Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 30. 9. 2020

Dr. Janez Žlak imenovan za novega predsednika uprave SDH

Danes, dne 30. septembra 2020, se je na izredni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je soglasno imenoval dr. Janeza Žlaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 7. oktobra 2020, s tem dnem pa preneha mandat Igorju Kržanu, ki se vrača med člane nadzornega sveta SDH.

Po odstopu Gabrijela Škofa je nominacijska komisija NS SDH za potrebe imenovanja novega predsednika uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov skladno z ZSDH-1 in na podlagi sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo Trenkwalder, kadrovske storitve, d. o. o. V nominacijski komisiji nadzornega sveta SDH so vsi člani nadzornega sveta SDH.

Kandidati ožjega izbora so opravili strukturirane razgovore, podane so bile ocene kandidatov tako s strani kadrovske agencije kot tudi nominacijske komisije. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija upoštevajoč izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za predsednika uprave SDH in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH predlagala dr. Janeza Žlaka. Imena drugih kandidatov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov SDH ne razkriva.

NS SDH je na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno - vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence potrdil predlog nominacijske komisije, da se za predsednika uprave SDH imenuje dr. Janeza Žlaka, ki bo mandat nastopil 7. oktobra 2020.

Karmen Dietner, predsednica nadzornega sveta je po seji povedala: »Vesela sem, da je nadzorni svet odločitev o imenovanju predsednika uprave sprejel soglasno. Dr. Janez Žlak nas je prepričal s svojimi izkušnjami, znanjem in izobrazbeno širino kot tudi z njegovimi ambicijami pri upravljanju kapitalskih naložb države, kjer bo poleg uresničevanja začrtane vizije, temeljnih načel SDH, strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter letnega načrta upravljanja pomembno tudi povezovanje in vključevanje vseh deležnikov. Še posebej bodo njegove osebnostne lastnosti in kompetence prišle do izraza pri zahtevni nalogi - pripravi institucije na preoblikovanje v demografski sklad. Veselimo se sodelovanja z njim in mu želimo uspešno delo«.

Dr. Janez Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru), magister ekonomskih znanosti (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in specialist strojništva, energetik (Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru). Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje, d. o. o. (TET) kot vodja izmene in obratovodja ter napredoval v direktorja projektov in kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH - Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o. in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj. Trenutno je zaposlen na Petrolu, d. d. kot izvršni direktor za področje energetike in okolja. Ima bogate izkušnje s področja vodenja družb, organizacije poslovanja in vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike. Opravljenih ima več strokovnih izpitov (strokovni izpit po ZGO, izpit za tehničnega vodjo energetskega objekta, pedagoško-andragoški izpit, borzni posrednik za prodajo el. energije) in usposabljanj za člana nadzornega sveta in notranjega presojevalca. Je tudi predsednik nadzornega sveta Eles, d. o. o.

 

Nazaj na novice