Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 6. 2015

Obvestilo o novi izdaji obveznic družbe Slovenski državni holding, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenski državni holding, d. d.), obvešča javnost, da je v skladu s Predstavitvenim dokumentom za prvo prodajo obveznic – Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, junij 2015 in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako SOS3 z dne 19. 6. 2015, dne 24.6.2015 izdala 5-letne obveznice v skupni nominalni višini 100 milijonov EUR.

Obveznice so bile ponujene v Sloveniji in v ostalih članicah EU, v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev.

Nova izdaja obveznic SOS3 v skupni nominalni vrednosti 100 milijonov EUR, glede na dostopne podatke za zadnja leta, predstavlja največjo izdajo slovenske podjetniške obveznice, ki bo uvrščena na Ljubljansko borzo d.d.

Družba Slovenski državni holding, d. d. bo finančna sredstva, pridobljena z izdajo obveznic z oznako SOS3,  refinancirala finančne obveznosti, razpršila vire financiranja in podaljšala ročnost finančnih obveznosti.

Najpomembnejše značilnosti nove izdaje obveznic družbe Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju tudi: izdajatelj), z oznako SOS3, so naslednje:

  • Nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic dne 24. 6. 2020. Obresti iz obveznic tečejo od dne 24. 6. 2015 dalje in se plačujejo za nazaj 24. 6. vsakega leta, začenši s 24. 6. 2016. Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice obveznic.
  • Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 100 milijonov  EUR.
  • Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka.
  • Celotna izdaja obveznic obsega 100.000 apoenov po 1.000,00 EUR.
  • Nespremenljiva obrestna mera znaša 2,50 % letno.
  • Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice niso posebej zavarovane s premoženjem izdajatelja in imetniki pri izplačilu ne bodo v prednostnem položaju glede na druge upnike oziroma terjatve. Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in so glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja. Poleg tega ima izdajatelj v zvezi z obveznicami določene zaveze - prepoved dajanja zavarovanj, prepoved poroštev in prepoved glede izplačila dividende in vložkov, in sicer v vsebini, razvidni iz pripetega dokumenta Pogoji obveznic SOS3, iz katerega so razvidni tudi drugi pogoji obveznic SOS3.

Obveznice SOS3 so bile dne 24.6.2015 izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Slovenski državni holding, d.d.  bo pripravil prospekt za organizirano trgovanje z obveznicami na Ljubljanski borzi d.d., Ljubljana in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložil zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice S0S3 uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

 

Za strokovno svetovanje in storitve s področja ZTFI v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Slovenski državni holding, d. d., pooblastil družbe ALTA Invest, d. d., ALTA Skupina in NLB, d. d., (organizatorji izdaje).

 

Priloga:  24_6_2015_Pogoji%20obveznic%20SOS3.pdf (288 kB)

Nazaj na novice