Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 10. 2018

Slovenski državni holding Državnemu zboru RS poslal Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017

Ljubljana, 19. oktober 2018 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017 in ga posredoval Državnemu zboru RS. Podatki kažejo, da se je povišala tako skupna knjigovodska vrednost kapitalskih deležev v lasti RS in SDH kot tudi čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) ter višina dividendnih izplačil.

Doseganje boljših poslovnih rezultatov družb se najprej začne z jasno postavljenimi ambicioznimi cilji, ki so strateški in/ali ekonomsko-finančni. SDH jih oblikuje vsako leto za večino družb s kapitalsko naložbo RS in SDH, kar se odraža  v boljši sistemski urejenosti upravljanja kot tudi v samih rezultatih, ki prvič v zgodovini dosegajo 6,5- odstotno čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) naložb portfeljev RS in SDH. Tak rezultat je dosežen kljub dejstvu, da portfelj RS predstavlja dve tretjini strateških naložb, katerih prioriteta je doseganje strateških ciljev, torej uresničevanje pomembnih družbenih interesov, ki se pogosto izključujejo s ciljem visoke dobičkonosnosti lastniškega kapitala.

Zvišala se je tudi skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH in je konec leta 2017 znašala 10,9 mrd EUR (10,4 mrd EUR za leto 2016).

SDH podpira razvoj, uspešnost in učinkovitost poslovanja družb iz portfelja in s svojimi odločitvami na skupščinah družb sledi odgovornemu pristopu glede politike dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendno donosnostjo in razvojnimi potrebami družb. Skupaj je bilo za poslovno leto 2017 iz naslova lastništva kapitalskih naložb SDH in RS zbranih 266,8 mio EUR »rednih« dividend. Če prištejemo še »dodatne« dividende Telekoma Slovenije in Nove Ljubljanske banke, ki jih upoštevamo kot enkratne dogodke, znaša skupni znesek vseh zbranih dividend rekordnih 487,3 mio EUR (259,7 mio EUR za poslovno leto 2016). Ker je šlo v letošnjem letu za več enkratnih dogodkov, tako visokih izplačil dividend v prihodnje ni mogoče pričakovati

Končani prodajni postopki in postopki v teku

V letu 2017 sta bili dokončno zaključeni dve pomembnejši transakciji, v katerih sta imela RS in SDH kapitalski naložbi, in sicer prodaja delnic družb Paloma d. d. in Cimos d. d. SDH je sodeloval tudi pri dejavnostih, povezanih s postopkom statusnega preoblikovanja družbe Geoplin d. o. o., v okviru katerega je na podlagi menjalne pogodbe je Petrol d. d. v začetku leta 2018 postal večinski lastnik družbe Geoplin d. o. o., RS pa večinska lastnica družbe Plinhold d. o. o. (ki ima v 100‑odstotni lasti družbo Plinovodi d. o. o.), pri čemer je RS v družbi Geoplin d. o. o. obdržala 25,01-odstotni delež.

V času oddaje poročila sta v postopku prodaje tako NLB, d. d. kot tudi Abanka, d. d.

V prihodnje bo še naprej poudarek na kakovosti upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH in doseganju zastavljenih ciljev

SDH dejavno izvaja svoje najpomembnejše poslanstvo – profesionalno, dejavno in neodvisno upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH. Cilji na področju upravljanja so učinkovito izvajanje prodajnih postopkov v skladu s sprejetim letnim načrtom upravljanja ter tudi uresničevanje finančnih, strateških in drugih ciljev upravljanja kapitalskih naložb, ki so določeni za vsako posamezno naložbo. Pričakovanja in ciljne kazalnike donosnosti na kapital (ROE) ter višino izplačanih dividend v proračun bo v prihodnje potrebno prilagoditi spremenjeni strukturi upravljavskega portfelja.

Ključni dejavniki za uspešnost upravljanja v prihodnje so oblikovanje jasnih usmeritev države na področju posameznih sektorjev gospodarstva, kar se bo odrazilo tudi v stabilni, predvidljivi in razvojno naravnani dividendni politiki. Pomembno je tudi stalno izboljševanje praks korporativnega upravljanja na vseh ravneh s povečanjem skladnosti poslovanja družb z določili Kodeksa upravljanja ter Priporočili in pričakovanji SDH. Po nekaj letih se je izkazalo, da zagotavljanje centraliziranega upravljanja kapitalskih naložb države ter strokovna in finančna neodvisnost upravljavca daje rezultate, zato je centraliziran sistem smiselno ohraniti tudi v prihodnje in ga kakovostno nadgrajevati. Stalni poudarek bo potreben na večanju števila najbolj usposobljenih in motiviranih kandidatov za funkcije članov nadzornih svetov z znanji digitalizacije, transformacij poslovnih modelov in organizacij.

V času od oblikovanja SDH naprej je bilo izpolnjenih veliko ciljev in opravljenega veliko dela, kar nam priznavajo tudi nekatere mednarodne organizacije. Nas pa v prihodnje čaka še veliko izzivov predvsem na področju turizma, energetike in logistike, pri čemer bo potrebno tvorno sodelovanje z vsemi deležniki in odločevalci, da bomo lahko uspešno uresničili naše zastavljene cilje.

Priloga: Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017

Nazaj na novice