Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave
Več

Mag. Žiga Debeljak (1971) je univerzitetni diplomirani inženir računalništva in magister poslovodenja in organizacije. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaključil znanstveni magisterij poslovodenja in organizacije. Nazadnje je bil zaposlen kot direktor Skupine Advico, ki se ukvarja s poslovnim in finančnim svetovanjem ter finančnimi in računovodskimi storitvami v Sloveniji in Srbiji. Pred tem je bil član uprave za finance v Skupini Gorenje, mednarodnem proizvajalcu gospodinjskih aparatov, in direktor holdinških družb Gorenje BeteiligungsgesmbH, Avstrija, in Gorenje Nederland BV, Nizozemska. Med letoma 2006 in 2012 je bil predsednik uprave Skupine Mercator, pred tem je bil član uprave za finance in ekonomiko Skupine Gorenje. Pred prihodom v Gorenje je bil direktor kontrolinga in računovodstva Skupine Mercator. Leta 2003 je pridobil strokovni naziv preizkušeni računovodja, leta 2009 pa še naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ju podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Mag. Žiga Debeljak ima izkušnje iz članstva v številnih nadzornih svetih finančnih družb in ima certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Trenutno opravlja funkciji predsednika nadzornega sveta v Telekomu Slovenije, d. d. in Gen energiji, d. o. o. Bil je tudi višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovnih financ in poslovne ekonomije.

Funkcijo predsednika uprave SDH je začel opravljati 1. septembra 2022.

Janez Tomšič, član uprave
Več

Janez Tomšič (1979) je univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb. Večino poslovne poti je posvetil delovanju v državni D.S.U., družbi za svetovanje in upravljanje, d. o. o., kjer je prevzemal odgovornosti na različnih vodstvenih funkcijah, med drugim je bil eden od dveh direktorjev hčerinske družbe DSU nepremičnine d. o. o. ter v letih 2015 - 2019 član poslovodstva D.S.U., prvenstveno odgovoren za investiranje in upravljanje nepremičnin. Od leta 2007 pridobiva nadzorniške izkušnje v nadzornih svetih gospodarskih družb in drugih organizacij javnega sektorja (npr. Stanovanjski sklad RS), trenutno je predsednik nadzornega sveta SID banke, d. d. in predsednik nadzornega sveta KAD, d. d. Večletne izkušnje z vodenjem in nadzorom družb, strateškim načrtovanjem, upravljanjem naložb v podjetja in nepremičnine, vodenjem ljudi ter načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov nadgrajuje s stalnim izobraževanjem, zlasti s področja korporativnega upravljanja, prava, finančnega managementa in bančništva. Je imetnik potrdila ZNS o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb.

Funkcijo člana uprave SDH je začel opravljati 23. aprila 2021.

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Samo Roš, predsednik
  • Urška Podpečan, namestnica predsednika
  • Vlasta Lenardič, članica 

 

Več o članih KK pod zavihkom O kadrovski komisiji SDH.

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Zdenko Lorber – Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik
  • Saška Kiara Kumer – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, namestnica predsednika
  • Tjaša Benčina – Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, članica
  • Albert Pavlič – Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost, član
  • Branimir Štrukelj – Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, član
  • Evelin Vesenjak – Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, član
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Pergam, član