Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 18. 4. 2016

Odziv SDH na poročanje medijev glede vodenja kandidacijskega postopka za imenovanje članov NS NLB

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) poudarja, da je kandidacijske postopke za imenovanje članov NS NLB izvedel zakonito, strokovno in odgovorno ter v skladno z ZSDH-1 kot tudi ZUKSB-A in ostalimi predpisi, kar natančneje pojasnjujemo v nadaljevanju. Postopka na SDH in pri regulatorju oz. banki sta bila vodena ločeno in neodvisno drug od drugega, pri čemer regulator vodi postopek naknadnega ocenjevanja, kakor je to predvideno v zakonodaji.

 

Prav tako poudarjamo, da postopek ocenjevanja s strani ECB po naših informacijah še ni bil izpeljan in SDH še ni prejel njihove odločitve, zato so navedbe v medijih, da so kandidati prejeli negativno oceno regulatorja zgolj špekulacije.

 

SDH bo zato v skladu s svojimi pristojnostmi začel izvajati vse ustrezne postopke za čimprejšnjo popolnitev NS NLB. V ta namen ima SDH oblikovano kadrovsko komisijo, ki je posvetovalno telo uprave SDH, ki na podlagi ZSDH-1 opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije. Kadrovska komisija SDH bo pri ocenjevanju primernosti kandidatov pred imenovanjem na skupščini preverila tako izpolnjevanje pogojev, ki jih mora član NS izpolnjevati v skladu z ZSDH-1, ZUKSB-A in ostalimi predpisi.

 

NS NLB, d. d. bo še naprej opravljal vse naloge iz svoje pristojnosti in bo s tem zagotovljena stabilnost poslovanja družbe NLB, d. d. in nemotena priprava banke na začetek postopka privatizacije.

 

SDH dosledno spoštuje vse veljavne predpise in pravne akte, tudi glede pristojnosti predhodnega ocenjevanja primernosti članov NS

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB-A), ki je bil sprejet konec leta 2015 v 7. odst. 29. člena jasno navaja uvedbo izjeme od pravil, določenih v 35. členu ZBan-2. In sicer se poslej v bankah, ki so bile deležne ukrepov za krepitev stabilnosti bank po ZUKSB in v katerih je Republika Slovenija edini delničar, pristojnost ocenjevanja primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta banke pred imenovanjem na skupščini prenaša na SDH. Konkretna zakonska določba 7. odstavka 29. člena ZUKSB se tako glasi:

 

(7) Ne glede na določbe zakona, ki ureja bančništvo, ki urejajo ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa, izvede v banki, ki je bila deležna ukrepov za krepitev stabilnosti bank po tem zakonu in v kateri je Republika Slovenija edini družbenik, ocenjevanje primernosti člana nadzornega sveta pred njegovim imenovanjem Slovenski državni holding. Pri izdelavi ocene primernosti kandidata za člana nadzornega sveta Slovenski državni holding upošteva pogoje in merila, ki jih za člana nadzornega sveta banke določa zakon, ki ureja bančništvo, in akti, izdani na njegovi podlagi.

 

Pri tem ne gre spregledati tudi namensko razlago predlagatelja novele ZUKSB-A, kot je to razvidno iz Poročevalca Državnega zbora, ki pojasnjuje: »S predlaganim novim sedmim odstavkom se proces ocenjevanja primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta za primer bank, ki so bile deležne državne pomoči v obliki ukrepov po ZUKSB in v katerih je Republika Slovenija edini družbenik, določi na način, da oceno primernosti kandidata ne izdela sama banka, temveč Slovenski državni holding. Na ta način se z določbo tega člena ZUKSB izključi uporaba tistega dela določbe 35. člena Zakona o bančništvu, ki določa, da banka izvaja proces ocenjevanja primernosti kandidata za člana nadzornega sveta banke«.

 

SDH je torej izvedel oceno primernosti vseh imenovanih članov NS NLB, d. d. v skladu z ZBan-2 in na tej podlagi sprejetih podzakonskih aktov (upoštevaje tudi Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij) in jih potrdil kot ustrezne. Kakršnekoli drugačne odločitve evropskega bančnega regulatorja, ki postopek vodi ločeno, SDH do dneva odstopa treh članov NS NLB, d. d., ni prejel.

Nazaj na novice