Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej ESSO 24. 2. 2015

Ustanovna seja Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH

Na podlagi 24. člena Statuta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), je bila danes v prostorih SDH ustanovna seja Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH (ESSO).

 

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. Sestavljen je iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let. Člani so: Miroslav Garb (Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenija), Lidija Jerkič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Zdenko Lorber (Slovenska zveza sindikatov Alternativa), dr. Janez Posedi (Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam), mag. Branimir Štrukelj (Konfederacija sindikatov javnega sektorja), Irena Valenti (Konfederacija sindikatov 90 Slovenije) in Franc Zupanc (Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost).

 

Na seji so člani izmed sebe izvolili predsednico Lidijo Jerkič in namestnika predsednika Zdenka Lorberja. Seznanili so se s Statutom SDH, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Politiko upravljanja SDH ter sprejeli predlog Poslovnika o delu Ekonomsko socialnega strokovnega odbora SDH. Člani ESSO so podpisali Izjavo o varovanju notranjih informacij in Izjavo o varovanju poslovne skrivnosti. Prav tako so se seznanili tudi z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu Republike Slovenije, na dan 31. 1. 2015, z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH, na dan 31. 1. 2015 ter s Seznamom skupščin, na dan 31. 1. 2015.

 

Člani so se dogovorili, da bo naslednja seja ESSO dne 24. 3. 2015. 

Nazaj na novice