Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 21. 4. 2021

Janez Tomšič imenovan za člana uprave SDH

Danes, dne 21. aprila 2021 je NS SDH soglasno imenoval Janeza Tomšiča za novega člana uprave SDH. Mandat bo nastopil 23. aprila 2021, z dnem 22. aprila 2021 pa preneha mandat Vanessi Grmek, ki je bila 1. februarja 2021 imenovana na podlagi sklepa sodišča.

Člani nadzornega sveta so se Vanessi Grmek zahvalili za konstruktivno sodelovanje in opravljeno delo v tem času.

Po odstopu dveh članov uprave v začetku januarja 2021 je nominacijska komisija NS SDH za potrebe popolnitve uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov skladno z ZSDH-1 na podlagi sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo Trescon.

Kandidati, ki so se na podlagi izpolnjevanja pogojev, uvrstili v ožji izbor, so opravili testiranja in strukturirane razgovore, oceno kandidatov je podala kadrovska agencija in nominacijska komisija. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija upoštevajoč izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za člana uprave SDH in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH predlagala Janeza Tomšiča.

NS SDH je na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno - vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence potrdil predlog nominacijske komisije, da se za člana uprave SDH imenuje Janeza Tomšiča.

 

Janez Tomšič (1979) je univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb. Večino poslovne poti je posvetil delovanju v državni D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d. o. o., kjer je prevzemal odgovornosti na različnih vodstvenih funkcijah, med drugim je bil eden od dveh direktorjev hčerinske družbe DSU nepremičnine d. o. o. ter v letih 2015 - 2019 član poslovodstva D.S.U., prvenstveno odgovoren za investiranje in upravljanje nepremičnin. Od leta 2007 pridobiva nadzorniške izkušnje v nadzornih svetih gospodarskih družb in drugih organizacij javnega sektorja (npr. Stanovanjski sklad RS), trenutno je namestnik predsednika nadzornega sveta SID banke, d. d. Večletne izkušnje z vodenjem in nadzorom družb, strateškim načrtovanjem, upravljanjem naložb v podjetja in nepremičnine, vodenjem ljudi ter načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov nadgrajuje s stalnim izobraževanjem, zlasti s področja korporativnega upravljanja, prava, finančnega managementa in bančništva. Je imetnik potrdila ZNS o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

 

Nazaj na novice