Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 2. 2019

Javni razpis za člana kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.

strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja

 

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za člana kadrovske komisije.

V skladu z 48. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) imenuje uprava SDH kadrovsko komisijo, ki je njeno posvetovalno telo, in ki na podlagi zakona in politike upravljanja opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

Za člana kadrovske komisije je lahko imenovana oseba, ki:

 • ima najmanj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe oz. najmanj drugo bolonjsko stopnjo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oz. raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in veljavno nostrificirana v Republiki Sloveniji),
 • ima praviloma najmanj 6 let izkušenj s področja korporativnega upravljanja,
 • dobro pozna naloge in pristojnosti nadzornega sveta kot organa upravljanja in pravice ter obveznosti oziroma položaj posameznega člana nadzornega sveta,
 • jo odlikuje osebna integriteta,
 • njeno strokovnost potrjujeta uspešnost in ugled s področja korporativnega upravljanja,
 • v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno obsojena oz. v zadnjih dveh letih ni prestajala kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
 • ni član organov politične stranke,
 • ni član uprave SDH ali nadzornega sveta SDH,
 • ni zaposlena v družbi s kapitalsko naložbo države,
 • je neodvisna.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o izkušnjah s področja korporativnega upravljanja in fotokopije dokazil, ki potrjujejo strokovnost kandidata,
 • pisno izjavo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen oz. v zadnjih dveh letih ni prestajal kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
 • pisno izjavo, da ni član organov politične stranke, da ni član uprave SDH,  član nadzornega sveta SDH, in da ni zaposlen v družbi s kapitalsko naložbo države.

Kandidat mora vlogi priložiti tudi pisno izjavo, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen tega javnega razpisa (na voljo na tej povezavi). 

Član kadrovske komisije bo imenovan za 4 leta. Z izbranim zunanjim članom kadrovske komisije bo sklenjena pogodba o opravljanju nalog člana kadrovske komisije.

Kandidat bo moral pred odločanjem o imenovanju upravi SDH predložiti tudi pisno izjavo, s katero razkriva, ali se nahaja  v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov.

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi) in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 4. 3. 2019 do 10.ure.

Kandidati vlogo pošljejo na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za člana kadrovske komisije – strokovnjaka za področje korporativnega upravljanja)

p. p. 139

1001 Ljubljana

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Člana kadrovske komisije bo izbrala uprava SDH. Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po odločitvi uprave SDH.

 

 

                                                                                              Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 

Nazaj na novice