Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 9. 2022

Študentsko delo na področju informacijske tehnologije

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za študentsko delovno mesto »skrbnik informacijskih sistemov« v organizacijski enoti Informacijska tehnologija in korporativna varnost, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • status študenta z doseženo najmanj V. stopnjo izobrazbe gimnazijske, informacijske ali tehnične smeri, 
 • znanje angleškega jezika - osnovni nivo (govorna in pisna komunikacija),
 • izpit B-kategorije,
 • znanje slovenskega jezika.

 

Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • gradnikov informacijskega sistema,
 • aktualnih operacijskih sistemov in mobilnih naprav,
 • sistemov za kibernetsko varnost,
 • napredni nivo znanj MS Office programov.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal med drugim obsega:

 • skrbništvo strojne opreme (nadzor delovanja, upravljanje s spremembami strojne opreme);
 • skrbništvo operacijskih sistemov v uporabi (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, upravljanje s spremembami);
 • skrbništvo poslovnih rešitev (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, dokumentiranje);
 • izdelavo predlogov skrbniških in uporabniških navodil;
 • izobraževanje/ozaveščanje uporabnikov;
 • poročanje o delovanju informacijskega sistema;
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (če jih kandidat ima),
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov.

                                                                                                                                  

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Študentsko delo bo potekalo na sedežu družbe v Ljubljani, predvidoma 4 dni na teden po 6 ur oziroma po dogovoru. Urna postavka za plačilo se dogovori naknadno med delodajalcem in izbranim kandidatom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do vključno petka, 30. septembra 2022.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si.

 

Nazaj na novice