Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 1. 2023

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto NAPREDNI SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV (m/ž) v organizacijski enoti Informacijske tehnologije

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb, nepremičnin in terjatev Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, nepremičninami in terjatvami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »napredni skrbnik informacijskih sistemov« v organizacijski enoti Informacijske tehnologije, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • 6./1 stopnjo izobrazbe naravoslovne smeri, kjer delovne izkušnje niso potrebne ali 5. stopnjo izobrazbe gimnazijske, informacijske, računalniške ali tehnične smeri, z najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela organizacijske enote in dodatnimi certificiranimi znanji,
 • izpit B-kategorije.

 

Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • certificirano oz. dokazljivo znanje Powershell programiranja,
 • certificirano oz. dokazljivo znanje programskih jezikov Python in/ali R in/ali T-SQL,
 • certificirano oz. dokazljivo znanje programskih orodij poslovne inteligence (npr. Tableau za razlagalno analitiko in vizualizacijo podatkov),
 • poznavanje gradnikov informacijskega sistema,
 • poznavanje aktualnih operacijskih sistemov in mobilnih naprav,
 • poznavanje sistemov za kibernetsko varnost,
 • govorna in pisna komunikacija v angleščini – višji nivo,
 • napredni nivo znanj MS Office programov,
 • aktivno znanje slovenskega jezika.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • spoštovanje zakonov in splošnih aktov družbe ter navodil direktorja in/ali uprave družbe,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 • samostojno pripravo funkcijskih specifikacij strojne in programske opreme,
 • pripravo planov testiranj programskih rešitev in ustrezne uporabniške dokumentacije,
 • upravljanje s spremembami informacijskih sistemov in dokumentiranje poslovnih procesov,
 • skrbništvo strojne opreme (nadzor delovanja, vzdrževanje, upravljanje s spremembami strojne opreme) in izvajanje postopkov dodatnega shranjevanja podatkov na infrastrukturni mreži (back-up), operacijskih sistemov v uporabi (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, upravljanje s spremembami) in poslovnih rešitev (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, dokumentiranje),
 • skrbništvo in zagotavljanje delovanja podatkovnih zbirk družbe ter zagotavljanje in izvajanje dnevnih postopkov dodatnega shranjevanja in arhiviranja podatkovnih zbirk (dnevni back-up),
 • priprava, testiranje in sodelovanje pri migraciji podatkov iz različnih zbirk ob prenosu podatkov o novih kreditih (boarding) v podatkovno zbirko družbe,
 • sodelovanje pri pripravi javnih naročil za IT opremo,
 • izvajanje nalog nadgradnje obstoječih IT aplikacij,
 • sodelovanje pri pripravi strategije razvoja informacijskega sistema družbe,
 • samostojno vodenje projektov razvoja sistemov na tehnološkem področju,
 • zagotavljanje in izvajanje testiranja novih ali dodelanih aplikacij,
 • načrtovanje in nadzor nad izvajanjem usklajenega delovanja računalniških aplikacij v družbi,
 • izobraževanje/ozaveščanje uporabnikov,
 • izvajanje nalog predaje aplikacije v uporabo uporabnikov, vključno z izdelavo tehnoloških navodil,
 • poročanje o delovanju informacijskega sistema, ter načrtovanje in izvajanje predpisanih postopkov v primeru motenj v delovanju infrastrukturne mreže in tehnološke opreme,
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika (višji nivo),
 • dokazila o znanjih/poznavanju MS Office programov,
 • dokazila o znanju/poznavanju Powershell programiranja, programskih jezikov Python in/ali R in/ali T-SQL ter programskih orodij poslovne inteligence (npr. Tableau za razlagalno analitiko in vizualizacijo podatkov),
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj, če jih kandidat ima,
 • dokazilo o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do petka, 20. januarja 2023 do 12. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »napredni skrbnik informacijskih sistemov«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

 

Nazaj na novice