Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 11. 2021

Odziv na izjavo Andreja Ribiča glede nedovoljenih pritiskov

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) se odziva na izjavo Andreja Ribiča, ki jo je danes podal v medijih o domnevnih pritiskih s strani SDH glede realizacije opcijskih upravičenj GEN energija na 25% deležu Elektro Ljubljana v družbi GEN-EL ter v povezavi s predčasno razrešitvijo.

G. Andrej Ribič enostransko, zavajajoče in poenostavljeno javnosti predstavlja zapletene večstranske civilnopravne in korporacijske odnose. G. Ribič je namreč kot predsednik uprave Elektro Ljubljana že v letu 2018 sklenil pravne posle, s katerimi je ustanovil enostranska opcijska upravičenja v korist družbe GEN energija na 25% deležu, ki ga ima Elektro Ljubljana v GEN-EL v smislu zagotavljanja zavez družbenikov družbe GEN-EL k javno zasebnem partnerstvu, kjer sta uravnoteženo (50:50) zastopana državni in zasebni kapital. Vsi ti pravni posli so določali način uveljavitve opcijskih upravičenj ter tudi ceno in bili odobreni tudi s strani pristojnih organov družbe Elektro Ljubljana.

GEN energija je navedeno opcijo junija 2021 uveljavila ter v skladu s pogodbo opcijskemu zavezancu Elektro Ljubljani nakazala dogovorjeno kupnino. V zvezi z navedeno realizacijo opcije (za katero je pogodbo sklenila prav Elektro Ljubljana) je Elektro Ljubljana sprožila sodni postopek. Isti delež, glede katerega je opcijo unovčila GEN energija in o katerem teče sodni postopek, je Elektro Ljubljana ponudil na trgu.

V razjasnitev dejanskega stanja SDH pojasnjuje, da je dne 24. 3. 2021 na sestanku vodstvo družbe Elektro Ljubljana, med drugim, predstavilo poročilo o oceni vrednosti 25% deleža v družbi GEN EL.

SDH je opozoril na zaveze, ki jih je Elektro Ljubljana sam prevzel s sklenitvijo opcijske pogodbe z GEN energijo. Dodatno je tudi s sklenitvijo družbene pogodbe v GEN EL družbi GEN energija priznal predkupno pravico za svoj 25% delež v družbi GEN EL. SDH je posebej poudaril, da je naloga družbe, da ravna gospodarno in z vso ustrezno skrbnostjo.

SDH spoštuje pravila in dobro prakso korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Ne na navedenem ne na kateremkoli drugem srečanju pa SDH ali njegovi zaposleni niso izražali nikakršnih navodil, kar navaja g. Ribič v svojih izjavah. Ponovno tudi poudarjamo, da SDH do nedavnega ni bil seznanjen z začetim postopkom prodaje 75% deleža v GEN EL, ki ga izvaja Elektro Ljubljana skupaj z GEN-I. 

Predsednika uprave g. Ribiča je predčasno odpoklical nadzorni svet družbe kot pristojni organ. Razloge za odpoklic določa zakon, presoja jih nadzorni svet. SDH se v delo nadzornega sveta ne vmešava, zato glede na izjave g. Ribič zavaja javnost, s tem ko povezuje SDH z odpoklicem s funkcije.

Nazaj na novice