Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 2. 2023

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2023

Ljubljana, 17. februar 2023 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. februarja 2023 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2023 (LNU), ki je za SDH kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključni dokument. Predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, odraža pričakovanja lastnika in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2023. LNU 2023 se nanaša tudi na premoženje nedavno pripojene DUTB in na nove naložbe, ki jih je SDH v upravljanje prevzel na podlagi ZSDH-1A. 

 

Prejete dividende v letu 2022 nad načrti, ocene skupne donosnosti (ROE) portfelja kapitalskih naložb za leto 2022 v znamenju zaostrenih razmer v energetiki

Zahtevne razmere v stebru Energetika, ki predstavlja 30,6 % knjigovodske vrednosti upravljavskega portfelja SDH, se močno odražajo v skupni donosnosti portfelja kapitalskih naložb v letu 2022. Ocenjuje se, da bo ROE portfelja kapitalskih naložb v letu 2022 zaradi zelo slabih rezultatov stebra Energetika znašal 1,5 %, kar je manj kot je bilo predvideno z LNU za leto 2022 (5,0 %). Pri tem je potrebno poudariti, da so ostali upravljavski stebri v letu 2022 poslovali uspešno in bodo presegli načrtovane donosnosti iz LNU za leto 2022. 

Kljub opisanim razmeram prejete dividende v letu 2022 za RS, SDH in ZPIZ znašajo 190,7 mio EUR, kar je več od načrtovanih (182,8 mio EUR). Dividende so tudi bistveno višje, kot so bile v letu 2021, ko so znašale 151,3 mio EUR. 

Ambiciozne napovedi rezultatov upravljavskega portfelja v letu 2023 in poudarki upravljanja naložb

V letu 2023 je donosnost portfelja kapitalskih naložb načrtovana v višini 7,3 %, torej bistveno višje kot znaša ocena za leto 2022, kar je predvsem posledica načrtovanja bistveno izboljšanega poslovanja energetskih družb. SDH je ambiciozne, a realno dosegljive vrednosti strateških in ekonomsko-finančnih kazalnikov družb za leto 2023 načrtoval v izjemno negotovem času ter ob takrat znanih predpostavkah, zavedajoč se, da bo v pogojih hitro spreminjajočega se okolja in bistveno povečanih tveganj uresničevanje ciljev zahtevno. Okrepljeno upravljanje s ključnimi tveganji je pri vseh velikih družbah SDH dodal kot pomembno pričakovanje za leto 2023.

Izvajanje ustrezne dividendne politike je ena izmed osrednjih aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb, s katero SDH zasleduje cilje maksimiranja denarnih tokov za lastnika, ob hkratnem upoštevanju uspešnosti poslovanja posameznih družb v upravljavskem portfelju in njihovih razvojnih potreb. Prilivi iz naslova dividend so v letu 2023  za RS, SDH in ZPIZ skupaj načrtovani v višini 159,6 mio EUR. 

Rahlo izboljšanje donosnosti kapitalskih naložb je v letu 2023 predvideno v stebru Finance, katerega rezultati so dobri že v letu 2022. Inflacijski pritiski se bodo ob visokem deležu regulirane dejavnosti negativno odrazili v rezultatih stebra Promet, kjer bo donosnost v letu 2023 nekoliko nižja kot v letu 2022. V stebru Gospodarstvo in turizem je pri nekaterih pomembnih družbah iz proizvodne dejavnosti padec aktivnosti opazen že v zadnjem delu leta 2022, leto 2023 pa bo za nekatere družbe zahtevno, kar se odraža v predvidenih slabših rezultatih stebra kot v letu 2022, ko bodo le-ti zelo ugodni. 

V letu 2023 bodo ključne aktivnosti SDH pri upravljanju kapitalskih naložb v stebru Energetika usmerjene v obvladovanje finančnih in likvidnostnih tveganj, ki jih s seboj prinaša energetska kriza in negotove razmere na energetskih trgih. Primarni cilj je zagotavljanje čim višje energetske samozadostnosti RS in povečanje zanesljivosti ter diverzifikacije oskrbe. V skladu s svojimi pristojnostmi bo SDH aktivno prispeval tudi k zagotavljanju pogojev za izvedbo zelenega prehoda, ki je povezan z velikimi investicijskimi vlaganji. 

V letu 2023 bo okrepljeno upravljanje vseh novih naložb, pridobljenih s strani države in DUTB. Tem družbam namerava SDH nameniti več pozornosti, predvsem uveljavitvi dobrih praks korporativnega upravljanja. 

S pripojitvijo nove dejavnosti je na SDH vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja terjatev. Pri upravljanju terjatev se bodo tudi v prihodnje zasledovale tiste strategije, za katere se oceni, da bodo omogočile največjo vrednost sredstev za upnika.

Posebna pozornost bo usmerjena tudi v aktivno upravljanje stvarnega premoženja, katerega pretežni del so nepremičnine. Pri upravljanju nepremičnin bodo proučene tudi vsakokratne veljavne strategije, ki se nanašajo na stanovanjsko problematiko. 


Nadaljevanje razvoja sistema korporativnega upravljanja in strateške teme upravljanja kapitalskih naložb v letu 2023

SDH bo v letu 2023 nadaljeval s spodbujanjem ukrepov na področju upravljanja s tveganji, skladnosti poslovanja in integritete, trajnostnega poslovanja družb in korporativne kulture.

Osvežiti namerava več aktov upravljanja in sicer: Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Priporočila in pričakovanja SDH in Politiko upravljanja SDH. 

Pomembne strateške teme upravljanja še naprej ostajajo trajnostno poslovanje družb, s poudarkom na postopnem približevanju ogljično nevtralnemu gospodarstvu. Družbe naj imajo vzpostavljeno strukturo upravljanja, jasno strategijo, okvir za obvladovanje tveganj ter metriko in cilje za obravnavanje vpliva podnebnih sprememb na njihova podjetja. Poleg pričakovanj, zajetih v splošnem delu LNU, je SDH pri posameznih velikih družbah posebnega dela LNU dodal tudi trajnostne cilje poslovanja, ki so jih mnoge družbe že oblikovale prav na podlagi pričakovanj SDH. 

V post-pandemičnih razmerah sta korporativna kultura in upravljanje s talenti postala pomemben element konkurenčne prednosti za organizacije, zato je pomembno, da tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah to ostane strateška tema. Korporativna kultura naj tudi dobi ustrezno mesto v okviru praks korporativnega upravljanja, naloga nadzornega sveta pa je, da to področje spremlja in nadzoruje.


Letni načrt upravljanja 2023 – splošni del

Infografika

 

Nazaj na novice