Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 29. 9. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 29. 9. 2016

Dne 29. 9. 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim podal soglasje k pridobivanju lastniškega deleža Save, d. d., s konverzijo dela terjatev do Save, d. d., v postopku prisilne poravnave družbe Sava, d. d.

 

NS SDH se je sicer seznanil tudi z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015, ki ga SDH pripravi skladno z določbami ZSDH-1, vendar ga bo podrobneje obravnaval v nadaljevanju te, prekinjene, seje. 

Nazaj na novice