapitalskih naložb države in izvedenih skupščinah družb in sklicanih skupščinah ter informacijo o realiziranih in načrtovanih prodajnih dejavnostih. Podano je bilo soglasje NS SDH k sklenitvi mandatne pogodbe s pravnim svetovalcem CMS Reich-Rohrwig Hainz v prodajnem postopku družbe Cimos, d. d.

Nazaj na novice