Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 21. 4. 2021

Vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, d. d., Koper

1.    PRODAJALCA:

  • SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: SDH)
  • Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: Kapitalska družba) 

 

2.    PREDMET PRODAJE:

Izdajatelj delnic, ki so predmet prodaje, je družba Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria (v nadaljevanju: družba). Delnice imajo oznako IEKG in so navadne, prosto prenosljive imenske delnice. 

Predmet prodaje je 474.926 delnic IEKG, katerih imetnik je SDH in 719.912 delnic IEKG, katerih imetnica je Kapitalska družba, oziroma skupaj 1.194.838 delnic IEKG. 

SDH in Kapitalska družba delnice prodajata skupaj, pri čemer prodajni postopek samostojno in po lastni presoji vodi SDH v svojem imenu in za svoj račun, ter, na podlagi pooblastila iz 53. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014), tudi v imenu in za račun Kapitalske družbe. 

 

3.    IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE:

Prodajalca bosta obravnavala ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente:

  • predmet prodaje: 1.194.838 delnic družbe Intereuropa, Globalni logistični servis, delniška družba, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria,  z oznako IEKG (ponudba mora veljati za nakup celotnega paketa).

 

  • cena za delnico: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, se bo avtomatično upoštevala nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za nakup delnic vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;

 

  • način in rok plačila: denarno nakazilo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe na TRR prodajalcev;

 

  • prenos lastništva delnic: z dnem preknjižbe delnic v KDD, d.d., Ljubljana, ki se opravi najkasneje v 3 delovnih dneh po poravnavi vseh   obveznosti izbranega ponudnika po pogodbi;  

   

  • stroški: vsak ponudnik  nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo  pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje;                   
  • rok veljavnosti ponudbe: do vključno 31. 7. 2021.                        

 

Ponudbe morajo biti brezpogojne.

Ponudbi je potrebno priložiti:

  • izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe;
  • izjavo, da ponudnik razpolaga z dovolj finančnimi sredstvi za izpolnitev ponudbe.

Če bo ponudbo za nakup predmetnih delnic po tem vabilu dala družba Intereuropa, d. d., mora ponudba izpolnjevati vse zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

 

4.    NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudbe je treba posredovati na naslov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5/IV, 1000 Ljubljana, v zalepljeni ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – Intereuropa, d.d.«.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenskega državnega holdinga, d.d., najkasneje do 7. 5. 2021 do 16.00 ure.
 

5.    IZBIRA PONUDNIKA: 

Odpiranje ponudb bo nejavno.

Prodajalca na podlagi tega vabila nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom.

Prodajalca se lahko odločita, da bosta izvedla nadaljnja pogajanja s ponudnikom oziroma ponudniki.

V primeru večjega števila ponudb oziroma izkazanega interesa za nakup delnic, se prodajalca lahko odločita delnice prodati na javni dražbi, ki se bo izvedla kot javna prodaja celotnega paketa delnic pod vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja, na način, da bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev na določenem kraju, določenega dne ob določeni uri ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.

 

6.    SKLENITEV POGODBE:

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pisna pogodba o prodaji v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva, ko prodajalec - SDH pisno obvesti izbranega ponudnika o sprejemu  ponudbe. V primeru izvedbe javne dražbe bo pogodba sklenjena v skladu z vnaprej objavljenimi pogoji nakupa in pravili draženja. 

Ker je SDH zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), bo pred sklenitvijo pogodbe v skladu z določbami navedenega zakona zavezan opraviti pregled stranke.

 

7.  INFORMACIJE

Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 10. do 12. ure pri ga. Mateji Lovšin Herič, Slovenski državni holding, d. d., telefon: 031 344-666. 

Nazaj na novice