Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 17. 11. 2018

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE

 

Cetis, grafične in dokumentacijske storitve d. d. Celje

 

                                                                                                                                                    

 

 1. PRODAJALCA:
 • Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: SDH)
 • Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: KAD)

2.    PREDMET PRODAJE:

Izdajatelj delnic, ki so predmet prodaje, je družba Cetis, grafične in dokumentacijske storitve d. d., Čopova ulica 24, 3000 Celje (v nadaljevanju: družba). Delnice imajo oznako CETG in so navadne, prosto prenosljive, imenske delnice.

SDH je imetnik 14.948 delnic, kar predstavlja 7.474 % vseh delnic, KAD pa je imetnik 15.609 delnic, kar predstavlja 7,804 % vseh delnic.

SDH in KAD delnice prodajata skupaj. Predmet prodaje je tako celoten paket 30.557 delnic oziroma 15,279 % vseh delnic.

3.    IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE:

Prodajalca bosta obravnavala ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente:

 • predmet prodaje:                30.557 delnic družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve d. d.,  z oznako CETG
 • cena za delnico:                  izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup delnic vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih                                              ponudnikov, ali postavljena v razponu, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;
 • način in rok plačila:             denarno nakazilo v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe na TRR prodajalcev;
 • prenos lastništva delnic:      z dnem preknjižbe delnic v KDD d. d., Ljubljana, ki se opravi najkasneje v 3 delovnih dneh po poravnavi vseh obveznosti;
 • stroški:                                 vsak ponudnik  nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje;
 • rok veljavnosti ponudbe:     do vključno 31.12.2018.  

Ponudbe morajo biti brezpogojne.

Ponudbi je potrebno priložiti:

 • izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe;
 • izjavo, da ponudnik razpolaga z dovolj finančnimi sredstvi za izpolnitev ponudbe.

Če bo ponudbo za nakup predmetnih delnic po tem vabilu dala družba Cetis d. d., mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

4.    NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudbe je treba posredovati na naslov: Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana, v zalepljeni ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Cetis d. d.«.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenskega državnega holdinga d. d., najkasneje do 30. 11. 2018 do 12.00 ure.

5.    IZBIRA PONUDNIKA:

Odpiranje ponudb bo nejavno.

Prodajalca na podlagi tega vabila nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.

Prodajalca se lahko odločita, da bosta izvedla nadaljnja pogajanja s ponudnikom oziroma ponudniki in izbrala tistega ponudnika, ki bo ponudil najvišjo ceno.

V primeru večjega števila ponudb za nakup delnic, se prodajalca lahko odločita, da bosta izvedla dražbo, ki se bo izvedla kot prodaja celotnega paketa delnic pod vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja, na način, da bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev na določenem kraju, določenega dne ob določeni uri ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

6.    SKLENITEV POGODBE:

Prodajalca bosta z izbranim ponudnikom sklenila pogodbo o prodaji v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko prodajalca pisno obvestita izbranega ponudnika o sprejemu njegove ponudbe. V primeru izvedbe javne dražbe bo pogodba sklenjena v skladu z vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja.

Ker sta prodajalca zavezanca po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), bosta pred sklenitvijo pogodbe v skladu z določbami navedenega zakona zavezana opraviti pregled stranke.

7.    INFORMACIJE

Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10. do 12. ure pri ga. Špeli Bizjak, Slovenski državni holding, d.d., telefon: 01 320 05 22.

 

 

Slovenski državni holding d. d.                                                                                                                                                                         Kapitalska družba d. d.

 

 

 

 

 

Nazaj na novice