Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 5. 2016

SDH uspešno posloval v letu 2015

Ljubljana, 12. maj 2016 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je konec aprila 2016 objavil nekonsolidirano in konsolidirano Letno poročilo SDH in skupine za leto 2015. Poslovno leto je bilo uspešno zaključeno, saj znaša čisti poslovni izid 54,7 mio EUR. Prav tako je uspešno izvajal tudi prodajne postopke in upravljanje portfelja RS in SDH ter poravnaval vse zakonske obveznosti ter ob tem učinkovito refinancial vse finančne obveznosti. V letu 2015 so bili sprejeti vsi ključni dokumenti urejenega sistema upravljanja državnih družb, ki omogočajo kakovostno izvajanje funkcije aktivnega lastništva države v državnih družbah.

 

Leto 2015 je bilo za upravljanje državnega premoženja izjemno dejavno, saj so bili sprejeti vsi ključni dokumenti, ki omogočajo izvajanje funkcije aktivnega lastništva države (Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016, Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Politika upravljanja SDH). Sistem korporativnega upravljanja za državne družbe je s tem vzpostavljen in bo v prihodnje omogočal nadzor nad implementacijo sistemov korporativnega upravljanja na ravni družb in spremljanje učinkovitosti poslovanja družb.

 

Analiza poslovanja družbe SDH

SDH je poslovno leto uspešno zaključil, saj znaša poslovni izid pred obdavčitvijo 58,3 mio EUR, po zmanjšanju za odhodke za odložene davke pa znaša čisti poslovni izid obračunskega obdobja 54,7 mio EUR. Ustvarjenih je bilo 88 mio EUR prihodkov, od tega dobrih 70 % finančnih prihodkov. Tudi v letu 2015 so najpomembnejši prihodek predstavljale prejete dividende. Poslovni odhodki so znašali 10,2 mio EUR, odhodki za obresti pa 19 mio EUR (odhodki so vsako leto nižji, ker se zmanjšuje obveznost iz naslova izročenih obveznic SOS2E in padajo obrestne mere pri posojilih, najetih pri poslovnih bankah).

 

Prodajne aktivnosti in prejete dividende SDH in RS

V letu 2015 je SDH sklenil in realiziral pet pogodb o prodaji kapitalskih naložb v imetništvu SDH s skupno pogodbeno prodajno vrednostjo 9 mio EUR ter sklenil eno pogodbo o prodaji kapitalskih naložb v imetništvu RS (Nova KBM, d. d.), katere realizacija v višini 250 mio EUR je bila izvedena po izpolnitvi odložnih pogojev v mesecu aprilu 2016.

 

Pomembni del prilivov SDH predstavljajo prejete dividende. Trend rasti dividend, ki sta jih z udeležbo v lastništvu prejela SDH oziroma RS, se je nadaljeval tudi v letu 2015. Znesek prejetih dividend SDH v letu 2015 (za poslovno leto 2014) se je povečal za 22 %, na 42,4 mio EUR, znesek prejetih dividend RS pa se je povišal za 16 %, na 130,8 mio EUR. SDH ocenjuje, da bo v letu 2016 realiziral 123,2 mio EUR prilivov iz naslova prejetih dividend kapitalskih naložb v imetništvu RS ter 42,4 mio EUR prilivov iz naslova prejetih dividend kapitalskih naložb v imetništvu SDH.

 

SDH posodobil Kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Priporočila

SDH je marca 2016 posodobil Kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložb države skladno z novimi priporočili OECD, zaradi sprememb slovenske zakonodaje in drugih avtonomnih pravnih virov ter napravil nekatere izboljšave. Bistvene spremembe se nanašajo na cilje družbe in upoštevanje interesov vseh deležnikov, naloge in sestave nadzornih svetov, uporabo predpostavk pravila podjetniške presoje tudi za podjetniške odločitve nadzornega sveta, politike prejemkov, nasprotij interesov, itd. SDH je napravil tudi analizo odgovorov na vprašalnik o uporabi oz. spoštovanju kodeksa in priporočil in ugotovil, da velika večina državnih družb uporablja kodeks in ga v celoti spoštuje. Ob tem pa obstajajo nekatera področja v kodeksu, kjer SDH pričakuje izboljšave.

 

SDH izvedel notranjo reorganizacijo s ciljem zvišanja učinkovitosti poslovanja

SDH je s 1. aprilom 2016 izvedel notranjo reorganizacijo SDH s ciljem zvišanja notranje učinkovitosti in boljšega izvajanja delovnih procesov, saj je v preteklosti v družbi prišlo do združevanja in pripojitve. Prav tako nova organizacija pri upravljanju sledi Strategiji upravljanja državnih naložb, saj so ključne aktivnosti usmerjene v doseganje ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH. Uprava je izvedla interni razpis za vodstvena delovna mesta ter za strokovna delavna mesta pomočnikov direktorjev in s tem zagotovila enake možnosti za vse, ki si želijo in so sposobni za nove poslovne izzive. Za mesta, kjer ustreznih notranjih resursov ni, so bili izvedeni javni razpisi.

 

SDH proučuje možnosti za spremembe plačnih politik uprav državnih družb v primeru sprememb Lahovnikovega zakona

Cilj sprememb je večja odvisnost prejemkov od uspešnosti managementa državnih družb. Razmišljanja SDH gredo v smeri, da bi morala merila za nagrajevanje spodbujati ne samo kratkoročne, temveč tudi srednje- in dolgoročne poslovne rezultate ter izpolnjevanje strateških in drugih ciljev iz strategije upravljanja ter letnega načrta upravljanja. Večji poudarek bi bilo potrebno dati variabilnemu delu prejemkov in tudi pri fiksnem delu bi bilo potrebno omogočiti večje prilagoditve prejemka glede na posebnosti družbe. Vse spremembe bo SDH vodil v dialogu z ostalimi deležniki in strokovnimi združenji.

Nazaj na novice