Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 4. 11. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 3. 11. 2020

Dne 3. novembra 2020 se je na izredni videokonferenčni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d (NS SDH) in obravnaval podrobno poročilo uprave in prodajne skupine o izvedenem postopku prodaje manjšinskega deleža RS v Meti Ingenium, ki skladno s statutom SDH ni potreboval predhodnega soglasja NS SDH. 

Na podlagi predloženih informacij in ustnega poročila izhaja, da je bil postopek voden ob ustreznih strokovnih standardih, upoštevaje konkurenčnost in preglednost postopka ter izveden skladno z ZSDH-1, statutom SDH, Politiko upravljanja SDH in drugimi internimi akti. Odločitev o prodaji, ki je bila sprejeta v juliju 2020, je upoštevala vse do takrat znane informacije in dokumente. 

NS SDH bo obravnavo te tematike po pridobitvi dodatnih zahtevanih informacij sicer zaključil na eni od prihodnjih sej.

Nazaj na novice