Terjatve

Terjatve do posameznih podjetij v portfelju SDH

Terjatve

S pripojitvijo DUTB k SDH so bile prenesene tudi terjatve z različnimi strategijami upravljanja – strategijo prestrukturiranja ali strategijo unovčevanja. 

 

Pri upravljanju terjatev na primerih v prestrukturiranju ima SDH vlogo aktivnega upnika, kar pomeni, da redno spremlja izvrševanje in doseganje pogodbenih zavez v odnosu z dolžniki. V primeru, kjer je pri posameznem dolžniku vključenih več finančnih upnikov, SDH z ostalimi upniki usklajuje aktivnosti. V primeru dolžnikov, kjer ima SDH v družbi tudi lastniški delež, poleg že naštetih aktivnosti, SDH nadzoruje dosledno izvrševanje potrjenih poslovnih načrtov in njihovo prilagajanje spremenjenim okoliščinam na trgu in v gospodarstvu, vse z namenom povečevanja vrednosti premoženja. Končni cilj SDH v teh primerih je prodaja terjatve in lastniškega deleža v paketu, po najvišji možni vrednosti.

 

Med primere s strategijo unovčevanja sodijo dolžniki, kjer so izračuni pokazali, da unovčevanje premoženja dolžnika, zastaviteljev in/ali porokov zagotavlja višje poplačilo terjatev kot katera koli druga oblika poplačila. To so povečini družbe, ki so že v stečaju ali družbe, ki imajo likvidnostne težave, brez možnosti refinanciranja obveznosti do SDH.

 

Podrobnejše informacije o vseh terjatvah lahko pridobite na e-naslovu terjatve@sdh.si kjer lahko izrazite tudi interes za nakup.