Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 9. 2019

Skupina SDH ob polletju 2019 z 32,3 mio EUR dobička

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH) je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 18. septembra 2019, obravnaval Polletno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.

Prvo polletje 2019 je bilo zaznamovano z uspešno zaključeno drugo fazo prodaje Nove Ljubljanske banke, d. d., sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu 100 % deleža Abanke, izvajanjem državne Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma ter uspešnim poslovanjem Skupine SDH. NS SDH je po pregledu poročila ugotovil izpolnjevanje vseh ključnih ciljev uspešnosti poslovanja SDH.

 

Čisti dobiček skladen z načrti

V prvem polletju 2019 je SDH ustvaril čisti poslovni izid v višini 30,38 mio EUR, k čemur so največ prispevale prejete dividende v znesku 29,13 mio EUR. Dividende so prispevale družbe v imetništvu SDH, in sicer: Zavarovalnica Triglav, Petrol, Sava Re, Cinkarna Celje, Luka Koper in Loterija Slovenije. Dobiček enakega obdobja leta 2018 je bil višji in je znašal 36,75 mio EUR, največjo razliko predstavlja prihodek iz odprave slabitve v letu 2018. Skupina SDH je v prvem polletju 2019 ustvarila 32,26 mio EUR dobička.

SDH je ustvaril 33,05 mio EUR prihodkov, od tega je bila velika večina oz. 90,29 % finančnih, Skupina pa je ustvarila 39,27 mio EUR prihodkov, od tega je bilo 91,83 % finančnih. Med prihodki SDH so najpomembnejše prejete dividende, med manjšimi prihodki pa so še vračila RS za upravljanje kapitalskih naložb ter nadomestila za izvajanje  ZIOOZP, ZSPOZ in ZVVJTO. Odhodki SDH so znašali 4,89 mio EUR. Med pomembnejšimi odhodki so obresti za obveznico SOS3 in stroški dela. SDH je uspešno obvladoval stroške poslovanja, pri čemer se ocenjuje, da bodo doseženi stroški za leto 2019 pod načrtovanimi.

SDH še vedno aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so večinoma le še najzahtevnejši primeri. SDH v imenu in za račun RS izplačuje tudi odškodnine upravičencem po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO. SDH je zagotavljal denarna sredstva za pokrivanje obveznosti predvsem iz depozitov in povračil s strani RS.

 

Uspešno izvajanje prodajnih postopkov bank in konsolidacije državnega turističnega portfelja

Osnovna dejavnost SDH je upravljanje kapitalskih naložb, tako lastnih kot tistih v lasti RS. Poleg rednih upravljavskih aktivnosti bi med pomembnejšimi projekti izvajanja državne Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma izpostavili pripravo Naložbenega dokumenta za Istrabenz Turizem, Načrta konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti, saj njegovo izdelavo predvideva omenjena strategija, prav tako pa je bil izveden postopek nakupa 20,87 % delnic družbe Terme Olimia d. d.

Junija 2019 je SDH, v imenu in za račun Republike Slovenije, sklenil pogodbo o prodaji in nakupu delnic, po kateri bo Nova KBM, d. d. po izpolnitvi odložnih pogojev pridobila 100 % delnic Abanke, d. d. Prav tako je SDH v juniju 2019 uspešno zaključil drugo fazo prodaje NLB, d. d., in sicer po metodi pospešenega postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev. RS ostaja tudi po zaključku prodajnega postopka največja delničarka NLB s 25 odstotnim lastniškim deležem plus 1 delnica. S tem je SDH uspešno izpolnil zavezi, ki ju je RS podala Evropski komisiji.

SDH bo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH podrobneje poročal v Letnem poročilu o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za 2018, ki ga bo na podlagi revidiranih in konsolidiranih izkazov družb oktobra predložil v Državni zbor RS.

Polletno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019

Nazaj na novice