Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 6. 2019

Odziv SDH glede zahtev po ZDIJZ

V zadnjih dneh je bilo v medijih več objav na temo (ne)razkritij informacij skladno z ZDIJZ, pri čemer mediji niso celovito predstavili odgovorov, ki jih je posredoval SDH. Informacijska pooblaščenka opozarja, da je treba v vsakem primeru posebej oceniti ali so podani pogoji za razkritje ali ne.

SDH ocenjuje, da tonski posnetki sej nadzornega sveta SDH ne predstavljajo prosto dostopnih informacij javnega značaja, saj vsebujejo osebne podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Namreč, tonski posnetki sej vsebujejo nekatere varovane osebne podatke kot so: glasovi na seji vseh navzočih razkrivajo barvo, ton, glasnost, frekvenčne in druge značilnosti, jezikovne in druge govorne značilnosti (hitrost govora, govorne motnje, naglas, ipd.) ter njihove druge osebnostne značilnosti (vedenje, čustva, razpoloženje, ipd.). Glasovi vseh navzočih na seji (tako članov nadzornega sveta kot tudi vseh drugih udeležencev) razkrivajo njihove biometrične in druge varovane osebne podatke. Nadalje je SDH mnenja, da vsebina razprav na sejah NS SDH lahko vsebuje zaupne poslovne podatke, ki jih je SDH dolžan varovati. Po seji se vedno naredi zapisnik seje nadzornega sveta, kjer so zapisani vsi sprejeti sklepi.

Glede na navedeno je bila dolžnost SDH, da skrbno preveri določbo o kršitvi varstva osebnih podatkov in s tem v zvezi je izkoristil vsa pravna sredstva, ki so mu bila na voljo. Po pravnomočno zaključenem postopku in skladno s pozivom Informacijske pooblaščenke številka 090-302/2015/12 z dne 4. 6. 2019 je SDH izpolnili odločbo številka 090-302/2015/5 z dne 4. 4. 2016 in prosilki po ZDIJZ izročil zahtevani tonski posnetek seje nadzornega sveta.

Informacijska pooblaščenka je v odločbi 090-302/2015/5 z dne 4. 4. 2016 med drugim navedla:

»Pri tem pa IP tudi opozarja, da se predmetni zvočni zapis nanaša na odločitev o opravljanju funkcije v upravi organa in ta odločitev o razkritju tega predmetnega zvočnega zapisa avtomatično ne pomeni, da so javni vsi zvočni zapisi vsake seje nadzornega sveta organa, saj je treba v vsakem primeru posebej, glede na konkretne okoliščine posameznega primera, oceniti, ali so podani pogoji za razkritje ali ne.«

 

Nazaj na novice