Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 4. 2014

Obvestilo o vabilu k oddaji izjave o interesu (Telekom Slovenije, d. d.)

 

Slovenska odškodninska družba, d.d., (»SOD«) v imenu Republike Slovenije, SOD, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., (»KAD«), Pozavarovalnice Sava, d.d. in Zavarovalnice Triglav (skupaj »prodajalci«) objavlja


Obvestilo o vabilu k oddaji izjave o interesu


za morebitni nakup 4.754.523 rednih, imenskih kosovnih delnic (»delnice«), ki predstavljajo 72,75% delež osnovnega kapitala družbe Telekom Slovenije, d.d. (»Telekom Slovenije« ali »družba«) in ki so trenutno v lasti prodajalcev (»transakcija«).


1. Uvodne obrazložitve glede transakcije
Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. 6. 2013 sprejel sklep, s katerim je med drugim dal soglasje za odsvojitev delnic izdajatelja Telekom Slovenije v lasti Republike Slovenije, SOD in KAD, ki skupaj predstavljajo 72,38% delež osnovnega kapitala družbe. Dne 29. 8. 2013 so prodajalci podpisali Sporazum o skupni prodaji delnic družbe (»Sporazum o prodaji delnic«) za skupaj 4.754.523 delnic, ki predstavljajo 72,75% delež v osnovnem kapitalu Telekoma Slovenije. Na podlagi Sporazuma o prodaji delnic je SOD pooblaščen, da v imenu in za račun prodajalcev izpelje določene korake v okviru postopka prodaje. Pisma o nameri glede prodaje delnic v okviru transakcije so dodatno podpisali še drugi delničarji, ki imajo skupaj v lasti 185.270 delnic, kar predstavlja 2,83% delež osnovnega kapitala družbe. Dodatne delnice skupaj z deležem prodajalcev predstavljajo 75,58% delež osnovnega kapitala družbe.
Prodajalci so za finančnega svetovalca v zvezi s predlagano prodajno transakcijo izbrali Citigroup Global Markets Limited (»Citi«).
 

2. Predložitev izjav o interesu
Celotno besedilo vabila k oddaji izjave o interesu (»vabilo«), ki vsebuje podrobne podatke o zahtevah za predložitev izjave o interesu in druge zadeve v zvezi s postopkom, je na voljo na spletni stran SOD
(www.so-druzba.si), na zahtevo zainteresirane stranke pa bo posredovano tudi s strani spodaj navedenih strokovnjakov družbe Citi. Predstavitveni dokument v zvezi s Telekomom Slovenije (»teaser«) bo prav tako posredovan na zahtevo.
Prodajalci vabijo zainteresirane stranke, da izrazijo interes za sodelovanje v večstopenjskem postopku izbora prednostnega ponudnika v transakciji (»postopek«) z oddajo izjave o interesu, kakor je opredeljena v vabilu in ki ji je priložena določena dokumentacija (»izjava o interesu«). Namen izjave o interesu je omogočiti vrednotenje zainteresiranih strank, ki izkazujejo pravno in finančno sposobnost za nakup ter lastništvo Telekoma Slovenije.
Rok za oddajo izjave o interesu je 23. april 2014 do 17.00 (greenwiški srednji čas). Izjava o interesu mora biti pravočasno poslana po e-pošti skupaj s spremno dokumentacijo, in sicer Emmanuelu Gionakisu in Ioannisu Mavridisu iz družbe Citi, izvirnik izjave pa Emmanuelu Gionakisu s kurirsko pošto na spodaj navedeni naslov.


3. Pregled nadaljnjega postopka
Po prejemu in ovrednotenju vsake izjave o interesu bodo prodajalci ter Citi v imenu prodajalcev določili, ali zainteresirana stranka izpolnjuje pogoje za uvrstitev v naslednjo fazo postopka. Zainteresirane stranke, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v naslednjo fazo postopka, bomo zaprosili za podpis Sporazuma o varovanju zaupnih podatkov (NDA) ter jim predali nadaljnje informacije o nameravani transakciji in o družbi.


4. Drugo
Prodajalci in Citi si izrecno pridržujejo pravico, da kadar koli in kakor koli, brez obvestila ali obrazložitve, spremenijo ali zaključijo trenutno predvidene postopke, vključno z zaključkom pogovorov s katerim koli potencialnim kupcem ali z vsemi potencialnimi kupci.


5. Vprašanja in dodatna pojasnila
Vsa vprašanja v zvezi s postopkom se naslovijo na strokovnjaka družbe Citi na spodnje naslove:

 

 

Emmanuel Gionakis
Izvršni direktor
Vodja EMEA Telecom
Korporativno in investicijsko bančništvo
tel: +44 (0) 20 7986 7164
E-pošta: emmanuel.gionakis@citi.com

Ioannis Mavridis

Direktor

EMEA Telecom

Korporativno in investicijsko bančništvo

tel: +44 (0)20 7986 8679

E-pošta: ioannis.mavridis@citi.com

 


Citigroup Global Markets Ltd
Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom

 

 

Priponka: Celotno besedilo vabila k oddaji izjave o interesu

 

Nazaj na novice