Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 7. 2019

Vabilo k dajanju ponudb za nakup poslovnega deleža družbe

Prvi sklad, družbe tveganega kapitala, d. o. o.

I. PRODAJALEC

Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju SDH), v imenu in za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju RS).

II. PREDMET PRODAJE

Predmet tega vabila k dajanju ponudb je poslovni delež v kapitalu družbe Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o., Breg 14, Ljubljana, matična št. 3275442000 (v nadaljevanju Družba), in sicer poslovni delež z zap. št. 180643, ki predstavlja 48,899 odstotni delež v kapitalu Družbe.

Družba je imetnica delnic oziroma poslovnih deležev v več družbah. Več informacij o portfelju Družbe se nahaja na spletni povezavi: http://www.rsg-capital.si/portfelj.

III. IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

Predmet prodaje:

poslovni delež Družbe;

Ponujena cena:

izražena mora biti s točno določenim evrskim zneskom in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnega deleža Družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;

Način in rok plačila:

denarno nakazilo celotne kupnine v roku največ 15 dni po sklenitvi pogodbe na TRR, ki bo določen v pogodbi o prodaji in nakupu poslovnega deleža;

Opis načina financiranja:

ponudbi je potrebno priložiti dokazilo ali zanesljivo pojasnilo, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v vrednosti, kot jo je ponudnik navedel v svoji ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe; izjava banke, ki potrjuje namen financiranja ipd.);

Rok veljavnosti ponudbe:

najmanj do vključno 31. 12. 2019;

Podatki o ponudniku:

naziv ponudnika, točen naslov ponudnika, matično in davčno številko ponudnika, kontaktno osebo ponudnika;

Prenos imetništva:

z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti.

 

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

Ponudbo lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.

Prodajalec obvešča potencialne ponudnike, da imajo pri prodaji poslovnega deleža skladno z družbeno pogodbo Družbe drugi družbeniki predkupno pravico. Prav tako je za odsvojitev poslovnega deleža tretjim osebam potrebno predhodno soglasje družbenikov na skupščini. V kolikor se bo ponudnik dogovoril za nakup tudi drugih poslovnih deležev Družbe, RS ne bo uveljavljala predkupne pravice pri prodaji teh deležev.

Ponudba za odkup poslovnega deleža Družbe mora vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku 8 delovnih dni od dneva prejema pisnega obvestila prodajalca o izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka, s prodajalcem sklenil pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa pogodbe nosi kupec.

Če je ponudnik pravna oseba s sedežem zunaj RS, mora ponudbi priložiti tudi izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe, iz katerega so razvidni podatki o firmi in naslovu ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika.

V. SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Ker je SDH zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), bo pred sklenitvijo pogodbe v skladu z določbami navedenega zakona zavezan opraviti pregled kupca.

Za postopke povezane s tem vabilom ter samo prodajo se uporablja pravo RS, v primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

VI.NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe je potrebno posredovati na naslov Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ – ponudba za nakup poslovnega deleža družbe Prvi sklad d. o. o.«.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na sedež SDH prispele najkasneje do 19. 8. 2019 do 12.00 ure.

VII.IZBIRA PONUDNIKA

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Prodajalec se lahko odloči, da bo s ponudnikom oziroma ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec sklenil pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali dražbi ponudil najvišjo ceno za poslovni delež Družbe, ob upoštevanju sposobnosti plačila ter ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega vabila.

Prodajalec na podlagi tega vabila ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom. Odločitev prodajalca, da pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža ne bo sklenil, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.

VIII.PRIDOBITEV INFORMACIJ O PREDMETU PRODAJE

Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko potencialni ponudniki pridobijo na elektronskem naslovu Prvi-sklad@sdh.si

Nazaj na novice