Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 7. 2016

Sklenitev pogodbe o odplačnem odstopu terjatev in prenosu obveznic v zvezi z družbo Sava, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo:

 

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) kot odstopnica, ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD) in Slovenski državni holding, d.d. (SDH), kot prevzemnika, so dne 15.7.2016 sklenili pogodbo, ki se nanaša na odplačni odstop terjatev iz naslova kreditnih pogodb ter prenos 10.489 lotov obveznic z oznako SA 03, v zvezi z družbo Sava, d.d.. Navedena pogodba predstavlja realizacijo sklepa Vlade RS št. 47600-3/2016/4 z dne 28. 1. 2016, ki ga je le-ta sprejela kot skupščina DUTB in se nanaša na odplačni prenos terjatev ter obveznic družbe Sava, d.d., iz DUTB na SDH in KAD po prenosnih vrednostih, po katerih je DUTB te tvegane postavke prejela v okviru postopka izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, oziroma po poštenih vrednostih oziroma knjigovodskih vrednostih na dan 30. 6. 2015, če so slednje višje od prenosnih vrednosti, povečanih za strošek financiranja v višini tehtanega stroška kapitala DUTB v višini 4,2 % za čas lastništva. Terjatve in obveznice, ki so predmet prenosa na SDH in KAD, so v prisilni poravnavi Sava, d.d., verjetno izkazane (priznane) v višini 122.369.220,52 EUR. Celotna kupnina za vse odstopljene in prenesene terjatve in obveznice, preračunano na dan 15.4.2016, znaša 67.985.258,37 EUR in se od dne 15.4.2016 do dneva plačila kupnine obrestuje po obrestni meri 4,2 %.

Nazaj na novice