Kandidacijski postopek

Koraki nabornega postopka, postopka akreditacije in nominacije.

Kandidacijski postopek

Kandidacijski postopek ima tri korake. Je skupni pojem za vsa dejanja, ki jih opravi kadrovska komisija z namenom upravi SDH podati ustrezen predlog (nominacijo) kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države. Pri izvedbi posameznih dejanj kandidacijskega postopka kadrovski komisiji pomagajo s strani uprave SDH pooblaščeni strokovni delavci, ki so zaposleni v SDH.

Olga Štrukelj Skubic
Sekretarka kadrovske komisije
1.
Naborni postopek
Temelji na predpisanih nabornih poteh, protokolih in enotni prijavi.

Splošne naborne poti so naslednje:

  • odprti javni poziv za akreditacijo objavljen na spletnih straneh SDH (gre za splošen javni poziv brez časovne omejitve in se ga uredi v Pravilniku o pogojih, merilih ter postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države);
  • splošni javni poziv za akreditacijo preko tiskanih ali internetnih medijev na nacionalni ali mednarodni ravni (poseben protokol: odloči kadrovska komisija, odgovornost za izvedbo: uprava SDH).

 

Posebne naborne poti so naslednje:

  • javni poziv objavljen na spletnih straneh SDH s prilagojenimi specifičnimi zahtevami profila;
  • oglas s prilagojenimi specifičnimi zahtevami profila;
  • nabor članov uprave SDH (na standardiziranem obrazcu);
  • kandidati, ki jih v sklicu skupščine predlaga nadzorni svet družbe.
2.
Akreditacijski postopek
Namenjen je ugotavljanju, ali kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje in splošna merila za akreditacijo.

Akreditacijski postopek je namenjen ugotavljanju, ali potencialni kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za člana nadzornega sveta in splošna merila za akreditacijo. Akreditacijski postopek je predhodni postopek v razmerju do nominacijskega postopka.

 

Akreditacija se opravi skladno z 21. členom Politike upravljanja SDH. Kadrovska komisija posameznika akreditira, če ta glede na podatke in dokumentacijo, ki jo predloži praviloma preko svojega uporabniškega profila v Portalu Kadrovske komisije SDH, dokaže, da izpolnjuje zakonske pogoje ter merila, določena s Pravilnikom o pogojih, merilih ter postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje kandidatov za člane organov nadzora.

 

Za uspešno akreditacijo mora kandidat v svojem profilu, ki ga je ustvaril z registracijo in prijavo v Portal Kadrovske komisije SDH, oddati vlogo za akreditacijo. Pogoj za uspešno akreditacijo kandidata za člana nadzornega sveta družbe v upravljanju je sodelovanje v celotnem postopku in predhodna predložitev zahtevane dokumentacije. Akreditacijo je potrebno v roku enega leta obnoviti.

 

Posameznik, ki je veljavno akreditiran, je potencialni kandidat za nominacijo članov nadzornega sveta družbe v upravljanju.

3.
Nominacijski postopek
Namen je najti kandidata, ki je najprimernejši glede na lastnosti in potrebe družbe, ki jih izkazuje ciljni profil kandidatov.

Namen nominacijskega postopka je najti kandidata, ki izpolnjuje zakonske pogoje in merila in ki je primeren oziroma najprimernejši glede na posebne lastnosti in potrebe družbe, kakršne izkazuje ciljni profil potrebnih kandidatov.

 

Na podlagi 22. člena Politike upravljanja SDH nominacija kandidatov poteka po več možnih poteh. Primerni kandidati so tisti, ki bistveno ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane Nadzornega sveta.

 

Skladno z 29. členom Politike upravljanja SDH so kandidati, ki so bili s strani kadrovske komisije ocenjeni kot primerni za članstvo v nadzornem svetu družbe v upravljanju, ker ustrezajo iskanemu ciljnemu profilu ter izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje ter predpisana merila za člane nadzornega sveta, primerni kandidati. Število nominiranih kandidatov mora biti praviloma večje, kot jih bo SDH predlagal na skupščini posamezne družbe, vendar kadrovska komisija ne sme nominirati več kot treh primernih kandidatov za posamezno prosto funkcijo člana nadzornega sveta.

 

SDH obvesti kandidata o tem, ali je bil nominiran. Člani uprave SDH morajo pri odločitvi o izboru nominiranih kandidatov upoštevati zakonske določbe ter priporočila Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države glede razkrivanja, izogibanja ter razreševanja potencialnega nasprotja interesov.

Vpis v Evidenco akreditiranih kandidatov za nadzorne svete družb v upravljanju SDH opravite preko portala Kadrovske komisije.

Vpis v evidenco

Cilji kandidacijskega postopka 

Zagotavljanje skladnosti kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države s predpisanimi pogoji in merili in izbor najprimernejših kandidatov.

Zagotoviti enotno urejen, objektiven in pregleden kandidacijski postopek, ki zagotavlja sledljivost ravnanj in odločitev v posamezni fazi kandidacijskega postopka.

Izboljšanje učinkovitosti nadzornih svetov s kapitalsko naložbo države in posredno izboljšati upravljanje ter poslovanje ter zagotoviti odgovorno ravnanje družb s kapitalsko naložbo države. 

Pravne podlage in dokumenti