Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 4. 2016

S funkcije odstopil pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

Urh Bahovec je dne 1. aprila 2016 podal odstopno izjavo s funkcije pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto. Na delovnem mestu pooblaščenca je bil zaposlen od 1. januarja 2015, od aprila dalje pa bo na SDH opravljal druga dela in naloge. Uprava SDH se je pooblaščencu zahvalila za kakovostno delo ter za dosežen napredek na področju ureditve skladnosti poslovanja in integritete. SDH bo v prihodnjih dneh skladno z ZSDH-1 objavil javni razpis za delovno mesto pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

 

Od imenovanja je bil na področju skladnosti in integritete SDH napravljen pomemben napredek, o čemer je pooblaščenec redno četrtletno poročal tudi nadzornemu svetu SDH. Pooblaščenec je, med drugim, pripravil načrt integritete ter predloge uresničevanja načrta integritete, kodeks etike ter druge interne akte s tega področja. Najpomembnejše naloge pooblaščenca so in bodo tudi v prihodnje predvsem ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje upravi, nadzornemu svetu, notranji reviziji in ostalim zaposlenim SDH glede krepitve integritete, skladnosti poslovanja s predpisi in kodeksi ravnanja, odpravljanja tveganj korupcije, nasprotja interesov ter drugih neetičnih in protipravnih ravnanj.

 

Močna integriteta SDH je bistvenega pomena za izvajanje poslanstva SDH, še posebej pri upravljanju kapitalskih naložb in razpolaganju z njimi. SDH ima zato vzpostavljene vse potrebne mehanizme preglednega sistema upravljanja naložb z jasno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti ter z uveljavljanjem ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja ter krepijo skladnost poslovanja, sledljivost in odgovornost pri sprejemanju odločitev.

Nazaj na novice