Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 3. 2018

Obrazložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine delničarjev družbe Sava, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je dne 21. 3. 2018, kot delničar vložil zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine delničarjev družbe SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d. d. (Sava, d. d.).

Na podlagi 298. člena ZGD-1 je SDH vložil zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 26. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteval, da se dnevni red razširi z novo 3. točko, ki se glasi: »Prenos premoženja družbe«, v kateri SDH predlaga skupščini, da odloči, da se sklene kupoprodajna pogodba, na podlagi katere Sava, d. d., in ABANKA, d. d., kot fiduciarni imetnik prodata in preneseta delnice izdajatelja Gorenjska banka, d. d., z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico na kupca AIK Banka a.d. Beograd, pod pogojem, da upravni odbor Save, d. d., pred podpisom kupoprodajne pogodbe in najkasneje do izteka roka, ki je v SPA ali morebitnih dopolnitvah le-tega, določen kot Long Stop Date, pridobi od kupca AIK Banka a.d. Beograd izjavo s priloženimi verodostojnimi dokazili, ki ne smejo biti starejši od 15 dni, da ima kupec vsa potrebna in veljavna soglasja Narodne banke Srbije, Banke Slovenije oziroma Evropske Centralne banke za pridobitev navedenih delnic.

Na podlagi sprejema takega sklepa bo potencialnemu kupcu omogočeno več časa za predložitev dokazil.  

AIK Banka a.d. Beograd, ki je potencialni kupec delnic Gorenjske banke, d. d., v roku, ki ga je določila skupščina, sicer ni predložila izjave z dokazili o soglasjih bančnih regulatorjev za nakup navedenih delnic, je pa sporočila, da je transakcijo pripravljena zaključiti in prosila za podaljšanje roka za predložitev dokazil.

Prodaja Gorenjske banke, d. d., je eden pomembnejših ukrepov Načrta finančnega prestrukturiranja Save, d. d., v postopku prisilne poravnave z dne 18. 1. 2016, ki predvideva čimprejšnjo odprodajo t.i. nestrateških naložb, med katere je v skladu z načrtom uvrščena Gorenjska banka, d. d. Glede na navedeno je predlagana dopolnitev SDH v korist družbe Sava, d. d., saj prodaja delnic Gorenjske banke, d. d., omogoča razdolžitev družbe. Poleg navedenega je prodaja Gorenjske banke, d. d., družbi naložena tudi s strani regulatorja Banke Slovenije.

SDH nima neposrednega lastništva v Gorenjski banki, d. d., in ni član prodajnega konzorcija Gorenjske banke, d. d., vendar ocenjuje, da je dolžan s svojimi aktivnostmi zaščititi interes SDH kot upnika in delničarja družbe Sava, d. d., ter zmanjšati visoko finančno izpostavljenost SDH do Save, d. d. S tem namenom je SDH sprejel odločitev o dopolnitvi dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Sava, d. d.

Oba državna lastnika, tako SDH kot tudi KAD, sta glasovala za potrditev prisilne poravnave družbe Sava, d. d., in s tem soglašala tudi z izvedbo vseh ukrepov finančnega prestrukturiranja Save, d. d. med drugim tudi z odprodajo delnic Gorenjske banke, d. d. SDH in KAD imata v lasti vsak po 22,56 % delnic družbe Sava, d. d. Poleg lastniškega deleža, sta SDH in KAD tudi upnika družbe Sava, d. d., kar pomeni visoko finančno izpostavljenost do družbe Sava, d. d. SDH zato z vložitvijo zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine, izvaja le aktivnosti za zmanjšanje tveganja SDH, povezanega z morebitnim nepoplačilom terjatve s strani Save, d. d. 

Nazaj na novice