Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 1. 2023

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto SODELAVEC V PODPORI v organizacijski enoti Unovčevanje in podpora upravljanju terjatev (m/ž)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb, nepremičnin in terjatev Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, nepremičninami in terjatvami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »sodelavec v podpori OE Unovčevanje in podpora upravljanju terjatev« (2 delovni mesti), s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • 5. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • izpit B-kategorije.

 

 Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • osnovni nivo znanj MS Office programov,
 • znanje angleškega jezika - osnovni nivo (govorna in pisna komunikacija);
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • znanja poslovne komunikacije
 • tehnična znanja

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • spoštovanje zakonov in splošnih aktov družbe ter navodil direktorja in/ali uprave družbe,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 • poslovna korespondenca,
 • podpora procesom v OE (razporejanje prilivov, knjiženje poslovnih dogodkov, priprava obračunov, izdelava poročil),
 • organizacija poslovnih dogodkov (sestanki, srečanja in drugi dogodki, vezani na OE),
 • spremljanje rokov in zagotavljanje učinkovitega upravljanja s časom v OE,
 • pravočasen vnos in ažuriranje podatkov v informacijski sistem, interne baze, urejanje spletne strani,
 • pravočasno in natančno pripravljanje, zbiranje in urejanje podatkov, dokumentacije in poročil,
 • pravočasna priprava pogodb in drugih relevantnih aktov, poročil,
 • upravljanje, varovanje in hramba dokumentov,
 • varovanje podatkov in informacij,
 • nadomeščanje sodelavcev v OE,
 • opravljanje nalog skladno z zakonodajo, internimi predpisi, dobrimi praksami in poslovnimi cilji,
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika (osnovni nivo),
 • fotokopijo dokazila o znanjih MS Office programov,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj, v kolikor jih kandidat ima,
 • fotokopijo dokazila o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do srede, 18. januarja 2023 do 12. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »sodelavec v podpori OE Unovčevanje in podpora upravljanju terjatev«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na novice