Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Lidija Glavina, predsednica uprave
Več

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imanovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji. 

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

Leta 2017 je bila izvoljena za predsednico nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d.

dr. Andrej Bertoncelj, član uprave
Več

Dr. Andrej Bertoncelj je po izobrazbi doktor ekonomskih znanosti s področja financ. Bil je redni profesor za področje managementa na Univerzi na Primorskem, kjer je bil zaposlen od leta 2009 do maja 2018.

Zaradi nepreklicnega odstopa članice uprave SDH, mag. Nade Drobne Popovič, ki je odstopno izjavo NS SDH podala dne 11. aprila 2018, je NS zaradi zagotavljanja nemotenega in stabilnega poslovanja SDH preveril zakonsko možnost pridobitve soglasja znotraj članov nadzornega sveta. Na podlagi 2. odstavka 273. člena ZGD-1 je NS SDH soglasno imenoval dr. Andreja Bertonclja za člana uprave SDH z enoletnim mandatom. Funkcijo je nastopil dne 3. 5. 2018, od takrat dalje mu funkcija člana NS SDH miruje.

Dr. Bertoncelj je dvajset let deloval v farmacevtski industriji (med drugim je bil predsednik družbe Lek USA, Inc., pomočnik generalnega direktorja za področje financ v Lek d.d., direktor SPE) in v veledrogeriji z zdravili (direktor sektorja in svetovalec predsednika uprave za korporativno upravljanje v Kemofarmacija d.d.). Je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami, ima 18 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali upravljavskih položajih, od tega več kot 10 let v večjih sistemih. Tekoče se sporazumeva v angleškem in nemškem jeziku, vrsto let je deloval v New Yorku. Dodatno se je usposabljal na univerzah Harvard in Cambridge. Je avtor knjige Čas prevzemov – prevzeti ali biti prevzet. Kot vodja projektov je uspešno zaključil številne prevzeme ali prodaje družb, vodil je poprevzemne integracije in poslovno-finančna prestrukturiranja naložb v mednarodnem okolju. Ima dolgoletne izkušnje na področju korporativnega upravljanja.

Kot član uprave SDH je odgovoren za področje upravljanja in prestrukturiranja ter finančnega upravljanja SDH.

Izjavi v povezavi z 59. členom ZSDH-1

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Luka Gaberščik, predsednik
  • Jagoda Vitez, članica, namestnica predsednika
  • Brigita Vončina, članica 

 

Več o člani KK pod zavihkom nadzorniki.

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Lidija Jerkič - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; predsednica
  • Zdenko Lorber - Slovenska zveza sindikatov Alternativa; namestnik predsednice
  • Miroslav Garb - Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
  • mag. Branimir Štrukelj - Konfederacija sindikatov javnega sektorja
  • Nevija Pečar - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
  • Franc Zupanc, Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost