Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 9. 2020

Slovenski državni holding, d. d. objavlja prosto delovno mesto SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV (m/ž) v organizacijski enoti Informacijska tehnologija

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »skrbnik informacijskih sistemov« v organizacijski enoti (v nadaljevanju: OE) Informacijska tehnologija, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj V. stopno gimnazijske, informacijske ali tehnične smeri 
 • znanje angleškega jezika - osnovni nivo (govorna in pisna komunikacija)
 • izpit B-kategorije.

 

Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • gradnikov informacijskega sistema
 • aktualnih operacijskih sistemov in mobilnih naprav
 • sistemov za kibernetsko varnost
 • MS Office programov.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal med drugim obsega:

 • skrbništvo strojne opreme (nadzor delovanja, upravljanje s spremembami strojne opreme)
 • skrbništvo operacijskih sistemov v uporabi (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, upravljanje s spremembami)
 • skrbništvo poslovnih rešitev (nadzor izvajanja, namestitev, nastavitev, dokumentiranje)
 • izdelavo predlogov skrbniških in uporabniških navodil
 • izobraževanje/ozaveščanje uporabnikov
 • poročanje o delovanju informacijskega sistema
 • po navodilih strokovnega direktorja OE, izvršnega direktorja področja in/ali uprave družbe opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika,
 • dokazila o znanjih / poznavanju gradnikov informacijskega sistema, aktualnih kibernetskih sistemov in mobilnih naprav, sistemov za kibernetsko varnost, MS Office programov,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj (v kolikor kandidat ima delovne izkušnje),
 • fotokopijo dokazila o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov: PRIVOLITEV - kandidat za delovno mesto-obdobje razpisa.pdf ( kB).

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do ponedeljka, 5. oktobra 2020 do 10. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si (z naslovom: Prijava na razpis za prosto delovno mesto »skrbnik informacijskih sistemov« v OE Informacijska tehnologija) ali po pošti na naslov:

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za prosto delovno mesto »skrbnik informacijskih sistemov« v OE Informacijska tehnologija).

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na novice