Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 30. 6. 2016

Nadzorni svet SDH obravnaval poročilo uprave glede načrtovane delne prenove nadzornega sveta Luke Koper

Ljubljana, 30. junij 2016 – Danes se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval tudi poročilo uprave glede načrtovane delne prenove nadzornega sveta Luke Koper.

 

Uprava SDH je članom NS SDH navedla in celovito pojasnila razloge, ki so vodili k njeni odločitvi o vložitvi predloga širitve dnevnega reda skupščine Luke Koper. Ključni razlogi se nanašajo na:

 

1. Strateški poslovni načrt družbe in Skupine 2016 – 2020 (povzetek načrta) ima sicer ambiciozno zastavljene cilje glede obsega investicij. Napovedi prihodnjih rezultatov glede na pretekle rezultate in glede na vložek, ki naj bi bil investiran pa so preskromne. Povzetek načrta, objavljen na SEOnet-u izkazuje, da naj bi bila rast prihodkov in EBITDA marže majhna, medtem, ko naj bi donos na kapital (ROE) upadel. Na drugi strani naj bi se zaradi novega investicijskega cikla precej povečala zadolženost družbe (neto dolg/EBITDA), kar je že samo po sebi tveganje. Večinskemu lastniku RS kot tudi SDH je v interesu, da so tudi delničarji udeleženi na prihodnji rasti poslovanja v obliki višjih dividend.

 

Pri načrtovanju tako intenzivnega razvojnega cikla na področju pristaniške infrastrukture, dokaj omejenem vplivu na povečanje pretovora, z načrtovanimi visokimi stroški in relativno nizkimi finančnimi rezultati ter dejstvom, da družba tudi v preteklih letih ni uspela realizirati vseh načrtovanih investicij, bi bilo potrebno bistveno več pozornosti nameniti obvladovanju tveganj.

 

SDH se ne želi zadovoljiti zgolj s trenutno dobrimi rezultati, temveč želi s prenovljeno sestavo nadzornega sveta doseči, da bo družba tudi z notranjo preobrazbo kos izzivom, ki jo čakajo v prihodnje. SDH prav tako zaznava nekatere izzive v poslovanju, ki pa niso povezani zgolj z izgradnjo oziroma časovnico izgradnje drugega tira, temveč tudi z izzivi, ki prihajajo iz mednarodnega okolja in konkurence.

 

2. Nadzorni svet Luke Koper ni vložil dovolj naporov pri izvajanju svojih nalog in pristojnosti, s katerimi le-ta lahko vpliva na učinkovitost poslovanja, optimizacijo procesov (tudi z večjo transparentnostjo nabavnih in investicijskih postopkov), zniževanje stroškov, povečevanje produktivnosti in ustrezno upravljanje tveganj. Vse več vprašanj se SDH zastavlja tudi glede izvajanja pristaniških storitev, zato je dne 22. 6. 2016 na družbo Luka Koper naslovil tudi prošnjo, da se na skupščini delničarjev razkrijejo seznami vseh izvajalcev pristaniških storitev in doseženo realizacijo prometa v letu 2015 ter indeks spremembe na pretekli leti 2014 in 2013.

 

SDH ocenjuje, da v Luki Koper obstajajo nekatera tveganja, ki jih je treba začeti reševati, kar bo prispevalo k boljšim poslovnim rezultatom in dolgoročno uspešni prihodnosti družbe in k višjim dividendam za RS in SDH. Ob tem je NS SDH podprl tudi sklepe 17. seje Komisije DZ za nadzor javnih financ s pričakovanjem za njihovo čimprejšnje uresničevanje (revizija Računskega sodišča, pregledi zaposlovanja s strani FURS, Inšpektorata za delo, NPU in ostalih pristojnih institucij).

 

SDH ocenjuje, da je potencial družbe bistveno višji, kot je prikazan v povzetku Strateškega poslovnega načrta družbe in Skupine 2016-2020, NS Luke Koper pa ni vložil dovolj naporov pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti, da družba to doseže. Vsi navedeni razlogi terjajo od SDH, da imenuje strokovno prenovljen in neodvisen nadzorni svet, ki bo zelo natančno preveril strateške smernice razvoja Luke Koper, bolj odgovorno nadziral učinkovitost poslovanja družb s ciljem, da bo družba Luka Koper s predvidenimi investicijami in učinkovitim poslovanjem za delničarje v končni fazi ustvarjala ustrezen donos ob boljšem obvladovanju tveganj.

 

Najpomembnejši cilj delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseganje boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje njunega premoženja, tako iz vidika prihodkov iz naslova dividend kakor tudi iz vidika vrednosti kapitalske naložbe.

 

Na podlagi obravnave pisnega poročila uprave in dodatne razprave na sami seji je NS SDH ocenil, da so razlogi uprave SDH za prenovo nadzornega sveta Luke Koper utemeljeni.

 

.. / ..

 

Pristojnosti NS SDH v zvezi z akreditacijskimi in nominacijskimi postopki za člane nadzornih svetov državnih družb

 

V skladu z zakonodajo in statutarnimi pravili SDH je sprejem odločitve o razrešitvi oziroma o imenovanju članov nadzornih svetov družb, ki so v upravljanju SDH, v pristojnosti uprave SDH, ki svoje odločitve sprejema na podlagi normiranih postopkov, izvedenih v akreditacijskem in nominacijskem postopku. Nadzorni svet se te pristojnosti uprave zaveda, jo spoštuje in upošteva, ter vanjo ne posega. Poseganje nadzornega sveta v odločitve, ki so v pristojnosti uprave, bi pomenilo preseganje pristojnosti nadzornega sveta, se pa nadzorni svet skladno s pravili korporativnega prava sproti seznanja z argumentacijo za posamezne odločitve uprave.

Nazaj na novice