Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 10. 2016

Slovenski državni holding Državnemu zboru poslal Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015

Ljubljana, 19. oktober 2016 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015. SDH je ob tem upošteval tudi  priporočila dobre prakse, zapisane v Smernicah OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Trend rasti dividendnih izplačil se nadaljuje: več dividend za RS in SDH.

 

Leto 2015 je bilo za upravljanje državnega premoženja izjemno dejavno, saj so bili sprejeti vsi ključni dokumenti, ki omogočajo izvajanje funkcije aktivnega lastništva države (Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016, Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Politika upravljanja SDH ter Priporočila in pričakovanja SDH). Sistem korporativnega upravljanja za državne družbe je s tem vzpostavljen in bo v prihodnje omogočal osredotočanje na nadzor nad implementacijo sistemov korporativnega upravljanja na ravni družb ter nad cilji poslovanja družb.

 

Delovanje uprave SDH osredotočeno na doseganje ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH

Dolgoročna vizija SDH je ustvarjanje vrednosti kapitalskih naložb za lastnika. Ključne dejavnosti bodo zato usmerjene v doseganje ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH, kot je določena v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. Tudi v prihodnje bomo zagotavljali strokovnost upravljanja s postavitvijo visokih standardov in uporabo najboljših praks v upravljanju podjetij ter izvajanju stalnih dejavnosti za dvig kulture korporativnega upravljanja v SDH in na ravni podjetij v upravljanju/lasti SDH.

 

Prodajne aktivnosti

V letu 2015 je SDH sklenil in realiziral pet pogodb o prodaji kapitalskih naložb v imetništvu SDH s skupno pogodbeno prodajno vrednostjo 9 mio EUR ter sklenil eno pogodbo o prodaji kapitalskih naložb v imetništvu RS (Nova KBM, d. d.), katere realizacija v višini 250 mio EUR je bila izvedena aprila 2016, po izpolnitvi odložnih pogojev iz pogodbe.

 

Prejete dividende in čista dobičkonosnost portfelja SDH in RS za leto 2015

V letu 2015 se je vrednost kapitalskih deležev Republike Slovenije, merjeno po knjigovodski vrednosti, malenkostno znižala (za 0,8 %, na 10,8 mrd EUR), vrednost kapitalskih deležev SDH pa se je, predvsem kot posledica pripojitve družbe PDP, d. d., povišala za 10,6 %, na 780,8 mio EUR. Skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH, ki jih na podlagi ZSDH-1 upravlja SDH, je tako konec leta 2015 znašala 11,6 mrd EUR.

 

V letu 2015 se je povišala čista dobičkonosnost lastniškega kapitala družb v portfelju (ob izločitvi enkratnih dogodkov iz izračunov). ROE portfelja neposrednih naložb RS se je v letu 2015 povišal za 3,1 odstotne točke, na 4,2 %, ROE portfelja neposrednih naložb SDH pa je ostal na enaki ravni kot v letu 2014 (11,1 %). Gledano portfelj kot celoto (neposredne naložbe RS in SDH skupaj), se je ROE v letu 2015 povečal za 2,9 odstotne točke, na 4,7 %. Precej so se povečala dividendna izplačila. V letu 2016 (za poslovno leto 2015) je RS prejela za 142,2 mio EUR dividend (8,7-odstotna rast glede na leto 2015), SDH pa za 43,8 mio EUR (3,3-odstotna rast).

 

Pogled naprej

Glavni izzivi SDH v prihodnje ostajajo izboljšanje trenutne donosnosti podjetij v portfelju, kar pomeni še dejavnejše in učinkovitejše upravljanje vseh naložb.

 

Priloga: Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015

Nazaj na novice