Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 25. 4. 2018

Nadzorni svet imenoval dr. Andreja Bertonclja za začasnega člana uprave SDH

Zaradi nepreklicnega odstopa članice uprave SDH, mag. Nade Drobne Popovič, ki je odstopno izjavo NS SDH podala dne 11. aprila 2018, je NS zaradi zagotavljanja nemotenega in stabilnega poslovanja SDH preveril zakonsko možnost pridobitve soglasja znotraj članov nadzornega sveta. Na podlagi 2. odstavka 273. člena ZGD-1 je NS SDH v sestavi Damjan Belič, Duško Kos, Igor Kržan in Janez Vipotnik soglasno imenoval dr. Andreja Bertonclja za člana uprave SDH z enoletnim mandatom. Funkcijo bo nastopil dne 3. 5. 2018, od takrat dalje mu funkcija člana NS SDH miruje.

Člani nadzornega sveta so se mag. Nadi Drobne Popovič zahvalili za konstruktivno sodelovanje in opravljeno delo. Funkcijo članice uprave bo opravljala do 11. 6. 2018 in v vmesnem času izvedla tudi primopredajo poslov.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH) se je, med drugim, na seji seznanil s Poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018, s Poročilom predsednika revizijske komisije nadzornega sveta SDH o poteku seje revizijske komisije in s predlogi revizijske komisije nadzornemu svetu SDH ter z Informacijo o upravljanju, z vključenim poročilom o upravljanju 20 največjih kapitalskih naložb.

V nadaljevanju je NS SDH potrdil in sprejel Smernice za izbor revizorja računovodskih izkazov SDH in zagotavljanje njegove neodvisnosti.

NS SDH je na seji potrdil Revidirano letno poročilo družbe in Skupine SDH (priloga: Analiza poslovanja SDH za leto 2017), podal pozitivno stališče k revizijskima poročiloma za leto 2017, ki ju je pripravila revizijska družba Deloitte revizija d. o. o. ter predlagal skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2017 in pozitivnega stališča o revizijskem poročilu za poslovno leto 2017 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2017.

Dr. Andrej Bertonclej je doktor ekonomskih znanosti s področja financ in redni profesor za področje managementa na Univerzi na Primorskem, kjer je zaposlen od leta 2009. Pred tem je dvajset let deloval v farmacevtski industriji (med drugim je bil predsednik družbe Lek USA, Inc., pomočnik generalnega direktorja za področje financ v Lek d.d., direktor SPE) in v veledrogeriji z zdravili (direktor sektorja in svetovalec predsednika uprave za korporativno upravljanje v Kemofarmacija d.d.). Je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami, ima 18 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali upravljavskih položajih, od tega več kot 10 let v večjih sistemih. Tekoče se sporazumeva v angleškem in nemškem jeziku, vrsto let je deloval v New Yorku. Dodatno se je usposabljal na univerzah Harvard in Cambridge. Je avtor knjige Čas prevzemov – prevzeti ali biti prevzet. Kot vodja projektov je uspešno zaključil številne prevzeme ali prodaje družb, vodil je poprevzemne integracije in poslovno-finančna prestrukturiranja naložb v mednarodnem okolju. Ima dolgoletne izkušnje na področju korporativnega upravljanja.

Nazaj na novice