Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 17. 6. 2019

Seja NS SDH prestavljena

Nadzorni svet SDH (NS SDH) je z namenom temeljite proučitve delovnega gradiva, ki je bilo članom NS SDH in zunanjim vabljenim na seje NS SDH poslano ob sklicu izredne seje NS SDH v petek ponoči, izredno sejo NS SDH, sklicano za danes 17. 6. 2019, prestavilo na sredo 19. 6. 2019. Obsežno delovno gradivo poleg končnega predloga za prodajo predstavlja vsebinsko podlago za odločitev o prodajnem postopku Abanke d.d.

 

Republika Slovenija (RS) je po izrednih ukrepih Banke Slovenije (BS) z dnem 18.12.2013 postala edini, 100% lastnik delnic Abanke d.d. (ABANKA). BS je tedaj izdala odločbo o izrednih ukrepih, s katerimi je odločila o prenehanju vseh kvalificiranih obveznosti ABANKE in o izvedbi njene obvezne dokapitalizacije, vse z namenom, da se ohrani stabilnost finančnega sistema v RS. ABANKA je tedaj morala pripraviti načrt prestrukturiranja, ki ga je v letu 2014 potrdila Evropska komisija (EK). Načrt prestrukturiranja ter na podlagi tega sprejete zaveze RS/ABANKE do EK so vsebovale (vsebujejo) številne poslovno/finančne/organizacijske zahteve do ABANKE. Obenem določajo obveznost RS, da najkasneje do konca leta 2017 prične s postopkom prodaje in do konca junija 2019 podpiše pogodbo o prodaji 100% lastniškega deleža v ABANKI.

Slovenski državni holding d.d. (SDH) v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) v imenu in za račun RS vodi postopek prodaje ABANKE. Potrebna ravnanja SDH v konkretnem primeru določajo tudi Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Strategija) ter Letni načrti upravljanja kapitalskih naložb države za leta 2017, 2018 in 2019, h katerim je soglasje dala Vlada RS.

Prodajni postopek je bil voden v sodelovanju z mednarodno investicijsko banko kot finančnim svetovalcem SDH, to je BNP Paribas iz Pariza (BNPP) ter pravnim svetovalcem Odvetniško družbo Kavčič, Bračun in partnerji iz Ljubljane (KBP).

Pripravljalna dejanja za postopek prodaje Abanke so se pričela v decembru 2017. Z javnim povabilom k izkazu interesa za nakup 100% osnovnega kapitala Abanke je SDH oktobra 2018 povabil zainteresirane stranke k oddaji interesa za sodelovanje v večfaznem prodajnem postopku za izbor najboljšega ponudnika. Uporabljena je bila metoda prodaje M&A.

V okviru prodajnega postopka so bili v ABANKI izvedeni finančni, davčni, IT ter pravni prodajalčevi skrbni pregledi, izvedla sta jih svetovalna družba Deloitte iz Ljubljane ter KBP.

S strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij je bila izdelana ocena vrednosti lastniškega kapitala ABANKE. Izvajalec ocenjevanja je bila svetovalna družba E&Y Valuations iz Prage.

Objava Javnega povabila potencialnim investitorjem za izkaz interesa je bila opravljena na spletni strani www.sdh.si ter v časopisu Financial Times. Dodatno je finančni svetovalec BNPP vzpostavil direktne kontakte s številnimi strateškimi ter finančnimi potencialnimi investitorji in jim v neposredni komunikaciji predstavil nakupno priložnost. V oktobru 2018 so prispeli izkazi interesa za nakup ABANKE in v decembru 2018 ne-zavezujoče ponudbe. V marcu 2019 so potencialni investitorji oddali zavezujoče ponudbe, ki so jih v mesecu aprilu in juniju 2019 še izboljšali.

Vsi 4 zainteresirani kupci, ki so oddali nezavezujoče ponudbe za lastniški vstop v ABANKO, so imeli enake možnosti pregleda ABANKE in možnosti sodelovanja na predstavitvah poslovodstva ABANKE, na t. i. Q&A srečanjih in srečanjih ekspertov.

SDH je izpeljal organizirani dvofazni postopek prodaje ABANKE. Celotni postopek je potekal v skladu z mednarodno prakso v postopkih združitev in prevzemov, transparentno in enakopravno do vseh potencialnih investitorjev. Prejete ponudbe so bile oddane v konkurenčnem postopku, v katerem so vsi potencialni investitorji dobili priložnost oddati najboljšo ponudbo. Med postopkom pridobivanja ponudb je SDH sledil kriteriju maksimiranja kupnine, kar je v skladu s pravili o nedovoljeni državni pomoči in v skladu s Strategijo. V postopku so sodelovali svetovalci z bogatimi in preverljivimi izkušnjami in rezultati v M&A postopkih.

SDH ocenjuje, da sta konkurenčnost in transparentnost celotnega postopka prodaje vodila do točke, ko so vzpostavljene kvalitetne podlage za odločanje na organih upravljanja SDH.

 

Karmen Dietner

predsednica nadzornega sveta SDH

Nazaj na novice