Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 9. 2015

SDH zahteval sklic skupščine družbe DARS, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) kot zastopnik edinega delničarja družbe, tj. RS, je danes, dne 9. septembra 2015, na družbo DARS, d. d. naslovil zahtevo za sklic skupščine s predlogom dnevnega reda in sklepi. Sklic je bil zahtevan zaradi odstopa treh članov NS DARS, ki so s svoje funkcije odstopili 28. 8. 2015 in 2. 9. 2015. Družba DARS, d. d. bo celoten sklic skupščine s predlogi sklepov objavila skladno s politiko obveščanja družbe. SDH pričakuje, da bo skupščina izvedena v petek, dne 11. 9. 2015 oz. čimprej.

 

SDH je zaradi odstopov izvedel predpisan kandidacijski postopek v okviru Kadrovske komisije SDH in za nove člane NS, kot predstavnike kapitala, predlagal sledeče kandidate:

 

  • dr. Miho Juharta,
  • mag. Tatjano Colnar,
  • Marjana Mačkoška,
  • mag. Igorja Pirnata.

 

SDH je ob tem v sklicu skupščine predlagal tudi razrešitev predsednika nadzornega sveta.

 

Sestava nadzornega sveta DARS d. d. ni zagotavljala optimalnega delovanja in kompatibilnosti nadzornega sveta, ki bi zagotavljala učinkovit nadzor nad delom družbe. To se je še dodatno izkazalo z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta, ki so s tem izrazili nestrinjanje z izjavami predsednika nadzornega sveta.

 

SDH je v skladu z ustaljeno prakso odgovornega upravljanja z nadzornim svetom DARS izvajal redne periodične in druge sestanke ter pri tem tudi sam ugotavljal pomanjkljivosti v delovanju nadzornega sveta. Ta kljub pozivu SDH ni razjasnil določenih vprašanj in pridobil vseh potrebnih informacij s strani uprave glede določenih potencialno spornih poslov oziroma nepravilnosti (zaradi katerih je SDH prejel več prijav), kar je za SDH nesprejemljivo. Po oceni SDH takšno delovanje nadzornega sveta ne zagotavlja učinkovitega nadzora nad delom družbe in sprejemanja odločitev v korist družbe.

 

Družba je sicer leto 2014 zaključila uspešno in skladno s pričakovanji SDH. V letu 2015 je bil sprejet nov poroštveni zakon, kar je družbi omogočilo refinanciranje obstoječih dolgov, v pripravi pa je tudi nov zakon, ki bo družbi omogočil nov vir financiranja in možnost novih investicij. Kljub izboljšanim rezultatom poslovanja družbe, pa je SDH na periodičnih sestankih predstavnike družbe večkrat opozoril, da je potrebno dosledno uresničevati sprejeti poslovni načrt in slediti zastavljenim srednjeročnim strateškim ciljem ter funkcijo nadzora postaviti na najvišji profesionalni nivo. SDH ugotavlja, da se prav pričakovanje glede boljšega nadzora v tem obdobju ni realiziralo.

 

Cilj SDH je, da v nadzorne svete družb imenuje strokovnjake, ki skrbno izpolnjujejo svoje naloge, zagotavljajo odgovoren in strokoven nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Od članov nadzornega sveta državnih družb se pričakuje delovanje skladno z zakonom in najvišjimi etičnimi ter profesionalnimi standardi. SDH pričakuje, da se na nadzornih svetih soočijo tudi različna mnenja njegovih članov, ki naj bodo argumentirana in naj vodijo v kakovostnejšo odločitev, ne podpira pa očitnih nesoglasij in razprtij, ki ne morejo koristiti družbi in lastniku. Nenazadnje pa je Zakon o Slovenskem državnem holdingu v ospredje postavil tudi integriteto in poslovno etičnost kot pričakovano lastnost članov nadzornih svetov državnih družb.

 

Kratka predstavitev novih kandidatov za člane NS DARS:

 

Dr. Miha Juhart je leta 1986 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato leta 1990 magistriral in leta 1996 doktoriral na isti fakulteti. Leta 1996 se je zaposlil na Pravni fakulteti v Ljubljani kot asistent,  leta 2006 je postal  redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava.  V letih 2009 do 2013 je bil prorektor Univerze v Ljubljani za področje znanstveno raziskovalnega dela. Od leta 2014 je dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dr. Miha Juhart je od leta 1995 naprej svetoval za številne naročnike na področju zahtevnih vprašanj civilnega in gospodarskega prava. Deloval je v nadzornem svetu NEK in Pozavarovalnice Sava ter tudi  kot predsednik strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev, član komisije za privatizacijo NLB, član komisije Ministrstva za pravosodje za opravljanje izpita za pridobitev licence za stečajnega upravitelja in upravitelja prisilne poravnave, predavatelj na številnih izobraževanjih, med drugim tudi na izobraževanju za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane NS  in upravnih odborov.

 

Mag. Tatjana Colnar je leta 1985 diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, leta 2000 pa opravila magisterij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Od leta 1985 do 1998 je bila zaposlena na Slovenskih železnicah, nato od leta 1998 do 2006 na MOP Geodetski upravi, kot vodja službe za splošne in finančne zadeve. Nato je  bila v letih 2006 do 2009 zaposlena kot višja sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer je poleg vodenja finančne službe vodila večje projekte in sodelovala v različnih komisijah. Delovala je v nadzornem svetu VGP Drava Ptuj in Javno podjetje Infra. Sedaj je kot višji sekretar zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer je zadolžena za naloge s področja projektnega vodenja, financ, pregleda investicijskih in razpisnih dokumentacij, področje koncesij, nadzora nad delovanjem notranjih organizacijskih enot.

 

Marjan Mačkošek je leta 1982 diplomiral na drugi stopnji Strojne fakultete v Mariboru. Od leta 1981 je zaposlen v Železarni Štore, od leta 1984 na različnih vodilnih delovnih mestih kot: vodenje organizacijske enote priprave proizvodnje, direktor proizvodnje industrijske opreme, direktor podjetja ŽŠ- ITRO , član uprave SŽ Metal Ravne, tehnični direktor SŽ Jeklo Štore. Od septembra 1998 dalje je glavni direktor SŽ Jeklo Štore, danes imenovan Štore Steel. Ima izkušnje s članstvom v nadzornih svetih, saj je deloval v nadzornem svetu  družbe ITRO  Štore, DP Železar Štore in Pivovarne Laško.

 

Mag. Igor Pirnat je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije.  Leta 1995 se je zaposlil na Slovenski izvozni družbi d. d., kjer je delal kot referent za zavarovanje z riziki in namestnik direktorja za zavarovanje terjatev. Leta 2005 se je zaposlil na SID - Prvi kreditni zavarovalnici, kot direktor prevzemanja rizikov. Od leta 2014 je član uprave te družbe odgovoren za prevzemanje rizikov, skrbništva zavarovancev, informatike ter področja kadrov in splošnih zadev. Deloval je tudi kot član nadzornega sveta Komunalnega podjetja Vrhnika, predsednik nadzornega odbora občine Log – Dragomer, je član razsodišča pri Slovenskem zavarovalnem združenju in namestnik predsednika odbora ocenjevanja rizikov v okviru svetovnega združenja privatnih kreditnih zavarovalnic. 

Nazaj na novice