Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 10. 2015

Vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic

   

 

 

 

 

 

VABILO  K  DAJANJU  PONUDB 

ZA  NAKUP  DELNIC  DRUŽBE

Goriške opekarne, d. d., Renče, Merljaki 7

 

 

 

PRODAJALCA:

 

  • SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana
  • DSU, družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana

 

2.    PREDMET PRODAJE:

 

Predmet prodaje je paket 80.885 navadnih imenskih, kosovnih, prosto prenosljivih delnic družbe Goriške opekarne, d. d., Renče, Merljaki 7, z oznako GORG, kar predstavlja 13,38 % vseh delnic te družbe, od tega 74.502 oziroma 12,32 % delnic družbe, katerih imetnik je SDH, d. d. in 6.383 oziroma 1,06 % delnic te družbe, katerih imetnik je DSU, d.o.o.

 

3.    IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE:

 

Prodajalca bosta obravnavala ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente:

 

predmet prodaje: 80.885 delnic družbe Goriške opekarne, d.d., z oznako GORG
cena za delnico: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup delnic vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;
način in rok plačila: denarno nakazilo v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe na TRR prodajalcev;
prenos lastništva delnic: z dnem preknjižbe delnic v KDD, d.d., Ljubljana, ki se opravi v 3 delovnih dneh po poravnavi vseh obveznosti;
stroški: vsak ponudnik nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje;
rok veljavnosti ponudbe: do vključno 30. 11. 2015

 

Ponudbe morajo biti brezpogojne.

 

Ponudbi je potrebno priložiti:

  • izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe;
  • izjavo, da ponudnik razpolaga z dovolj finančnimi sredstvi za izpolnitev ponudbe.

 

Če bo ponudbo za nakup predmetnih delnic po tem vabilu dala družba Goriške opekarne, d. d., mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

 

4.    NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

 

Ponudbe je treba posredovati na naslov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana, v zalepljeni ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Goriške opekarne, d. d.«.

 

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenskega državnega holdinga, d. d., najkasneje do 4. 11. 2015 do 13.00 ure.

 

5.    IZBIRA PONUDNIKA:

 

Odpiranje ponudb bo nejavno.

 

Prodajalca se lahko odločita, da bosta v primeru večjega števila ponudb izvedla nadaljnja pogajanja in/ali dražbo in izbrala tistega ponudnika, ki bo ponudil najvišjo kupnino za celoten ponujeni paket delnic. 

 

Prodajalca na podlagi tega vabila nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.

 

6.    SKLENITEV POGODBE:

 

Z dnem, ko izbrani ponudnik prejme pisno izjavo prodajalcev o sprejemu ponudbe, je pogodba med njimi sklenjena, stranke pa so zavezane k njeni izpolnitvi. Ne glede na navedeno se najugodnejši ponudnik-kupec zavezuje, da bo z namenom zagotovitve dokaza o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe, v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalcema sklenil tudi pisno pogodbo o prodaji delnic.

 

7.  INFORMACIJE

 

Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10. do 12. ure pri ga. Špeli Bizjak, Slovenski državni holding, d. d., telefon: 01 320 05 22.

 

 

 

Nazaj na novice