Rezultati upravljanja

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

Ključni poudarki poslovanja družb v neposredni lasti RS in SDH

Preglednica ključnih podatkov skupnega portfelja RS in SDH

RS+SDH 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev 11.195.836.750 10.299.749.601 9.916.332.258 10.335.151.102 10.118.341.076 10.888.669.481 10.448.176.817
Dividende prejete v letu 190.655.299

151.255.336

85.895.507 252.939.420 487.315.597 185.983.252 185.983.252
Dividendnost kapitala 1,9 % 1,5 % 0,8 % 2,5 % 4,5 %

2,5 %

1,6 %
ROE portfelja *2,8 % 6,1 % 4,3 % 6,9 % 6,2 % 6,5 % 6,0 %

*Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) celotnega portfelja kapitalskih naložb se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 precej znižala zaradi slabih rezultatov energetskih družb in je znašala 2,8 odstotka, kar je za 2,2 odstotne točke manj, kot je bilo načrtovano v LNU za 2022 (5,0 %). Vsi ostali stebri upravljanja so izkazali boljše rezultate kot v prejšnjem letu, ROE družb brez stebra Energetika (torej družb iz stebrov Promet, Finance ter Gospodarstvo in turizem) je dosegel 7,4 odstotka in je za 2,4 odstotne točke presegel načrt te skupine naložb (5,0  %).

 

Čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) ​

 

Dividendna izplačila ​

 

V letu 2023 bo glede na ocene znesek izplačanih dividend za poslovno leto 2022 znašal 175,5 mio EUR, kar je nad načrtovanim nivojem iz letnega načrta za to leto, ki je bil 162,6 mio EUR. Najvišji delež dividend bodo prispevale družbe iz stebra Finance, in sicer 40,9 %, sledi steber Gospodarstvo in turizem z 31,9-odstotnim deležem, steber Promet bo prispeval 18,5 % vseh dividend, steber Energetika pa 8,8 %. Skupaj je največjih šest izplačevalcev izplačalo več kot 86 % vseh dividend. 

 

Terjatve​

Poštena vrednost terjatev, prenesenih iz DUTB, je na dan 31. decembra 2022 znašala 225,2 mio EUR. Poštena vrednost predstavlja 7,6 % celotne bruto izpostavljenosti, ki znaša skoraj 3,0 mrd EUR.

Poštena vrednost terjatev (v mio EUR), prenesenih iz DUTB

 

Stvarno premoženje​

Konec leta 2022 je imel SDH v lasti 202 nepremičninski enoti v skupni knjigovodski vrednosti 103 mio EUR in ocenjeni tržni vrednosti 161,4 mio EUR. Manjši del vrednosti portfelja stvarnega premoženja predstavljajo še dve manjši letali v neletečem stanju, umetniška dela in razna oprema (v poslovnih prostorih). Večinski del lastniških nepremičnin predstavljajo zemljišča in stanovanjske stavbe, sledijo pa jim poslovne in industrijske nepremičnine.

Knjigovodska in ocenjena tržna vrednost nepremičnin v lastništvu (v mio EUR)