Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 1. 7. 2020

Informacija s seje NS SDH z dne 1. 7. 2020

Dne 1. julija 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je na predlog uprave obravnaval gradivo za sklic redne letne skupščine družbe SDH, d. d., ki ga bo posredoval Vladi Republike Slovenije, ki skladno z ZSDH-1 opravlja naloge skupščine SDH.

NS SDH je sprejel tudi svoj Kodeks etike NS, ki je bil posodobljen in dopolnjen z nekaterimi novimi vsebinami in zavezami na področju vodenja z zgledom, ničelne tolerance do koruptivnih ravnanj,  omejitev poslovanja s povezanimi osebami, spoštovanja človekovih pravic in trajnostnega razvoja. Kodeks etike nadzornega  sveta SDH spada med dobre prakse, ki jo lahko uveljavijo tudi drugi nadzorni sveti družb s kapitalsko naložbo države.

NS SDH se je, med drugim, seznanil tudi z pregledom rezultatov portfelja v upravljanju SDH v prvem četrtletju 2020 kot tudi s pripravami na izdelavo Letnega načrta o upravljanju kapitalskih naložb za leto 2021.

NS SDH se je seznanil tudi s projektom razvoja korporativnega upravljanja SDH in družb v upravljanju SDH, ki se je zaključil v prvem kvartalu 2020. Projekt krepitve korporativnega upravljanja SDH in družb portfelja je potekal pod okriljem Evropske komisije ter v sodelovanju z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) in svetovalno družbo Deloitte. Cilji projekta je bil (nadaljnje) izboljšanje korporativnega upravljanja tako SDH kot družb z lastništvom države ter izboljšanje načrtovanja, merjenja in spremljanja njihove uspešnosti. Rezultati projekta z dodatnimi dobrimi praksami primerljivih držav so pomembna podlaga za nadaljnjo uspešnost in krepitev institucije SDH kot krovnega upravljavca kapitalskih naložb države in tudi za prihodnji razvoj sistemskega okvira korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

 

Nazaj na novice