Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 6. 2014

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja razpis za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto (m/ž)

Na navedeno delovno mesto je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • jo odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • ima deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih in dosega pri svojem delu dobre primerljive rezultate,
 • ima znanje slovenskega jezika na višji ravni in znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • ni bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljala v preteklih šestih mesecih,
 • nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imela funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana,
 • ni član drugega organa vodenja ali nadzora v Slovenskem državnem holdingu, d. d.,
 • ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočne sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
 • ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
 • ni bila član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

 

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:

 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • dokazilo o delovni dobi oziroma delovnih izkušnjah,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih položajih,
 • potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • izjavo, da ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljala v preteklih šestih mesecih,
 • izjavo, da nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imela funkcije v politični stranki, na katero je bila voljena ali imenovana,
 • izjavo, da ni bila član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
 • fotokopijo dokazila o aktivnem znanju tujega jezika (angleški jezik oz. slovenski jezik v kolikor ni materni jezik).

 

Aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija.

 

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in okvirnim programom dela za vzpostavitev in izvajanje sistema skladnosti poslovanja in integritete Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH, d. d.) skladno z določbami ZSDH-1, v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto)

p.p. 139

1001 Ljubljana

 

Pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto bo izbrala uprava SDH, d. d., ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH, d.d.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v roku 8 dni po odločitvi uprave SDH, d.d.

 

 

 

                                                                                                            Uprava SDH, d. d.

 

Nazaj na novice