Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 6. 2018

Pojasnilo glasovalnih stališč SDH na skupščini Sava d. d.

Slovenski državni holding d. d. (SDH), na podlagi določb 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije in SDH, med drugim tudi naložbo v družbi Sava d. d.

SDH je na 27. redni skupščini družbe Sava d. d. vložil nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda sklica skupščine družbe Sava d. d., s katerim je predlagal, da skupščina družbe Sava d. d. poda soglasje za sklenitev in izvršitev pogodbe o prodaji delnic s kupcem družbo AIK Banka a. d., na podlagi katere bo družba Sava d. d. prodala in prenesla 111.773 rednih imenskih kosovnih delnic in družba Abanka d. d., kot fiduciarna imetnica delnic, prodala in prenesla 34.287 delnic izdajatelja Gorenjska banka d. d., Kranj z oznako GBKR, vse po ceni 298,00 EUR na delnico. Na podlagi te pogodbe bosta družba Sava d. d. in družba Abanka d. d. hkrati pridobili prodajno opcijsko pravico za prodajo prej omenjenih delnic po ceni 298,00 EUR, ki prične veljati 15. 2. 2019 in velja 120 dni..

Prav tako je SDH vložil nasprotni predlog k točki 5 dnevnega reda sklica skupščine družba Sava d. d., s katerim je predlagal povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.

Za povečanje osnovnega kapitala se izda 4.718.272 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic z emisijskim zneskom posamezne nove delnice 1,00 EUR na delnico in skupnim emisijskim zneskom za vse novo izdane delnice v višini 4.718.272,00 EUR. Skupno število novih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital družbe, tako da je celotni osnovni kapital družbe po povečanju osnovnega kapitala družbe razdeljen na 26.396.807 navadnih, prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda.

SDH je zainteresiran, da se družba Sava, d. d. dokapitalizira z namenom pridobitve denarnih sredstev za namen povečanja deleža Save d. d. v družbi Hoteli Bernardin d. d., zato je SDH predlagal sklep, ki bo omogočal enakopravno obravnavo vseh delničarjev, hitrejšo izvedbo postopka vpisa in vplačila delnic ter ohranitev obstoječih lastniških razmerij.

Oba sklepa sta bila izglasovana z veliko večino glasov.

Glede na očitno izkazano pripravljenost kupca in lastnika pomembnega deleža Gorenjske banke d. d. družbe AIK Banka a. d., da za delnice plača kontrolno premijo, je SDH odločil, da je prodaja celotnega paketa Gorenjske banke d. d., katerega lastnica je Sava d. d., z vidika družbe Sava d. d. ekonomsko bolj utemeljena odločitev.

V primeru prenosa 37,65 % delnic Gorenjske banke d. d., iz paketa, ki ga prodajata Sava d. d. in Abanka d. d., na zastavne upnike, bi prišlo do drobljenja paketa, kar bi lahko pomenilo tveganje za zmanjšanje vrednosti delnic.

Pogodba o prodaji delnic s kupcem in lastnikom pomembnega deleža Gorenjske banke d. d. družbo AIK Banka a. d. je bila danes uspešno podpisana in denar je bil nakazan na fiduciarni račun KDD.

Nazaj na novice