Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 12. 2014

Nadzorni svet SDH je dal soglasje h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Politiki upravljanja SDH

Ljubljana, 19. 12. 2014

 

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) je dal soglasje k dvema aktoma upravljanja naložb, katerih sprejem narekuje ZSDH-1, in sicer h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in k Politiki upravljanja Slovenskega državnega holdinga.

 

Kodeks, kot akt, s katerim državni upravljavec družbam s kapitalsko naložbo države priporoča dobro prakso in nekatera pričakovanja, ni novost v sistemu korporativnega upravljanja navedenih družb. V določeni meri namreč izhaja iz vsebine Kodeksa Slovenske odškodninske družbe, ki je bil sprejet že maja 2013. Več o Kodeksu na povezavi tu.

 

Politika upravljanja vsebuje načela, postopke in merila, v skladu s katerimi ravna SDH pri opravljanju svojih nalog. Pomembnejši del njene vsebine je ureditev kandidacijskih postopkov, znotraj katerih se na urejen in pregleden način po kriteriju kompetenc kot glavnemu kriteriju za izbor izbira kandidate za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države. Pomembnejši del Politike upravljanja je tudi določitev postopkov razpolaganja s kapitalskimi naložbami države. Več o Politiki upravljanja na povezavi tu.

 

Cilj Kodeksa je z dvigom kvalitete korporativnega upravljanja dolgoročno izboljšati poslovanje družb v interesu vseh deležnikov, cilj Politike upravljanja pa zagotoviti preglednost, sledljivost pa tudi preverljivost odločitev SDH.

 

Nadzorni svet SDH se je na svoji seji seznanil tudi s tem, da je uprava sprejela in na spletni strani objavila Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb s kapitalsko naložbo države. Namen priročnika je članom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države podati zgoščeno informacijo o pravnem položaju nadzornega sveta kot organa družbe in o pravnem položaju posameznih članov nadzornega sveta pri opravljanju funkcije. Več o Priročniku na povezavi tu.

 

V nadaljevanju seje se je NS SDH seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 30. 11. 2014 in pregledom skupščin na dan 8. 12. 2014, z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in  naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS na dan 30. 11. 2014 ter potrdil Poslovno finančni načrt SDH za leto 2015. Prav tako se je seznanil tudi z Registrom tveganj SDH in s Pravilnikom o načinu prijavljanja domnevnih nepravilnosti v družbah s kapitalsko naložbo države.

Nazaj na novice