Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 2. 2019

Slovenski državni holding objavlja prosto delovno mesto direktorja oddelka za kontroling, analize in poročanje (m/ž)

 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja oddelka za kontroling, analize in poročanje, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto. Delo med drugim obsega: organiziranje, vodenje in koordiniranje dela oddelka, organiziranje in izvajanje upravljanja s premoženjem v obliki delnic in poslovnih deležev, vodenje centralne evidence podatkov o poslovanju družb v upravljanju, priprava poročil/analiz o uspešnosti in učinkovitosti poslovanja posameznih družb v upravljanju ter zastopanje družbe v okviru danih pooblastil.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Na delovno mesto direktorja oddelka za kontroling, analize in poročanje je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe družboslovne ali naravoslovne smeri oz. najmanj drugo bolonjsko stopnjo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oz. raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in veljavno priznana v Republiki Sloveniji),
 • ima aktivno znanje angleškega jezika,
 • je usposobljen za delo na računalniku (obvladovanje programskega okolja Windows in Office),
 • ima vsaj 10 let delovnih izkušenj,
 • zaželene so izkušnje na področju upravljanja kapitalskih in finančnih naložb,
 • zaželeno je poznavanje področja upravljanja tveganj,
 • zaželene so izkušnje vodenja in organiziranja.

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika (aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija),
 • fotokopijo dokazila o najmanj 10-letnih delovnih izkušnjah,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj s poudarkom na morebitnih izkušnjah v gospodarstvu,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, pri čemer bo pogodba o zaposlitvi za delovno mesto, ki je predmet razpisa, sklenjena za mandatno dobo 4 let, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom.

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 27. februarja 2019 do 12. ure.

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za direktorja oddelka za kontroling, analize in poročanje)

p. p. 139

1001 Ljubljana

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na novice