Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 4. 2016

Slovenski državni holding, d. d. začel postopek izbora kandidatov za popolnitev nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je začel postopek izbora kandidatov za popolnitev nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, d. d. (NLB). SDH ima že ves čas odprt javni poziv zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo v evidenco potencialnih kandidatov za člana v organih nadzora v družbah v lasti RS/SDH. S ciljem pridobitve čim širšega nabora ustreznih strokovnjakov je SDH še dodatno v medijih in na spletni strani SDH objavil odprti javni poziv, prilagojen za specifične potrebe nadzornega sveta NLB. K sodelovanju želimo pritegniti predvsem strokovnjake s področij upravljanja tveganj in nedonosnih naložb, skladnosti poslovanja in bančnega prava, kar bo omogočilo strokovno uravnoteženost nadzornega sveta in pokrivanje ključnih področij, ki so pomembna za poslovanje banke. Po prejemu prijav bo SDH opravil akreditacijo kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse formalne pogoje iz poziva, Kadrovska komisija SDH pa bo predlagala nominacijo kandidatov. Po oblikovanju seznama primernih kandidatov bo uprava SDH skupščini NLB predlagala najbolj primerne kandidate za članstvo v nadzornem svetu.

 

Kadrovska komisija je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga, ki opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije. Kadrovska komisija SDH izvedbene postopke opravlja na podlagi ZSDH-1, Politike upravljanja SDH, Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo državeKodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, v konkretnem primeru pa tudi na podlagi ZUKSB-A, Zban-1, EBA smernic ter ostalih predpisov.

 

Odprti javni poziv zainteresiranim kandidatom za člana nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke, d. d.

Nazaj na novice