Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 6. 2015

Slovenski državni holding, d. d. začenja z zbiranjem zavezujočih ponudb za 5-letne obveznice

Družba Slovenski državni holding, d. d., Mala Ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Slovenski državni holding, d. d.), obvešča javnost, da namerava na podlagi in v skladu s Predstavitvenim dokumentom za prvo prodajo obveznic – Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana, junij 2015 (v nadaljevanju: Predstavitveni dokument), izdati 5-letne obveznice.

 

Družba Slovenski državni holding, d. d. želi z izdajo obveznic refinancirati finančne obveznosti, razpršiti vire financiranja in podaljšati ročnost finančnih obveznosti.

 

Najpomembnejše značilnosti nameravane izdaje obveznic družbe Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju tudi: izdajatelj), z oznako SOS3 so naslednje:

  • Nominalna vrednost glavnice obveznic dospe v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic dne 24. 6. 2020. Obresti iz obveznic tečejo od dne 24. 6. 2015 dalje in se plačujejo za nazaj 24. 6. vsakega leta, začenši s 24. 6. 2016. Obresti iz obveznic prenehajo teči z dnem dospelosti izplačila glavnice obveznic.
  • Predvidena skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je 100 milijonov  EUR, pri čemer si izdajatelj pridržuje pravico izdati obveznice v nižji ali višji skupni nominalni vrednosti celotne izdaje od predvidene, vendar največ v skupnem nominalnem znesku 150 milijonov EUR.
  • Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka, pri čemer je minimalna nakupna količina 10.000 EUR oz. 10 obveznic (apoenov).
  • Nespremenljiva obrestna mera znaša 2,50 % letno.
  • Prodajna cena, po kateri se obveznice vpisujejo in vplačujejo, znaša 100,00 % nominalne vrednosti obveznice.
  • Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, bo jamčil Izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice ne bodo posebej zavarovane s premoženjem izdajatelja in imetniki pri izplačilu ne bodo v prednostnem položaju glede na druge upnike oziroma terjatve. Obveznosti izdajatelja iz obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne (pari passu) med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim Izdajatelja. Poleg tega bo izdajatelj v zvezi z obveznicami imel določene zaveze - prepoved dajanja zavarovanj, prepoved poroštev in prepoved glede izplačila dividende in vložkov, in sicer v vsebini, opredeljeni v Predstavitvenem dokumentu.

 

Za strokovno svetovanje in storitve s področja ZTFI v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je Slovenski državni holding, d. d. pooblastil družbe ALTA Invest d. d., ALTA Skupina in NLB d. d. (organizatorji izdaje).

 

Slovenski državni holding, d. d. bo skupaj z organizatorji izdaje zavezujoče ponudbe za nakup obveznic zbiral v času od 11. 6. 2015 do 19. 6. 2015.

 

Prva prodaja obveznic bo potekala v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 49. člena ZTFI, ki določa, da se prvi odstavek 36. člena ZTFI, ki ureja obveznost objave prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev javnosti, ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno izključno na dobro poučene vlagatelje, oziroma za ponudbo vrednostnih papirjev, naslovljeno na manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja. Za tako ponudbo vrednostnih papirjev skladno z določili ZTFI ni potrebno objaviti prospekta. Obveznice bodo v skladu z relevantno zakonodajo na podlagi izjem od objave prospekta za ponudbo ponujene v Sloveniji in ostalih članicah EU.

 

Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Po zaključku prodaje in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD bo izdajatelj vložil pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev zahtevo za potrditev prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo obveznice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.

Nazaj na novice